Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce HulHľadať
 
 

Poriadok odmeňovania

P O R I A D O K O D M E Ň O V A N I A
Poslancov Obecného zastupiteľstva v Huli a iných fyzických osôb

I.

ÚVODNÉ USTANOVENIE

 Obecné zastupiteľstvo v Huli v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov § 11, odst. 4 písm. k/   v y d á v a   „Poriadok odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva Hul a iných fyzických osôb /ďalej „Poriadok  odmeňovania“/, ktorý u p r a v u j e    odmeňovanie poslancov Obecného zastupiteľstva Hul a iných fyzických osôb.        

II.

 POVINNOSTI POSLANCA OBECNÉHO ZASTUPITĽSTVA

1) Poslanec je povinný najmä:

a) Zložiť sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní

b) Dodržiavať štatút obce, organizačný a rokovací poriadok obecného zastupiteľstva

c) Obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov

d) Zúčastňovať sa zasadnutí obecného zastupiteľstva a jeho orgánov do ktorých bol zvolený § 4

III. 

SADZBY ODMIEN

1.)

a) Poslancovi Obecného zastupiteľstva Hul patrí odmena:

- za účasť na riadnych zasadaniach obecného zastupiteľstva v roku vo výške 60 €/1 zasadanie). Táto odmena bude percentuálne krátená o neúčasť na hlasovaní. Za neúčasť na hlasovaní sa považuje i to, keď je poslanec prítomný na zasadaní, ale nehlasuje.

- za predsedu mimoriadne zriadenej komisie za účasť na zasadnutí komisie patrí odmena vo výške 7 €/1zasadnutie.

- za člena mimoriadne zriadenej komisií patrí odmena vo výške 3,50 €/1 zasadnutie

b) Ďalej patrí odmena iným fyzický osobám:

- zamestnancom obce zúčastneným zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Huli ak je jeho účasť na zasadnutí potrebná /mimo pracovného času/ vo výške 15 €/1 zasadanie

- zapisovateľke obecného zastupiteľstva patrí za výkon funkcie odmena vo výške 20 €/1 zasadnutie za každú písanú zápisnicu

- občanom ktorí sú členmi mimoriadne zriadenej komisie vo výške 15 €/1 zasadanie

 

IV.

VZDANIE SA ODMENY

1) Poslanec má právo vzdať sa odmeny poslanca.

2) Čestné vyhlásenie poslanca o vzdaní sa odmeny poslanca musí byť zaslané na obecný úrad v písomnej forme a zaevidované v registratúrnom denníku.

 

V.

SPOLOČNÉ  USTANOVENIA

1) Odmeny v zmysle čl. III. odst. 1a tohto „Poriadku odmeňovania“ sa vyplácajú polročne k 31.7. a 31.1. v bežnom roku, pričom je hodnotené obdobie do 30.6. a do 31.12. bežného roku.

2) Odmeny v zmysle č. III. odst. 1b tohto „Poriadku odmeňovanie“ sa vyplácajú v  najbližšom výplatnom termíne určenom pre zamestnancov obce.

 

VI.

ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA

1) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto Poriadku odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Huli a iných fyzických osôb sa ruší v plnom rozsahu Poriadok odmeňovania Poslancov obecného zastupiteľstva Hul, členov stálych a dočasných komisií Obecného zastupiteľstva Hul 

2) Tento "Poriadok odmeňovania" schválilo Obecné zastupiteľstvo Hul svojím uznesením č. 1/2018/6 zo dňa 05.12.2018 a nadobúda účinnosť dňom schválenia.

 

         

                                                                                 Ing. Pavol Guláš

                                                                                 starosta Obce Hul

 

 


 
Počasie Hul - Svieti.com

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

Google

webygroup
ÚvodÚvodná stránka