Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce HulHľadať
 
 

Prevádzkový poriadok

Prevádzkový poriadok Zberného dvora v obci Hul

1. Základné údaje:

Prevádzkovateľ zberného dvora : Obec Hul, Námestie Cyrila Minárika 435/16

Štatutárny zástupca: Ing. Pavol Guláš – starosta obce

Umiestnenie: Separovaný zber komunálneho odpadu v obci Hul, parcelné číslo 113/6,113/7

1. Obec Hul podľa Zákona o obecnom zriadení ako i Zákona o odpadoch 79/2015 Zz. zriadila zberný dvor na zber komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu vznikajúceho na území obce Hul v areáli drobnej prevádzkarne Hul. Cieľom zriadenia dvora je zabezpečenie zvýšenia účinnosti separovaného zberu odpadov a obmedzenie vytvárania čiernych skládok.

2. Zberný dvor je určený výhradne pre osoby, ktoré majú trvalý alebo prechodný pobyt na území obce Hul a ktoré sa zapojili do systému množstvového zberu komunálneho odpadu v Hule, čo musí osobne preukázať identifikačným dokladom preukazujúcim trvalý alebo prechodný pobyt v obci Hul.

3. Zberný dvor je označený informačnou tabuľou viditeľnou z verejného priestranstva pred odbočujúcou cestou na ulici J. Holčeka.

4. Funkciou zberného dvora je zhromažďovanie odpadov na ich ďalšiu prepravu a nakladanie s nimi oprávnenou firmou, tieto služby zabezpečuje na základe zmluvy pre obec

Organizácia zodpovednosti výrobcov :  RECobal s.r.o.Bratislava

Zberová spoločnosť : Brantner s.r.o. Nové Zámky

5. Na zbernom dvore je možné skladovať objemový odpad a drobný stavebný odpad vznikajúci na území obce Hul.

 

2. Organizačné zabezpečenie prevádzky a ochrany zberného dvora:

1. Zber a zhromažďovanie odpadov je organizované prostredníctvom priameho zberu od fyzických osôb, obyvateľov obce s trvalým pobytom.

2. Prevádzkové dni a hodiny zberného dvora : - dohoda  na termín dovozu odpadu :

Tel. 0905/497 795 – starosta

       0915/717 659 – obecný úrad

       0911/485 141 – obecný pracovník

pondelok: 08:00 – 15:00 

streda:      08:00 – 15:30

sobota:     09:00 – 11:00

 

3. Prevádzku zberného dvora zabezpečuje Obec Hul.

4. Na zbernom dvore môže byť odovzdaný len odpad uvedený v tomto prevádzkovom poriadku.

5. Množstvo a druh dovážaného odpadu je zisťované pri vstupe do objektu zberného dvora vizuálne.

6. V evidencii o uloženom odpade sa zaznamenávajú údaje o pôvodcovi odpadu, evidenčné číslo vozidiel (ak bol odpad dovezený motorovým vozidlom), čas príchodu do zberného dvora a čas odchodu, množstvo a druh dovezeného odpadu.

7. Vjazd a vstup do priestorov zberného dvora je povolený len počas prevádzkového času zberného dvora uvedeného na informačnej tabuli a v sprievode povereného pracovníka.

8. Za dodržiavanie pravidiel prevádzky, bezpečnosť pri práci a požiarnu bezpečnosť zodpovedá zamestnanec, ktorý tiež usmerňuje pri nakladaní odpadu do jednotlivých zberných nádob a zabezpečuje nahlásenie požiadavky na odvoz plných kontajnerov. Počas vykládky a manipulácie s odpadom za svoju bezpečnosť a prípadnú vzniklú škodu na svojom alebo cudzom majetku zodpovedá odovzdávajúci občan.

9. Na zbernom dvore je možné uložiť nasledovné zložky komunálneho odpadu:

a) veľkoobjemový odpad (nábytok, koberce, linoleá, sanita),

b) stavebná suť, dlaždice a tehly, obklad, omietka, betón, murivo,

c) sklo,

d) elektroodpad

10. Každý druh odpadu na zbernom dvore bude skladovaný oddelene.

11. Každý poplatník je povinný pri odovzdaní odpadu na zbernom dvore tento odpad na vlastné náklady a vlastnými silami roztriediť, uložiť a umiestniť podľa pokynov obsluhy zberného dvora.

12. Pri odovzdaní odpadu platia najmä tieto pravidlá:

- Objemový odpad /20 03 07/- komunálny odpad, ktorý svojim rozmerom a hmotnosťou nezodpovedá používaným zberným nádobám používaných v systéme zberu komunálneho odpadu. Je to nábytok z dreva, drevené okenné rámy bez sklenej výplne, koberce a pod. Tento nábytok je potrebné do zberného dvora odovzdať v rozobratom resp. demontovanom stave (váľandy, skrine, komódy a pod.).

- Drobný stavebný odpad /20 03 08/- zmiešaný stavebný odpad zo stavebných úprav, udržiavacích a rekonštrukčných prác vykonávaných fyzickou osobou. Patria sem tehly, dlaždice, omietka, betónová suť alebo kamenivo; jednotlivé kusy nesmú presiahnuť hmotnosť 15 kg. Betónová suť nesmie obsahovať nebezpečný odpad zo stavieb, ako je napr. azbestová krytina, azbestové kanalizačné rúry a pod.

- Sklo /20 01 02/ - tabuľové sklo - výplne zo starých okien.

13. V prípade porušenia podmienok Prevádzkového poriadku alebo zákona je obsluha zberného dvora ako i zamestnanec obce oprávnený rozhodnúť o neprevzatí odpadu a pôvodca odpadu je povinný likvidáciu odpadu si zabezpečiť sám na vlastné náklady. Prevádzkový poriadok bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Hule dňa 22.03.2018 uznesením, č. XIX/2018/1

14. Objemový sa ukladá bezodplatne len do kontajnerov a nádob na to určených, resp. na to určené miesta podľa pokynov zamestnancov zberného dvora. Pri naplnení kapacity zberného dvora má právo poverená osoba pre daný deň alebo na dobu nevyhnutnú z prevádzkových dôvodov zberný dvor uzatvoriť.

15. Drobný stavebný odpad sa po prevážení ukladá do kontajnera za miestny poplatok 0,40 EUR za 10 kg.

- od jednej fyzickej osoby, na ktorých vykonanie sa podľa zákona nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlasovacia povinnosť.

- Ak si na takéto práce fyzická osoba - nepodnikateľ najme právnickú alebo fyzickú osobu podnikateľa, prechádza zodpovednosť za odpad na túto právnickú alebo fyzickú osobu podnikateľa a tento odpad už nie je drobný stavebný odpad, ale stavebný odpad, ktorý nie je možné uložiť v zbernom dvore. Patria sem najmä: dlažba, obklad, omietka, okná, kúsky muriva, betónu, malty, lepidla a iné drobné stavebné materiál.

16. Uložením odpadov do nádob ale priestorov na to určených sa obec Hul stáva držiteľom odpadu v zmysle platnej legislatívy.

 

3. Podmienky prevzatia odpadu

1. Podmienkou vstupu a prevzatia odpadu do zberného dvora je preukázanie sa dokladom o trvalom alebo prechodnom pobyte na území obce Hul a zapojenie sa do systému množstvového zberu komunálneho odpadu v obci Hul

- identifikačným dokladom preukazujúcim trvalý alebo prechodný pobyt v Hul,

- dokladom preukazujúcim prihlásenie do systému množstvového zberu nie starším ako 12 mesiacov (chatári),

2. Z dôvodu možností zneužívania výhod určených návštevníkom zberného dvora, obec Hul neakceptuje prenesenie výhod využívania zberného dvora na inú osobu. Inými slovami, zberný dvor je určený len pre návštevníkov, ktorí dovezú, ako pôvodcovia odpadu, tento odpad osobne, nie cez sprostredkované osoby, firmy.

3. Zberný dvor nie je určený pre odpad z podnikateľskej činnosti.

4. Zberný dvor nie je určený ukladanie zmesového komunálneho odpadu, ktorého zber podlieha pravidlám, ktoré sú stanovené VZN obce Hul.

5. Odpad nebude prevzatý od poplatníka, ktorý nezaplatil riadne a včas miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.

6. Prevádzkovateľ zberného dvora si vyhradzuje právo neprijať odpad, ktorý je na základe samostatného posúdenia prítomného zamestnanca zberného dvora :

- silne znečistený, rádioaktívny alebo obsahuje akékoľvek nebezpečné látky,

- obsahuje látky a materiály, ktoré nie sú predmetom ukladania,

- presahuje aktuálne kapacitné možnosti zberného dvora,

- je nedôveryhodný – nepatrí návštevníkovi zberného dvora .

 

4. Povinnosti návštevníka zberného dvora

1. Každý návštevník zberného dvora je povinný:

- ohlásiť sa na zbernom dvore, alebo na obecnom úrade, kde sa oboznámi s Prevádzkovým poriadkom zberného dvora, a preukáže sa potrebnými dokumentmi,

- riadiť sa týmto Prevádzkovým poriadkom a pokynmi zamestnancov zberného dvora,

- pohybovať len po trase určenej zamestnancami zberného dvora a v ich sprievode,

- ukladať odpad do označených nádob alebo určeného priestoru s dôrazom na separáciu tak, aby bol čo najviac minimalizovaný (nábytok rozložiť, a pod.), na vlastné náklady a nebezpečenstvo,

- pri použití motorového vozidla dodržiavať v areáli max. rýchlosť 5 km/hod,

- zdržiavať sa v priestore zberného dvora len nevyhnutný čas, ktorý je potrebný na vyloženie odpadu a po uložení odpadu bezodkladne priestor zberného dvora opustiť,

- rešpektovať kapacitné a priestorové možnosti zberného dvora,

- rešpektovať technické prestávky, ktoré slúžia na odvoz odpadov zo zberného dvora.

2. Vjazd do areálu zberného dvora je limitovaný použitím osobného motorového vozidla max. nosnosti do 3,5 t a s prívesným vozíkom max. objemu 1m3 z dôvodu dodržania bezpečnosti prevádzky na zbernom dvore, ako aj z dôvodu obmedzenia množstva dovážaného odpadu zberného dvora.

3. V prípade, ak návštevník zberného dvora nedodrží Prevádzkový poriadok zberného dvora obce Hul a bezpečnostné pokyny zamestnancov zberného dvora, obec Hul ako prevádzkovateľ zberného dvora nezodpovedá za prípadné škody, ktoré môžu vzniknúť návštevníkovi zberného dvora pri pohybe v tomto priestore.

4. Návštevník zberného dvora sa v areáli zberného dvora môže pohybovať len v sprievode zamestnanca zberného dvora.

5. Návštevníkom zberného dvora sa prísne zakazuje rozoberať a vynášať akékoľvek odpady uložené na zbernom dvore.

 

5. Povinnosti zamestnanca zberného dvora

1. Zamestnanec zberného dvora je povinný:

- kontrolovať pred vpustením návštevníka do zberného dvora, kontrola predpísaných dokladov,

- sprevádzať návštevníka po zbernom dvore a poskytovať informácie návštevníkovi zberného dvora za účelom správneho využívania zberného dvora,

- dbať na správne uloženie odpadu s dôrazom na minimalizáciu odpadu v kontajneroch a bezpečnosť počas uloženia v zbernom dvore,

- dbať, aby na zbernom dvore nebolo súčasne viac motorových vozidiel, ako je v danom čase prítomných zamestnancov zberného dvora,

- vyhlásiť technickú prestávku na nevyhnutnú dobu z dôvodu manipulácie s kontajnermi a nádobami,

- dbať na bezpečnosť pri práci a dodržiavať ustanovenia Zákonníka práce.

2. Zamestnancom zberného dvora sa prísne zakazuje rozoberať a vynášať akékoľvek odpady uložené v zbernom dvore.

 

6. Sťažnosti, podnety

1. Návštevník zberného dvora má právo podať sťažnosť na postup zamestnancov zberného dvora pri ukladaní odpadu. Sťažnosť musí obsahovať nasledujúce náležitosti:

- deň a čas, kedy sa stala udalosť, ktorá je predmetom sťažnosti,

- meno, priezvisko a kontaktné údaje sťažovateľa (e-mail....),

- meno konkrétneho zamestnanca zberného dvora, ktorý je predmetom sťažnosti.

2. Sťažnosť je potrebné zaslať na obecný úrad Hul poštou, alebo e-mailom na obechul@hul.sk. O spôsobe vybavenia bude sťažovateľ informovaný do 30 pracovných dní.

 

V Hule 20.3.2018.

Vypracoval : Ing. Guláš Pavol – starosta obce


 

Prevádzkový poriadok Zberného dvora v obci Hul

Prevádzkový-poriadok-ZD-Hul.pdf(414.8 kB)Prevadzkovy poriadok ZD
Počasie Hul - Svieti.com

dnes je: 16.9.2019

meniny má: Ľudmila

podrobný kalendár

Google

webygroup
ÚvodÚvodná stránka