Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3
Oficiálna stránka obce Hul

Dejiny obce

Z histórie Hulu

    Hul: Sídlisko z mladšej doby kamennej s kultúrou volútovou a lengyelskou. Sídlisko z najmladšej doby kamennej a hrobový nález kanelovanej keramiky. Pohrebisko skrčencov zo staršej doby bronzovej /nitrianska skupina/. Sídlisko zo staršej doby železnej a z doby rímsko-barbarskej. Pohrebisko z doby sťahovania národov. Slovanské sídlo a pohrebisko z doby veľkomoravskej a z 10.-12.stor. – V 11. stor. sa obec stala príslušenstvom Tekovského hradu. Až do konca 11.stor. osady v Huli sú v zoznamoch tekovského archidiakonátu uvádzané ako kráľovský majetok v správe tekovského župana. V polovici 12.stor. boli tu už dve osady – Malý a Veľký Hul. Koncom 12.stor. jedna z hulských osád patrila aj dvoru benediktínskeho kláštora v Trávnici. Začiatkom 13.stor. krátko patrili osady v Huli Hlohoveckému hradu, potom hradu Jelenec. Pred vpádom tatárov /r.1241/ patrili osady v Huli hronskobeňadickému opátstvu. Tatárskym vpádom zničené osady boli obnovené až po roku 1260. Obe osady v Huli sa dostali do majetkovej držby nitrianskej kapituly. Táto ich r.1275 dala do doživotnej držby vojvodcu – zástavníka Salamona. Spomína sa vo vierohodnom liste nitrianskej kapituly o predaji zeme Aguch /Agač/ z r.1290 ako kuriálny majetok. V súpise osád z r.1302 sa uvádza Malý a Veľký Hul s kostolom. Kostol bol postavený pri kúrii okolo r.1299, pravdepodobne neskororománsky, tzv. pánskeho typu. Po r.1301 bol do r.1317 pánom Hulu Matúš Čák. R.1287 boli v chotári umiestnené vojská Ladislava IV. Za ťaženie nemeckého cisára Henricha. V r.1362 – 64 v chotári táborili vojská Karola Luxemburského. Na začiatku 15.stor. 20 rokov trval spor zemepanských rodín z Hulu a Úľan o právo rybolovu. R.1465 v chotári táborili husitské vojská. Koncom 15. a začiatkom 16.stor. sa okrem Malého a Veľkého Hulu spomína aj Hully praedium. V r. 1506-1521 je tu vlastník hronskobeňadické opátstvo. R.1531, 1554, 1564 a 1640 patrila obec Levickému hradu. R.1506 a tiež r.1542 sa spomína na Malý a Veľký Hul. R.1531 bola obec úplne opustená. R.1533sa obec od vyplienenia Turkami vykúpila dobytkom. Po r. 1543 podliehala cisárskemu a aj tureckému zdaneniu. R.1544 mala 21 poddanských a 7 želiarskych usadlostí. R. 1564 bola podrobená Turkom. V daňovom súpise ostrihomského sandžaku z r.1570 je v obci Hul uvedených 12 domov. R.1570 sa spomína neobývaný majer pri obci Siko Hul. R.1593 bola obec turkami vyplienená. R.1599 Tatári v službách Turkov odvliekli z Veľkého Hulu 17 ľudí a všetky domy vypálili. R.1600 bolo tu 18 zdanených domov. Po mieri pri ústí Žitavy r.1606 obec násilím obsadili Turci. V súpise z r.1615 je obec uvádzaná ako podrobená Turkom. V súbornom lénnom deftere ostrihomského sandžaka z r.1631 je obec Hul uvedená výnosom 8.785 akče. Podľa súpisu z r.1634 platila ostrihomským turkom okrem časti úrody 32 florénov dane a cisárovi 8 florénov. Súpis z r.1657 tu uvádza 13 spustnutých usadlostí. Po r.1684 mala obec v úžitku rád paulínov z Mariánskej Čeľade ako majetok Levického hradu. R.1710 bola obec úplne opustená. R.1720 bolo v obci zdanených 8 poddaných sedliakov. V súpisoch z r.1720 a 1746 je chotár obec uvedený ako úrodný, dávajúci 7-8 násobok výsevu obilia. R.1755 bola postavená kúria, ku ktorej bola po r.1758 pristavená kaplnka. Okolo r.1762 bola v Malom Huli vybudovaná teheľňa. Podľa urbárskej regulácie z r.1768 obec poskytovala zemepánovi výnimočne finančnú náhradu za deviatok úrody. R. 1781 obyvatelia obce chodili na týždenné trhy do Hr.Beňadika, Bratislavy a čiastočne aj do Nitry. Okolo r.1786 bolo v obci skoro 5 ha viníc. R.1828 bolo v obci 98 domov so 670 obyvateľmi. R.1831 na choleru zomrelo 39 ľudí. R.1837 mala obec 720 obyvateľov a bola známa chovom oviec. R.1848 bola v obci posledná lapačka /verbovačka/ - bolo zverbovaných 15 občanov. R.1849 v chotári obce táborilo vojsko ruského generála Paškieviča. V tom istom roku bol v obci aj veliteľ cisárskych vojsk bán Jelačič. R. 1866 na choleru zomrelo 34 ľudí. R.1869 mala obec Hul 745 obyvateľov. Okolo r.1876 bola vybudovaná hradská Úľany nad Žitavou – Hul. Stará hradská Mojzesovo-Agač-Hul-Radava údolím potoka Lysky zanikla po r.1853. R.1910 bolo v obci 126 domov a 823 obyvateľmi. – Škola bola založená r.1843, r.1874 bolo zväčšenie a r.1891 bola postavená nová budova. – Kaštieľ – klasicistický – bol postavený v r. 1785 – 1795 a upravený v prvej tretine 19.stor. kaplnka v ňom bola zrušená r.1895. – Neobarokový kostol bol postavený r.1863. – r.1863 sa ešte spomína ako v obci patriaci majer Malá Rendva, pôvodne obec, r. 1531 úplne vypálená, r.1533 - 45 obývaná, r.1542 úplne opustená a r.1570 tiež neobývaná. R.1828 a 1837 sa spomína ako majer. – Zájazdný hostinec /čárda/ bol postavený okolo r.1795. Bol zrušený r.1895 a budovy boli potom používané na ubytovanie zamestnancov veľkostatku. – Majer za zájazdným hostincom bol postavený okolo r. 1800.

 

/ autor: Emil Gazdík/


 

Pôvod obce

Obec Hul sa po geografickej stránke rozkladá na ľavom brehu rieky ŽITAVY na naivnej mokrine sprašových nánosov luhovej mikroklímy. Podľa historických záznamov a dokumentov z cenných vykopávok sa dozvedáme, že na jej území bývali ľudia už v dobe kamennej – neolitickej.
Najstarší písomný záznam o vzniku obce HUL je z roku 1290. Nachádza sa v nitrienskej kapitule. Spomenutý je prostredníctvom istého statkára ako „Salamon de HULL“. Najvýznamnejšie obdobie mal Hul v roku 1712 za čias šlachtica Baronkayho z rodu Esterházyovcov. Bolo to z dôvodov, že osada stála na križovatke ciest Zlaté Moravce – Hul- Komárno a Nitra – Hul – Levice.
V prvej polovici 18.storočia bola obec pod panstvom MOTEŠICKÝCH. Po roku 1849 bol hulský majetok vlastníctvom Dórovcov, ktorí tu boli pánmi až do skončenia II.svetovej vojny.

KULTÚRNE PAMIATKY – POZORUHODNOSTI

Kaštieľ Motešických s priľahlým parkom – podľa záznamov dal postaviť Štefan Motešický približne v rokoch 1785 – 1795. Postavený bol dobovom klasicistickom – empírovom slohu. V čase II.svetovej vojny bola v ňom zriadená poľná nemocnica. V roku 1945 bol skonfiškovaný na základe Benešovských dekrétov. Potom prežil zložitú tortúru. Po vojne bola v ňom zriadená Meštianska škola – neskôr osemročná. Taktiež materská škola a školská družina. V šesťdesiatych rokoch bol využívaný pre účely JRD. Obec má v súčasnosti vypracovaný projekt na jeho rekonštrukciu a účelné využitie.

POZDNOBAROKOVÝ KOSTOLÍK (1762 – 67)

Umiestnený v priestore Radavského cintorína. Postavený v rokoch 1762 – 67 zemepánom Štefanom Motešickým. Bola v ňom rodinná hrobka zemepánov Motešických.

SOCHA PANNY MÁRIE „CONSOLATRIX AFFLICTORUM“

Bola umiestnená v kolese pred kaštieľom. Postaviť ju dala manželka Pavla Motešického rodená Bossanyi z vďačnosti p.Márii, že sa jej manžel obrátil na lepšiu cestu. Postavená je pravdepodobne v rokoch 1805 – 1810 v pozdno barokovom slohu s prvkami klasicistickými. Socha je na vysokom stĺpe. Sprostredkovateľom vyhotovenia bol vtedajší p.farár Kaprnay a vyhotovovali ju kamenársky majster zo Svodína.

KOSTOL v HULE

Bol vybudovaný z iniciátívy p.farára Juraja Holčeka. Základný kameň bol 23.septembra 1862. hrubá stavba bola dokončená za 2 roky. Pôvodne mal byť zasvätený príchodu sv. Cyrila a Metóda na základe nesúhlasu dolnoohajských zemanov. Potom bol zasvätený p.Márii ružencovej. Posviacka hulského kostola bola prvú októbrovú sobotu v roku 1885.

VÝVOJ OBCE PO II.SVETOVEJ VOJNE

Obec Hul bola oslobodená jednotkami sovietskej armády v čele s gardovým majorom Gorkovenkom 27.marca 1945.


ROZVOJ ŠKOLSTVA VZDELANOSTI

V roku 1947 bola v Dórovom kaštieli zriadená meštianska škola. Pred školou športové ihrisko. Toto slúžilo do roku 1955 kedy bolo vybudované v západnej časti dediny. Zvýšené nároky na vzdelanosti si vyžiadali výstavbou novej školy. Z jej výstavbou sa začalo v roku 1960 a v roku 1961 sa začalo s vypracovaním v novej školskej budove.

VZNIK JRD – KOLEKTIVIZÁCIA

JRD v obci Hul bolo založené v roku 1957. Prešlo početnými reorganizáciami. V 60-tych rokoch tvorilo komplex HUL-RADAVAVLKAS-PODHÁJSKA /RVHP/.
Spoločný názov JRD „ŽITAVA“ so sídlom v Huli. po roku 1989 prišlo k rozpadu a oddeleniu Podhájskej a Radavy a v súčasnosti pôsobí v obci ako Agrocoop.

ROZVOJ SLUŽIEB PRE OBČANOV

V záujme rozvoja kultúry a vzdelanosti boli vytvárané potrebné možnosti, ku ktorým patria:
ELEKTRFIKÁCIA – táto bola uskutočnená v roku 1958.
MIESTNY ROZHLAS – vybudovaný v roku 1960, o rok neskôr v roku 1961 bol zriadený poštový úrad.

OBCHODNÁ SIEŤ


Pôvodne boli predajne potravín a pohostinstva ako i priemyselného tovaru v súkromných objektoch resp. v skonfiškovaných. V rokoch 1969 – 70 bola v obci JENOTA SD vybudovaná predajňa potravín a rozličného tovaru.

AKCIA „Z“

Tieto slúžili pre aktivizáciu občanov pri zveľaďovaní obce aj tým prispeli k tomu, že v roku 1972 bola vybudovaná „Obliekáreň pre športovcov v priestoroch ihriska.

VIACÚČELOVÁ BUDOVA – MNV – POŠTA – JRD
KULTÚRNY DOM

Táto stavba bola uskutočnená v spolupráci s uvedenými organizáciami v záujme vytvorenia podmienok pre rozvoj kultúry a administratívy. Bola vbudovaná za aktívneho prispenia občanov., ktorí sa brigádnickou prácou podielali na jej realizáciu.
Aj v súčasnosti je využívaná na kultúrno spoločenské akcie – je v nej pošta, obecný úrad a ďaľšie priestory pre poskytovanie služieb obchodu a pod. výstavba objektu bola v rokoch 1976 – 1980.

ZDRAVOTNÉ STREDISKO

Významným zariadením, ktoré bolo v obci zriadené v roku 1976 patrí zdravotné stredisko v ktorom boli vytvorené : všeobecná ambulancia, zubná, detská a poradňa pre matky.

DOM SMÚTKU

Za pomoci občanov, ktorí sa ochotne podielali na výstavbe bol v roku 1981 vybudovaný dom smútku pre poslednú rozlúčku so zosnulými občanmi obce. V súčasnosti je v jeho priestoroch umiestnený oltár, kde sa konajú rozlúčkové sväté omše. Rozhodnutím obecného zastupiteľstva bol pomenovaný na „DOM NÁDEJE“.

MATERSKÁ ŠKOLA – ŠKOLSKÁ DRUŽINA

Za účinnej spolupráce občanov a podpory štátu bola v obci Hul vybudovaná Materská škola, kde je spoločná jedáleň s kuchyňou pre deti MŠ a žiakov Základnej školy. Výstavba bola ukončená a odovzdaná v roku 1982.

PAMANÍK OBETIAM I. a II. SVETOVEJ VOJNY

Je umiestnený v priestore pri vstupe do miestneho cintorína. Vyhotovený bol v priebehu rokov 1995 – 1996. je odovzdanie a odhalenie sa konalo dňa 12.mája 1996. V uvedený deň sa konalo sv.omša na miestnom cintoríne za početnej účasti občanov a potomkov a príbuzných obetí i z okolitých obcí.

OPRAVA CIEST DEDINA – ALEJA

V prvej polovici roka 1996 sa v obci uskutočnila významná akcia – oprava ciest cez dedinu a aleju po hradskú smerujúcu na Vráble. Kolaudácia bola v prvej polovici roku 1996.

OBECNÁ SYMBOLIKA „ERB“ „PEČIATKA“ „VLAJKA“
 

Modro – biela farba
Obecným úradom v Huli bol v auguste 1997 prejednaný návrh obecnej symboliky, ktorý bol schválený heraldickou komisiou tak ako ho používa obec dodnes.Mgr.Jozef Lazan


 
na stiahnutie

 

webygroup

Zber komunálneho odpadu

Oznamujeme občanom, že zber tuhého komunálneho odpadu bude 22. novembra 2017   t. j. v stredu od 06:00 hod.  

BEAUTY FIT

BEAUTY FIT Fitness centrum pre ženy

Počasie Hul - Svieti.com

dnes je: 22.11.2017

meniny má: Cecília

Google


17274894

Úvodná stránka