Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce HulHľadať
 
 

Dejiny obce

Z histórie Hulu

    Hul: Sídlisko z mladšej doby kamennej s kultúrou volútovou a lengyelskou. Sídlisko z najmladšej doby kamennej a hrobový nález kanelovanej keramiky. Pohrebisko skrčencov zo staršej doby bronzovej /nitrianska skupina/. Sídlisko zo staršej doby železnej a z doby rímsko-barbarskej. Pohrebisko z doby sťahovania národov. Slovanské sídlo a pohrebisko z doby veľkomoravskej a z 10.-12.stor. – V 11. stor. sa obec stala príslušenstvom Tekovského hradu. Až do konca 11.stor. osady v Huli sú v zoznamoch tekovského archidiakonátu uvádzané ako kráľovský majetok v správe tekovského župana. V polovici 12.stor. boli tu už dve osady – Malý a Veľký Hul. Koncom 12.stor. jedna z hulských osád patrila aj dvoru benediktínskeho kláštora v Trávnici. Začiatkom 13.stor. krátko patrili osady v Huli Hlohoveckému hradu, potom hradu Jelenec. Pred vpádom tatárov /r.1241/ patrili osady v Huli hronskobeňadickému opátstvu. Tatárskym vpádom zničené osady boli obnovené až po roku 1260. Obe osady v Huli sa dostali do majetkovej držby nitrianskej kapituly. Táto ich r.1275 dala do doživotnej držby vojvodcu – zástavníka Salamona. Spomína sa vo vierohodnom liste nitrianskej kapituly o predaji zeme Aguch /Agač/ z r.1290 ako kuriálny majetok. V súpise osád z r.1302 sa uvádza Malý a Veľký Hul s kostolom. Kostol bol postavený pri kúrii okolo r.1299, pravdepodobne neskororománsky, tzv. pánskeho typu. Po r.1301 bol do r.1317 pánom Hulu Matúš Čák. R.1287 boli v chotári umiestnené vojská Ladislava IV. Za ťaženie nemeckého cisára Henricha. V r.1362 – 64 v chotári táborili vojská Karola Luxemburského. Na začiatku 15.stor. 20 rokov trval spor zemepanských rodín z Hulu a Úľan o právo rybolovu. R.1465 v chotári táborili husitské vojská. Koncom 15. a začiatkom 16.stor. sa okrem Malého a Veľkého Hulu spomína aj Hully praedium. V r. 1506-1521 je tu vlastník hronskobeňadické opátstvo. R.1531, 1554, 1564 a 1640 patrila obec Levickému hradu. R.1506 a tiež r.1542 sa spomína na Malý a Veľký Hul. R.1531 bola obec úplne opustená. R.1533sa obec od vyplienenia Turkami vykúpila dobytkom. Po r. 1543 podliehala cisárskemu a aj tureckému zdaneniu. R.1544 mala 21 poddanských a 7 želiarskych usadlostí. R. 1564 bola podrobená Turkom. V daňovom súpise ostrihomského sandžaku z r.1570 je v obci Hul uvedených 12 domov. R.1570 sa spomína neobývaný majer pri obci Siko Hul. R.1593 bola obec turkami vyplienená. R.1599 Tatári v službách Turkov odvliekli z Veľkého Hulu 17 ľudí a všetky domy vypálili. R.1600 bolo tu 18 zdanených domov. Po mieri pri ústí Žitavy r.1606 obec násilím obsadili Turci. V súpise z r.1615 je obec uvádzaná ako podrobená Turkom. V súbornom lénnom deftere ostrihomského sandžaka z r.1631 je obec Hul uvedená výnosom 8.785 akče. Podľa súpisu z r.1634 platila ostrihomským turkom okrem časti úrody 32 florénov dane a cisárovi 8 florénov. Súpis z r.1657 tu uvádza 13 spustnutých usadlostí. Po r.1684 mala obec v úžitku rád paulínov z Mariánskej Čeľade ako majetok Levického hradu. R.1710 bola obec úplne opustená. R.1720 bolo v obci zdanených 8 poddaných sedliakov. V súpisoch z r.1720 a 1746 je chotár obec uvedený ako úrodný, dávajúci 7-8 násobok výsevu obilia. R.1755 bola postavená kúria, ku ktorej bola po r.1758 pristavená kaplnka. Okolo r.1762 bola v Malom Huli vybudovaná teheľňa. Podľa urbárskej regulácie z r.1768 obec poskytovala zemepánovi výnimočne finančnú náhradu za deviatok úrody. R. 1781 obyvatelia obce chodili na týždenné trhy do Hr.Beňadika, Bratislavy a čiastočne aj do Nitry. Okolo r.1786 bolo v obci skoro 5 ha viníc. R.1828 bolo v obci 98 domov so 670 obyvateľmi. R.1831 na choleru zomrelo 39 ľudí. R.1837 mala obec 720 obyvateľov a bola známa chovom oviec. R.1848 bola v obci posledná lapačka /verbovačka/ - bolo zverbovaných 15 občanov. R.1849 v chotári obce táborilo vojsko ruského generála Paškieviča. V tom istom roku bol v obci aj veliteľ cisárskych vojsk bán Jelačič. R. 1866 na choleru zomrelo 34 ľudí. R.1869 mala obec Hul 745 obyvateľov. Okolo r.1876 bola vybudovaná hradská Úľany nad Žitavou – Hul. Stará hradská Mojzesovo-Agač-Hul-Radava údolím potoka Lysky zanikla po r.1853. R.1910 bolo v obci 126 domov a 823 obyvateľmi. – Škola bola založená r.1843, r.1874 bolo zväčšenie a r.1891 bola postavená nová budova. – Kaštieľ – klasicistický – bol postavený v r. 1785 – 1795 a upravený v prvej tretine 19.stor. kaplnka v ňom bola zrušená r.1895. – Neobarokový kostol bol postavený r.1863. – r.1863 sa ešte spomína ako v obci patriaci majer Malá Rendva, pôvodne obec, r. 1531 úplne vypálená, r.1533 - 45 obývaná, r.1542 úplne opustená a r.1570 tiež neobývaná. R.1828 a 1837 sa spomína ako majer. – Zájazdný hostinec /čárda/ bol postavený okolo r.1795. Bol zrušený r.1895 a budovy boli potom používané na ubytovanie zamestnancov veľkostatku. – Majer za zájazdným hostincom bol postavený okolo r. 1800.

 

/ autor: Emil Gazdík/


 

Pôvod obce

Obec Hul sa po geografickej stránke rozkladá na ľavom brehu rieky ŽITAVY na naivnej mokrine sprašových nánosov luhovej mikroklímy. Podľa historických záznamov a dokumentov z cenných vykopávok sa dozvedáme, že na jej území bývali ľudia už v dobe kamennej – neolitickej.
Najstarší písomný záznam o vzniku obce HUL je z roku 1290. Nachádza sa v nitrienskej kapitule. Spomenutý je prostredníctvom istého statkára ako „Salamon de HULL“. Najvýznamnejšie obdobie mal Hul v roku 1712 za čias šlachtica Baronkayho z rodu Esterházyovcov. Bolo to z dôvodov, že osada stála na križovatke ciest Zlaté Moravce – Hul- Komárno a Nitra – Hul – Levice.
V prvej polovici 18.storočia bola obec pod panstvom MOTEŠICKÝCH. Po roku 1849 bol hulský majetok vlastníctvom Dórovcov, ktorí tu boli pánmi až do skončenia II.svetovej vojny.

KULTÚRNE PAMIATKY – POZORUHODNOSTI

Kaštieľ Motešických s priľahlým parkom – podľa záznamov dal postaviť Štefan Motešický približne v rokoch 1785 – 1795. Postavený bol dobovom klasicistickom – empírovom slohu. V čase II.svetovej vojny bola v ňom zriadená poľná nemocnica. V roku 1945 bol skonfiškovaný na základe Benešovských dekrétov. Potom prežil zložitú tortúru. Po vojne bola v ňom zriadená Meštianska škola – neskôr osemročná. Taktiež materská škola a školská družina. V šesťdesiatych rokoch bol využívaný pre účely JRD. Obec má v súčasnosti vypracovaný projekt na jeho rekonštrukciu a účelné využitie.

POZDNOBAROKOVÝ KOSTOLÍK (1762 – 67)

Umiestnený v priestore Radavského cintorína. Postavený v rokoch 1762 – 67 zemepánom Štefanom Motešickým. Bola v ňom rodinná hrobka zemepánov Motešických.

SOCHA PANNY MÁRIE „CONSOLATRIX AFFLICTORUM“

Bola umiestnená v kolese pred kaštieľom. Postaviť ju dala manželka Pavla Motešického rodená Bossanyi z vďačnosti p.Márii, že sa jej manžel obrátil na lepšiu cestu. Postavená je pravdepodobne v rokoch 1805 – 1810 v pozdno barokovom slohu s prvkami klasicistickými. Socha je na vysokom stĺpe. Sprostredkovateľom vyhotovenia bol vtedajší p.farár Kaprnay a vyhotovovali ju kamenársky majster zo Svodína.

KOSTOL v HULE

Bol vybudovaný z iniciátívy p.farára Juraja Holčeka. Základný kameň bol 23.septembra 1862. hrubá stavba bola dokončená za 2 roky. Pôvodne mal byť zasvätený príchodu sv. Cyrila a Metóda na základe nesúhlasu dolnoohajských zemanov. Potom bol zasvätený p.Márii ružencovej. Posviacka hulského kostola bola prvú októbrovú sobotu v roku 1885.

VÝVOJ OBCE PO II.SVETOVEJ VOJNE

Obec Hul bola oslobodená jednotkami sovietskej armády v čele s gardovým majorom Gorkovenkom 27.marca 1945.


ROZVOJ ŠKOLSTVA VZDELANOSTI

V roku 1947 bola v Dórovom kaštieli zriadená meštianska škola. Pred školou športové ihrisko. Toto slúžilo do roku 1955 kedy bolo vybudované v západnej časti dediny. Zvýšené nároky na vzdelanosti si vyžiadali výstavbou novej školy. Z jej výstavbou sa začalo v roku 1960 a v roku 1961 sa začalo s vypracovaním v novej školskej budove.

VZNIK JRD – KOLEKTIVIZÁCIA

JRD v obci Hul bolo založené v roku 1957. Prešlo početnými reorganizáciami. V 60-tych rokoch tvorilo komplex HUL-RADAVAVLKAS-PODHÁJSKA /RVHP/.
Spoločný názov JRD „ŽITAVA“ so sídlom v Huli. po roku 1989 prišlo k rozpadu a oddeleniu Podhájskej a Radavy a v súčasnosti pôsobí v obci ako Agrocoop.

ROZVOJ SLUŽIEB PRE OBČANOV

V záujme rozvoja kultúry a vzdelanosti boli vytvárané potrebné možnosti, ku ktorým patria:
ELEKTRFIKÁCIA – táto bola uskutočnená v roku 1958.
MIESTNY ROZHLAS – vybudovaný v roku 1960, o rok neskôr v roku 1961 bol zriadený poštový úrad.

OBCHODNÁ SIEŤ


Pôvodne boli predajne potravín a pohostinstva ako i priemyselného tovaru v súkromných objektoch resp. v skonfiškovaných. V rokoch 1969 – 70 bola v obci JENOTA SD vybudovaná predajňa potravín a rozličného tovaru.

AKCIA „Z“

Tieto slúžili pre aktivizáciu občanov pri zveľaďovaní obce aj tým prispeli k tomu, že v roku 1972 bola vybudovaná „Obliekáreň pre športovcov v priestoroch ihriska.

VIACÚČELOVÁ BUDOVA – MNV – POŠTA – JRD
KULTÚRNY DOM

Táto stavba bola uskutočnená v spolupráci s uvedenými organizáciami v záujme vytvorenia podmienok pre rozvoj kultúry a administratívy. Bola vbudovaná za aktívneho prispenia občanov., ktorí sa brigádnickou prácou podielali na jej realizáciu.
Aj v súčasnosti je využívaná na kultúrno spoločenské akcie – je v nej pošta, obecný úrad a ďaľšie priestory pre poskytovanie služieb obchodu a pod. výstavba objektu bola v rokoch 1976 – 1980.

ZDRAVOTNÉ STREDISKO

Významným zariadením, ktoré bolo v obci zriadené v roku 1976 patrí zdravotné stredisko v ktorom boli vytvorené : všeobecná ambulancia, zubná, detská a poradňa pre matky.

DOM SMÚTKU

Za pomoci občanov, ktorí sa ochotne podielali na výstavbe bol v roku 1981 vybudovaný dom smútku pre poslednú rozlúčku so zosnulými občanmi obce. V súčasnosti je v jeho priestoroch umiestnený oltár, kde sa konajú rozlúčkové sväté omše. Rozhodnutím obecného zastupiteľstva bol pomenovaný na „DOM NÁDEJE“.

MATERSKÁ ŠKOLA – ŠKOLSKÁ DRUŽINA

Za účinnej spolupráce občanov a podpory štátu bola v obci Hul vybudovaná Materská škola, kde je spoločná jedáleň s kuchyňou pre deti MŠ a žiakov Základnej školy. Výstavba bola ukončená a odovzdaná v roku 1982.

PAMANÍK OBETIAM I. a II. SVETOVEJ VOJNY

Je umiestnený v priestore pri vstupe do miestneho cintorína. Vyhotovený bol v priebehu rokov 1995 – 1996. je odovzdanie a odhalenie sa konalo dňa 12.mája 1996. V uvedený deň sa konalo sv.omša na miestnom cintoríne za početnej účasti občanov a potomkov a príbuzných obetí i z okolitých obcí.

OPRAVA CIEST DEDINA – ALEJA

V prvej polovici roka 1996 sa v obci uskutočnila významná akcia – oprava ciest cez dedinu a aleju po hradskú smerujúcu na Vráble. Kolaudácia bola v prvej polovici roku 1996.

OBECNÁ SYMBOLIKA „ERB“ „PEČIATKA“ „VLAJKA“
 

Modro – biela farba
Obecným úradom v Huli bol v auguste 1997 prejednaný návrh obecnej symboliky, ktorý bol schválený heraldickou komisiou tak ako ho používa obec dodnes.Mgr.Jozef Lazan


 
Počasie Hul - Svieti.com

dnes je: 22.10.2019

meniny má: Sergej

podrobný kalendár

Google

webygroup
ÚvodÚvodná stránka