Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce HulHľadať
 
 

Organizačný poriadok prevádzky viacúčelového ihriska

Organizačný poriadok prevádzky viacúčelového ihriska

Obec Hul ako vlastník viacúčelového ihriska schválením uznesenia Obecného zastupiteľstva v Huli č. XXVI/2010/2 vydáva tento organizačný poriadok


I. Úvodné a všeobecné ustanovenia
1. Účelom prevádzkového poriadku je stanoviť práva a povinnosti fyzických a právnických osôb zdržujúcich sa na viacúčelovom ihrisku s umelou trávou o rozmere 40 x 20 m s umelým osvetlením, súčasne i s povinnosťami Obce Hul, ktorá je vlastníkom ihriska.

2. Správcom viacúčelového ihriska sa rozumie zodpovedná osoba poverená prevádzkovateľom za účelom zabezpečenia prevádzkovania daného objektu.

3. Užívateľom viacúčelového ihriska sa rozumie osoba, ktorá využíva priestor ihriska na športovanie.

4. Prevádzkový poriadok je záväzný pre všetky osoby zabezpečujúce prevádzku, ako aj pre osoby, ktoré sa nachádzajú a vykonávajú výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na šport, resp. rekreačno-športovú činnosť na viacúčelovom ihrisku.
Viacúčelové ihrisko je určené na športové vyžitie žiakov, mládeže, obyvateľov obce Hul. Ihrisko je možné prenajať, aj osobám a organizáciám, ktoré v obci nemajú trvalé bydlisko resp. pôsobnosť.

Viacúčelové ihrisko je vhodné na nasledovné športovo-rekreačné aktivity:

- NOHEJBAL
- VOLEJBAL
- MINIFUTBAL


II. Organizačné ustanovenia

1. Športovú a inú povolenú činnosť môže na viacúčelovom ihrisku vykonávať každý užívateľ výhradne na svoje vlastné riziko! Týmto ustanovením sa neobmedzuje povinnosť dodržiavať prevádzkový poriadok.

2. Každý užívateľ viacúčelového ihriska je povinný riadiť sa pokynmi správcu. Po neuposlúchnutí jeho pokynu môže byť osoba z ihriska s okamžitou platnosťou vykázaná. Meno a kontakt na správcu je uvedený na vstupnej tabuli umiestnenej pri vstupe na viacúčelové ihrisko.

3. Užívateľ je povinný správať sa tak, aby jeho konaním alebo nekonaním nedošlo k zraneniu, ujme na zdraví alebo poškodeniu majetku obce. Užívateľ je plne zodpovedný za škody, ktoré vznikli jeho pričinením.

4. Za škody vzniknuté nedodržiavaním prevádzkového poriadku a všeobecných bezpečnostných pravidiel zodpovedá osoba porušujúca tieto pravidlá alebo jej zákonný zástupca.

5. Každý užívateľ je povinný vstupovať na ihrisko výhradne cez vstupné bráničky. Vstup na ihrisko je možný len na základe súhlasu správcu.

6. Vodenie zvierat na viacúčelové ihrisko je prísne zakázané.

7. Na viacúčelovom ihrisku je zakázaný pohyb na bicykloch a iných dopravných prostriedkoch.

8. Prísny zákaz fajčenia a použitia alkoholu na ihrisku aj v celom okolí ihriska.

9. Vstup so zmrzlinou, nápojmi či potravinami je na viacúčelové ihrisko zakázaný.

10. Žiaci materskej, základnej vstupujú na viacúčelové ihrisko v sprievode učiteľa alebo školou poverenej zodpovednej osoby. Deti do 14 rokov musia byť na ihrisku v sprievode dospelej osoby.

11. Každý užívateľ je povinný udržiavať na ihrisku a jeho okolí čistotu, poriadok a nočný pokoj.

12. Každý užívateľ je povinný používať vhodnú obuv /halovky/. Na hraciu plochu je zakázané vstupovať v kopačkách, kolieskových korčuliach, topánkach na podpätkoch alebo inej nevhodnej obuvi. Na ihrisku je možné použiť, iba vyhovujúce hracie prostriedky /napr. odľahčenú loptu/.

13. Na ihrisku je zakázané: lezenie na konštrukcie športoviska, preliezanie plotov a brán.

14. Na každej strane ihriska môžu hrať hráči v počte 5 + 1

 

III. Časový harmonogram ihriska
Pondelok – piatok:
8.00 – 15.00 hod. žiaci ZŠ a MŠ v Huli
15.00 – 22.00 hod. obyvatelia a hostia obce podľa objednávky

Sobota, nedeľa, sviatky, prázdniny:
9.00 – 22.00 obyvatelia a hostia obce podľa objednávky

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prevádzkové hodiny operatívne upraviť
Prednosť majú všetky školské podujatia !!!


IV. Cenník prenájmu

1. Užívanie viacúčelového ihriska pre Základnú školu, materskú školu a OFK Hul /v rámci tréningovej prípravy/ je bezplatné

2. Užívanie viacúčelového ihriska pre užívateľov nad 18 rokov je spoplatnené nasledovne:
A) 3 €/hod. bez využitia umelého osvetlenia
B) 5 €/hod. s využitím umelého osvetlenia

3. Rezerváciu viacúčelového ihriska je potrebné dohodnúť so správcom a v prípade dlhodobého nájmu s prevádzkovateľom.

4. Úhrada za prenájom viacúčelového ihriska sa vypláca na mieste správcovi. Správca vedie evidenciu o používaní a poplatkoch, ktoré mesačne odovzdá do pokladne obce.

5. O prevádzke ihriska musí byť vedená prevádzková kniha s rozpisom o využívaní ihriska (deň, čas od – do, meno a priezvisko zodpovedného) a platbe za nájom.

 


V. Povinnosti správcu ihriska

1. Povinnosti správcu:
- viesť prevádzkovú knihu ihriska,
- vyberať poplatok za prenájom ihriska,
- dbať o starostlivosť a údržbu ihriska podľa pokynov starostu obce a pokynov prevádzky a údržby
vydaných dodávateľom viacúčelového ihriska,
- úzko spolupracovať s riaditeľom školy a starostom obce pri zabezpečení prevádzkového poriadku ihriska,
ako i verejného poriadku,
- podieľať sa na organizácii školských, mimoškolských a verejných športových podujatí a akcií
uskutočňovaných na ihrisku,
- v prípade vzniku úrazu byť nápomocný pri podaní prvej pomoci, zabezpečiť príchod rýchlej zdravotnej
služby,
- viesť zošit údržby a opráv, podieľať sa na opravách,
- bezodkladne informovať starostu obce o vzniknutých škodách na majetku obce,
- vytvárať čo najlepšie podmienky pre športovú činnosť,
- starať sa o čistotu okolia ihriska.

2. Správca za svoju prácu poberá odmenu.

Vstupom na viacúčelové ihrisko vyjadruje každá osoba svoj súhlas s týmto prevádzkovým poriadkom a zaväzuje sa ním riadiť.


VI. Záverečné ustanovenia

1. Organizačný poriadok viacúčelového ihriska Obce Hul, ktorým sa upravuje bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Huli dňa 06.08.2010 pod XXVI/2010/2

 

 

 

 

                                                                                         Ing. František Golha
                                                                                               starosta obce

 


 


 
Počasie Hul - Svieti.com

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

Google

webygroup
ÚvodÚvodná stránka