Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce HulHľadať
 
 

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Huli

Obec Hul

Na rokovanie obecného zastupiteľstva
dňa 06.08.2010

 

Názov materiálu:  Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Huli

Materiál obsahuje: Návrh na uznesenie, Dôvodovú správu, Rokovací poriadok


Spracoval: Ing. František Golha

Predkladá: Ing. František Golha                  

 

N á v r h    n a    u z n e s e n i e

 

Obecné zastupiteľstvo v Huli

s ch v a ľ u j e

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Huli.

 

 

Dôvodová správa:

Návrh nového rokovacieho poriadku vychádza zo zmien v zákone č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov od 1.4.2010 zákonom č. 102/2010 Z. z.,
Návrh rokovacieho poriadku je predkladaný v súlade s § 30d zákona č. 102/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení – Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. apríla 2010, t. j. obec upraví rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v súlade s § 12 ods. 1 až 6 do 30. septembra 2010.

 

 

 

 


Rokovací poriadok

Obecného zastupiteľstva v Huli

 

I.  Č A S Ť

Článok 1
Úvodné ustanovenia

1. Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Huli (ďalej len rokovací poriadok) upravuje
    pravidlá , podmienky, spôsob prípravy a priebeh rokovania obecného zastupiteľstva, jeho  
    uznášania sa a prijímania uznesení, všeobecne záväzných nariadení (Ďalej len nariadenia)
    a ďalších rozhodnutí, spôsob kontroly ich plnenia a zabezpečovania úloh obecnej
    samosprávy.

2. O otázkach, ktoré neupravuje tento rokovací poriadok, ako aj o ďalších zásadách rokovania
    a svojich vnútorných veciach rozhoduje obecné zastupiteľstvo podľa zákona č. 369/1990
    Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o obecnom
    zriadení) a podľa ostatných platných právnych predpisov.


Článok 2
Pôsobnosť obecného zastupiteľstva

1. Obecné zastupiteľstvo v Huli (ďalej len obecné zastupiteľstvo) vykonáva svoju pôsobnosť
    v súlade s platnou právnou úpravou 1/.
2. Obecné zastupiteľstvo si môže vyhradiť rozhodovanie aj o ďalších otázkach, ktoré nie sú
    výslovne uvedené v zákone o obecnom zriadení, prípadne v iných všeobecne záväzných
    právnych predpisoch. Nesmie pritom však zasiahnuť do výhradnej právomoci starostu obce
    2/ ani iného orgánu alebo organizácie.


Článok 3
Poslanecké kluby

(nemusí byť v menších obciach)

1. Poslanci obecného zastupiteľstva môžu vytvárať poslanecké kluby, a to spravidla podľa
    príslušnosti k politickým stranám, politickým hnutiam alebo volebným koalíciám. Klub
    môžu vytvoriť aj nezávislí poslanci. Poslanec môže byť členov len jedného poslaneckého
    klubu.
2. Na vytvorenie poslaneckého klubu treba najmenej troch poslancov. O vytvorení
    poslaneckého klubu sa vyhotoví zápisnica, ktorú podpíšu všetci ustanovujúci členovia
    klubu.
3. Predseda poslaneckého klubu písomne oznámi do14 dní starostovi vytvorenie
    poslaneckého klubu, jeho názov, mená a priezviská poslancov, ktorí sú jeho členmi. Počas
    volebného obdobia oznámi v rovnakej lehote aj mená a priezviská poslancov, ktorí prestali
    byť členmi poslaneckého klubu, alebo ktorí sa stali jeho novými členmi.
4. Ak dôjde k rozdeleniu politickej strany, koalície alebo hnutia, postupuje sa pri vzniku
    nových poslaneckých klubov podľa odseku 2 a 3 tohto článku.
5. V mene poslaneckého klubu koná jeho predseda, podpredseda alebo poverený člen klubu. 


Článok 4
Spôsob volieb obecnej rady

(ukladá § 14 ods. 1 zákona o obecnom zriadení, posledná veta ak je obecná rada zriadená)

1. Obecnú radu (ďalej len rada) ako iniciatívny, výkonný a kontrolný orgán obecného
    zastupiteľstva zriaďuje obecné zastupiteľstvo z poslancov obecného zastupiteľstva.
2. Pokiaľ je rada zriadená, počet jej členov a zloženie vychádza z platnej právnej úpravy. 3/
3. Členov rady volí obecné zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie. Radu a jej členov môže
    obecné zastupiteľstvo kedykoľvek odvolať. Pre voľbu a odvolanie členov rady sa použijú
    príslušné ustanovenia zákona o obecnom zriadení.
4. Členov rady volí obecné zastupiteľstvo na základe návrhu jednotlivých politických strán,
    hnutí a nezávislých poslancov.
5. O návrhoch na členov rady hlasuje obecné zastupiteľstvo verejným hlasovaním.
6. Pokiaľ obecné zastupiteľstvo schváli uznesením, že o návrhoch na členov rady bude
    hlasovať tajne, schváli zároveň volebnú komisiu a volebný poriadok.

 

Článok 5
Zmeny v zložení obecného zastupiteľstva a jeho orgánov

1. Mandát poslanca obecného zastupiteľstva zaniká v súlade s platnou právnou úpravou.4/
2. Poslanec obecného zastupiteľstva (ďalej len poslanec) sa môže svojho mandátu vzdať
    z akýchkoľvek dôvodov alebo bez uvedenia dôvodu.
3. Mandát poslanca zanikne vzdaním sa len vtedy, ak vzdanie sa bolo urobené ústne do
    zápisnice alebo písomne. Pri písomnom vzdaní sa mandátu nemožno vziať späť.
4. K zániku poslaneckého mandátu prijíma obecné zastupiteľstvo uznesenie, v ktorom
    konštatuje zánik mandátu poslanca.
5. Ak sa uvoľní v obecnom zastupiteľstve mandát, nastupuje za poslanca ako náhradník
    kandidát, ktorý získal najväčší počet hlasov pri voľbách do obecného zastupiteľstva v tom
    istom volebnom obvode, ale nebol zvolený za poslanca. v prípade rovnosti hlasov sa
    postupuje v súlade s platnou právnou úpravou. 5/
6. Nastúpenie náhradníka vyhlási obecné zastupiteľstvo do 15 dní po tom, čo sa uprázdnil
    mandát poslanca. Túto skutočnosť potvrdí osvedčením.


II. Č A S Ť

Článok 6

Zasadnutia obecného zastupiteľstva

1. Obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace.
2. Obecné zastupiteľstvo v Huli zasadá len na území obce Hul.
3. Rokovacím dňom je spravidla  posledný pracovný deň v mesiaci s tým, že rokovanie sa
    začína v zimných mesiacoch o 18:00 hod a letných o 19:00 hod. a pokračuje najdlhšie do
    21:00 hod.
4. Zasadnutia obecného zastupiteľstva sa uskutočňujú spravidla v súlade s plánom zasadnutí
    obecného zastupiteľstva, ktoré schvaľuje obecné zastupiteľstvo na celý nasledujúci
    kalendárny rok koncom prechádzajúceho kalendárneho roka (ďalej len plánované obecné
    zastupiteľstvo).
5. V súlade s platnou právnou úpravou  6/ sa obecné zastupiteľstvo uskutoční aj na základe
    požiadania o zvolenie zasadnutia obecného zastupiteľstva aspoň tretinou poslancov a to do
    15 dní od doručenia žiadosti a jeho konanie (ďalej len neplánované obecné zastupiteľstvo).
6. Neplánované obecné zastupiteľstvo je aj obecné zastupiteľstvo zvolané
a) za účelom prerokovania závažných úloh, s ktorými plán zasadnutí obecného zastupiteľstva nepočítal,
b) za účelom vyhlásenia miestneho referenda v súlade s platnou právnou úpravou 7/
c) za účelom potvrdenia, resp. nepotvrdenia uznesenia obecného zastupiteľstva, ktorého výkon bol starostom pozastavený,
d) pri slávnostných príležitostiach.
7. Obecné zastupiteľstvo po vykonaní volieb do orgánov samosprávy obcí sa uskutočňuje do
    30 dní od vykonania volieb (ďalej len ustanovujúce obecné zastupiteľstvo).
8. Pokiaľ sa obecné zastupiteľstvo neuskutoční podľa bodu 5 a 7 tohto článku, uskutoční sa 15
    pracovný deň resp. 30 pracovný deň v súlade s platnou právnou úpravou 8/ (ďalej len
    zákonné obecné zastupiteľstvo).

 

Článok 7
Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva

1. Ustanovujúce, t. j. prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva po voľbách do orgánov
    samosprávy obcí zvoláva starosta zvolený v predchádzajúcom volebnom období tak, aby sa
    uskutočnilo do 30 dní od vykonania volieb.
2. Prvé zasadnutie otvorí a vedie starosta zvolený v predchádzajúcom volebnom období, až do
    zloženia sľubu novozvoleného starostu.
3. Predseda alebo poverený člen volebnej komisie informuje zasadnutie obecného
    zastupiteľstva o výsledkoch volieb starostu a poslancov.
4. Novozvolený starosta a poslanci obecného zastupiteľstva zložia sľub v súlade s platnou
    právnou úpravou.
5. Po zložení sľubu novozvoleného starostu a poslancov obecného zastupiteľstva sa
    novozvolený starosta ujíma vedenia zasadnutia, určí zapisovateľa, dvoch overovateľov
    zápisnice a uznesení, skrutátorov, navrhne členov návrhovej komisie, členov volebnej
    komisie (Ak nastala tajná voľba) a predloží návrh programu zasadnutia.
6. Ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa bodu 1 tohto článku,
    uskutoční sa 30. pracovný deň od vykonania volieb zákonné obecné zastupiteľstvo. Ak
    starosta nie ej prítomný alebo odmietne viesť takto zvolané zasadnutie obecného
    zastupiteľstva vedie ho zástupca starostu; ak nie je prítomný alebo odmietne viesť
    zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený obecným
    zastupiteľstvom.
7. V prípade uskutočnenia zastupiteľstva podľa bodu 6 tohto článku, zabezpečuje rokovanie
    obecného zastupiteľstva bez schválenia starostom obecný úrad.
8. Obecný úrad oznámi termín konania zákonného obecného zastupiteľstva, pričom
    v oznámení uvedie termín, miesto a čas konania obecného zastupiteľstva. Oznámenie
    o termíne konania zákonného obecného zastupiteľstva zašle poslancom zvoleným
    v predchádzajúcom volebnom období, novozvoleným poslancom a predsedovi volebnej
    komisie. Oznámenie zároveň zverejní na úradnej tabuli obce a internetovej stránke obce  
    najneskôr 3 dni pred zasadnutím zákonného obecného zastupiteľstva.

 

Článok 8
Príprava zasadnutí obecného zastupiteľstva

1. Obecné zastupiteľstvo zvoláva starosta obce, ak zákon o obecnom zriadení neustanovuje inak. 9/
2. V rámci prípravy zasadnutia obecného zastupiteľstva starosta určí miesto, čas a program rokovania.
3. Materiály určené na rokovanie obecného zastupiteľstva obsahujú:
a/ názov materiálu podľa bodu rokovania obecného zastupiteľstva,
b/ meno a priezvisko spracovateľa s uvedením funkcie,
c/ meno, priezvisko a podpis predkladateľa s uvedením funkcie,
d/ údaj o prerokovaní v príslušnej komisii obecného zastupiteľstva a v obecnej rade
    s dátumom prerokovania,
e/ návrh na uznesenie,
f/ samotný materiál, dôvodovú správu, prílohy, ak to vyžaduje zameranie materiálu
4. Dôvodová správa obsahuje:
a/ vyhodnotenie doterajšieho stavu,
b/ uvedenie dôvodu novej úpravy,
c/ odôvodnenie nových navrhovaných opatrení a riešení, spôsob ich realizácie, návrhy
opatrení obsahujú variantné riešenia, je potrebné uviesť výhody aj nevýhody
jednotlivých variant a ktoré riešenie odporúča spracovateľ a predkladateľ materiálu.
5. Spracovateľ materiálu zodpovedá za súlad materiálu s ústavou, zákonmi, ostatnými 
    všeobecne záväznými predpismi, nariadeniami obce, uzneseniami obecného zastupiteľstva
    a ďalšími normami obce.
6. Predkladať materiály obecnému zastupiteľstvu v súlade s navrhovaným programom sú
    oprávnení:
a/ Starosta obce,
b/ poslanci zastupiteľstva,
c/ hlavný kontrolór,
d/ ďalší zamestnanci alebo vedúci zamestnanci obce Hul
e/ riaditeľ organizácií zriadených a založených obcou,
f/ odborne spôsobilé osoby, pokiaľ platná právna úprava odbornú spôsobilosť vyžaduje
a je predkladaný materiál, ktorý spracoval
7. Komisie obecného zastupiteľstva ako poradné, iniciatívne a kontrolné orgány sa podieľajú
    na príprave materiálov v súlade s kompetenciami vymedzenými obecným zastupiteľstvom.
    Komisie prerokúvajú pripravené materiály, podávajú k ním pripomienky a stanoviská,
    posudzujú návrhy na uznesenia prijímajú k ním odporúčania.
8. Materiály, odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva
    pripravujú zamestnanci obecného úradu. Materiály predkladané obecnému zastupiteľstvu
    najskôr prerokuje obecná rada (pokiaľ je zriadená) s výnimkou materiálov predkladaných
    starostom obce. Hlavný kontrolór, predkladá výsledky kontroly priamo obecnému
    zastupiteľstvu.
9. Ak je navrhovateľom materiálu poslanec alebo skupina poslancov, za obsah predkladaného
    materiálu zodpovedá poslanec alebo skupina poslancov, ktorá materiál predkladá.
10. Návrh pozvánky na zasadnutie obecného zastupiteľstva spolu s materiálmi sa zasiela
      poslancom najneskôr 3 dni pred zasadnutím obecného zastupiteľstva. 
11. V prípade zvolania neplánovaného obecného zastupiteľstva a konania zákonného
      obecného zastupiteľstva sa pozvánka a materiály zasielajú poslancom 3 dni pred
      zasadnutím obecného zastupiteľstva.

 

Článok 9
Zasadnutie obecného zastupiteľstva

1. Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné. Okrem poslancov a obyvateľov
    obce sa zasadnutia obecného zastupiteľstva zúčastňujú aj ďalší pozvaní.
2. Obecné zastupiteľstvo vyhlási rokovanie vždy za neverejné, ak predmetom rokovania sú
     informácie alebo veci chránené podľa osobitných zákonov.
3. Obecné zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore. Rokovanie obecného zastupiteľstva vedie
    starosta obce, v jeho neprítomnosti zástupca starostu, resp. poverený poslanec (ďalej len
    predsedajúci).
4. Predsedajúci otvorí rokovanie v určenú hodinu.
5. Neúčasť na rokovaní obecného zastupiteľstva sa ospravedlňuje vopred starostovi alebo
    tomu, kto rokovanie zvolal (napr. zástupca starostu, poverený poslanec). Dôvod neúčasti sa
    vyznačí na prezenčnej listine.
6. V prípade, ak do pol hodiny po čase určenom na začiatku rokovania obecného
    zastupiteľstva nie je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, alebo ak klesne
    počet poslancov tak, že zastupiteľstvo nie je spôsobilé rokovať, zvolá starosta obce do 14
    dní nové zasadnutie na prerokovanie celého, prípadne zostávajúceho programu.
7. Na začiatku zasadnutia predsedajúci oznámi počet prítomných poslancov, predloží na
    schválenie program rokovania, návrh na voľbu návrhovej komisie, určí zapisovateľa
    a overovateľov zápisnice.
8. Poslanci majú právo navrhnúť zmenu programu. O týchto návrhoch rozhodne obecné
    zastupiteľstvo hlasovaním nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.
9. Program zasadnutia, schválený na začiatku zasadnutia nie je možné meniť a dopĺňať počas
    rokovania obecného zastupiteľstva.
10. Ak starosta odmietne dať hlasovať o návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
     alebo o jeho zmene, stráca právo viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré ďalej
     vedie zástupca starostu. Ak je zástupca starostu neprítomný alebo odmietne viesť
     zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený obecným
     zastupiteľstvom.
11. Predseda poslaneckého klubu, prípadne ním poverený poslanec obecného zastupiteľstva,
     člen klubu, môže v prípade sporných záležitostí požiadať o prerušenie rokovania obecného
     zastupiteľstva k porade poslaneckého klubu. O tomto návrhu a o dobe prerušenia
     rokovania hlasuje obecné zastupiteľstvo verejne. Pre schválenie návrhu je potrebná
     nadpolovičná väčšina hlasov prítomných poslancov obecného zastupiteľstva.
12. Materiály, ktoré sú zaradené do programu rokovania uvedie spravidla stručným referátom
     predkladateľ materiálu. Pokiaľ je k prerokúvanej problematike potrebné predložiť 
     stanovisko a ak obecné zastupiteľstvo zriadilo poradné orgány (radu, komisie), vypočuje
     ich stanovisko pred prijatím rozhodnutia vo veci, pre ktoré bol poradný orgán zriadený. Po
     ich vystúpení predsedajúci otvára rozpravu.
13. Do rozpravy k prednesenému materiálu sa hlásia poslanci, ktorým predsedajúci udeľuje
     slovo podľa poradia prihlásenia. Do rozpravy sa môže prihlásiť aj hlavný kontrolór, ktorý
     má hlas poradný.
14. Ak starosta neudelí slovo poslancovi, stráca právo viesť zasadnutie obecného
     zastupiteľstva, ktoré ďalej vedie zástupca starostu. Ak zástupca starostu nie je prítomný
     alebo odmietne viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený
     obecným zastupiteľstvom.
15. Obecné zastupiteľstvo sa môže uzniesť, že prihlásený do rozpravy môže hovoriť v tej istej
      veci najviac dvakrát, prípadne limitovať dĺžku vystúpenia. Tento limit je stanovený na 5
     minút. Účastník rozpravy môže mať faktickú poznámku, ktorá nesmie byť dlhšia ako 1 
     minúta. K tej istej veci môže poslanec vystúpiť s faktickou poznámkou najviac 3-krát.
16. Návrh na ukončenie rozpravy môže podať každý poslanec zastupiteľstva, o tomto návrhu
     sa hlasuje bez rozpravy. Pri pozmeňovacích návrhoch poslancov v rámci rozpravy sa
     hlasuje v poradí od posledného návrhu k prvému. V prípade prijatia niektorého z návrhov
     sa o ďalších nehlasuje.
17. Po ukončení rozpravy ku konkrétnemu predloženému materiálu, ku ktorému sa prijíma
     uznesenie, predloží návrhová komisia spolu so schválenými pozmeňovacími návrhmi
     poslancov, ktoré boli prednesené v rámci rozpravy, návrh uznesenia na schválenie.
18. Ak bol výkon uznesenia obecného zastupiteľstva starostom pozastavený, môže obecné
     zastupiteľstvo toto uznesenie trojpätinovou väčšinou do 2 mesiacov od jeho schválenia,
     uznesenie stráca platnosť.
19. Na slávnostnom rokovaní obecného zastupiteľstva starosta používa insígnie.
20. Ak na rokovaní požiada o slovo poslanec NR SR, poslanec Európskeho parlamentu,
     poslanec vyššieho územného celku, zástupca vlády alebo iného štátneho orgánu,
     predsedajúci mu udelí slovo prednostne.
21. Zápisnica z predchádzajúceho rokovania obecného zastupiteľstva je poslancom
     predložená na rokovaní nasledujúceho plánovaného obecného zastupiteľstva
     k nahliadnutiu.


III. Č A S Ť

Článok 10
Príprava uznesení obecného zastupiteľstva

1. Návrh uznesení obecného zastupiteľstva sa pripravujú súčasne s materiálmi. Za ich včasnú
    prípravu zodpovedá predkladateľ materiálu a poslancom sa poskytnú spolu s návrhom
    materiálov.
2. Podklady pre návrhy uznesení pripravujú spravidla spracovatelia a predkladatelia
    materiálu, podľa potreby za súčinnosti ďalších orgánov obecného zastupiteľstva (rady,
    komisie, ako aj riaditeľov obcou zriadených alebo založených organizácií, hlavného
    kontrolóra a pod.).
3. Predbežný súhrnný návrh uznesení z týchto podkladov spracováva Starosta obce.
4. Záverečný návrh uznesenia spracuje a obecnému zastupiteľstvu predkladá návrhová
    komisia.
5. Obecné zastupiteľstvo prijíma uznesenie v každej veci, ktorá bola na zasadnutí prerokovaná
    ako osobitný bod a to ihneď po jeho prerokovaní, pričom vychádza z návrhu na uznesenie,
    ktorý je k danému bodu predložený.
6. Pri ukladaní úloh v uzneseniach musia tieto byť formulované jasne, konkrétne a adresne,
    t. j. ktorému subjektu sa úloha ukladá (funkcia, prípadne meno) aké úlohy sa ukladajú
    a termín ich spĺňa.

 

Článok 11
Postup prijímania uznesení obecného zastupiteľstva a nariadení obce

1. O každom návrhu rozhoduje obecné zastupiteľstvo hlasovaním.
2. Obecné zastupiteľstvo je schopné sa uznášať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina
    všetkých poslancov.
3. Na platné uznesenie vrátane pozmeňujúcich alebo doplňujúcich návrhov je potrebný súhlas
    nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov, ak zákon o obecnom zriadení alebo tento
    rokovací poriadok neustanovuje inak.
4. Na schválenie nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov
    obecného zastupiteľstva.
5. Procedurálne návrhy, ku ktorým sa neprijíma uznesenie v písomnej forme (napr. ukončenie
    rozpravy, udelenie slova neposlancovi, vyhlásenie prestávky a pod.) sú prijaté, ak za ne
    hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, pokiaľ tento rokovací poriadok
    neustanovuje inak.
6. O procedurálnych návrhoch sa hlasuje bez rozpravy.
7. V prípade, že je predložený návrh uznesenia v dvoch alebo viacerých zneniach, schválením
    jedného znenia sa ostatné považujú za neprijaté.
8. V prípade, že obecné zastupiteľstvo neprijme navrhované uznesenie alebo žiadne
    z navrhovaných znení, predsedajúci navrhne ďalší postup, ktorý predloží na schválenie
    obecnému zastupiteľstvu.
9. Po prijímaní nariadenia sa najprv hlasuje o pozmeňovacích návrhoch a to v takom poradí,
    ako boli predložené a potom o nariadení ako celku. O pozmeňovacích návrhoch sa hlasuje
    nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.
10. Hlasuje sa spravidla verejne zdvihnutím ruky. Ktorýkoľvek z poslancov môže navrhnúť, 
     aby sa hlasovalo tajne prostredníctvom hlasovacích lístkov. O taktom návrhu rozhoduje
     obecné zastupiteľstvo bez rozpravy nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.
11. Jednotlivé hlasovanie sa nesmie prerušiť ani opakovať, ak ide o ten istý návrh, vo
      výnimočných prípadoch sa postupuje podľa odseku 16 tohto článku.
12. Počas hlasovania nesmie predsedajúci nikomu udeliť slovo.
13. Po ukončení hlasovania o návrhu na uznesenie, predsedajúci vyhlási výsledok hlasovania
      tak, že oznámi počet prítomných poslancov, počet hlasov za návrh, proti nemu, počet
      poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania a prípadne počet tých poslancov, ktorí hoci boli
      prítomní, sa na hlasovaní nezúčastnili.
14. Poslanec obecného zastupiteľstva, ak o to požiada, má právo na zaprotokolovanie svojho
      stanoviska k návrhu na uznesenie.
15. V prípade, že sa pri rokovaní obecného zastupiteľstva vyskytnú nové okolnosti
      a podmienky, ktoré vyžadujú podstatne prepracovať predložený materiál a návrh
      uznesenia, rozhodne obecné zastupiteľstvo uznesením a vrátení materiálu na
      prepracovanie predkladateľovi s tým, že určí, kedy bude o veci opätovne rokovať.
16. Vo výnimočných prípadoch, ak je zrejmé, že uznesenie je v rozpore so zákonom, alebo sú
      v ňom uvedené nesprávne, prípadne neaktuálne údaje, je možné ho zrušiť alebo zmeniť.
17. Na schválenie zmeny alebo zrušenie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny
      prítomných poslancov obecného zastupiteľstva s výnimkou uznesenia, kde je potrebná
      trojpätinová väčšina.
18. Uznesenia obecného zastupiteľstva podpisuje starosta obce a overovatelia, nariadenia
      mesta podpisuje starosta obce. Uznesenia sú číslované chronologicky od začiatku do
      konca kalendárneho roka.
19. Uznesenia obecného zastupiteľstva sa zverejňujú spôsobom v obci obvyklým do 7 dní odo
      dňa podpísania starostom obce (na úradnej tabuli, na internetovej stránke obce a pod.).
20. Návrh nariadenia obce sa zverejní najmenej 15 dní pred rokovaním obecného
      zastupiteľstva o návrhu nariadenia na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce.
      Vyvesením začína plynúť 10 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby
      uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia.
21. V prípade živelnej pohromy alebo všeobecného ohrozenia, ak je potrebné na
      odstraňovanie následkov živelnej pohromy alebo na zabránenie škodám na majetku, sa
      postup podľa bodu 20 tohto článku nepoužije.
22. Vyhodnotenie pripomienok k nariadeniu uskutoční predkladateľ nariadenia s príslušnou
      komisiou, ak je zriadená. Toto vyhodnotenie sa predloží poslancom najneskôr 3 dni pred
      rokovaním obecného zastupiteľstva v písomnej forme.
23. Schválené nariadenie obce sa musí vyhlásiť, Vyhlásenie sa vykoná vyvesením na úradnej
      tabuli obce najmenej na 15 dní, účinnosť nariadenia nadobúda pätnástym dňom od
      vyvesenia, ak v ňom nie je stanovený neskorší začiatok účinnosti.
24. Nariadenie je prístupné každému občanovi na obecnom úrade (určiť kde) a na internetovej
      stránke obce.
25. V prípade živelnej pohromy alebo všeobecného ohrozenia, ak je to potrebné na
      odstraňovanie následkov živelnej pohromy alebo na zabránenie škodám na majetku
      možno určiť skorší začiatok účinnosti nariadenia.

Článok 12
Výpisy uznesení obecného zastupiteľstva

1. Výpisy uznesení vyhotovuje a za ich správnosť zodpovedá poverený zamestnanec obce.
2. Výpisy uznesenia sa vyhotovuje len na jedno uznesenie, okrem uznesení, ktoré spolu
    neoddeliteľne súvisia (napr. uznesenia týkajúce sa nakladania s majetkom mesta, kedy sa
    rozhoduje o prípadoch hodných osobitného zreteľa).
3. Výpis uznesenia vyhotovuje poverený zamestnanec tak, že v spodnej časti výpisu na ľavej
    strane uvedie text: za správnosť, meno a priezvisko povereného zamestnanca a podpis. Na
    pravej strane uvedie meno a priezvisko starostu, funkciou spolu so skratkou v. r.. Týmto nie
    je dotknuté oprávnenie starostu obce podpisovať v prípade potreby výpis uznesenia.
4. Výpis uznesenia sa opatrí okrúhlou pečiatkou s erbom obce.


IV. Č A S Ť

Článok 13
Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva

1. Uznesenia obecného zastupiteľstva sa doručujú po podpise oprávnených osôb do 3 dní
    odo dňa podpisu starostu:
a/ poslancom obecného zastupiteľstva,
b/ zástupcovi starostu obce,
c/ hlavnému kontrolórovi
d/ riaditeľom organizácií zriadených a zložených obcou.
2. Kontrolu plnenie uznesení obecného zastupiteľstva vykonáva hlavný kontrolór na každom
    plánovanom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Správy o výsledkoch vykonanej kontroly
    predkladá hlavný kontrolór obce na každom najbližšom zasadnutí plánovaného obecného
    zastupiteľstva po vykonaní kontroly.

 

Článok 14
Interpelácie poslancov obecného zastupiteľstva

1. Interpeláciou je otázka, ktorá sa vzťahuje na uplatňovanie a vykonávanie zákonov,
    nariadení a interných noriem obce.
2. Poslanec môže interpelovať starostu a členov rady vo veciach, týkajúcich sa výkonu ich
    práce.
3. Poslanec je oprávnený požadovať vysvetlenia od riaditeľov organizácií zriadených alebo
    založených obcou vo veciach týkajúcich sa ich činnosti.
4. Poslanec je oprávnený požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických
    osôb, ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť, vo veciach týkajúcich sa dôsledkov
    ich podnikania v obci.
5. Poslanec je oprávnený požadovať vysvetlenia od štátnych orgánov vo veciach potrebných
    pre riadny výkon poslaneckej funkcie.
6. Interpretácie, požadované vysvetlenia a informácie, sú pravidelnou súčasťou programu
    zasadnutí plánovaného obecného zastupiteľstva.
7. Interpretácia, požadované vysvetlenie a informácia sa podáva písomne predsedajúcemu.
    Poslanec môže predniesť interpeláciu, požiadavku na vysvetlenie a požiadavku 
    o informáciu aj ústne v rámci bodu programu zasadnutia určeného na interpelácie. Písomné
    znenie interpelácie, požadovaného vysvetlenia a informácie poslanec bezodkladne,
    najneskôr do 3 dní, doručí zapisovateľke.
8. Interpelovaný a subjekt požiadaný o vysvetlenie a informáciu je povinný písomne
   odpovedať do 30 dní odo dňa konania obecného zastupiteľstva.
9. Interpelácie sa do programu rokovania neplánovaného a zákonného zastupiteľstva
    nezaraďujú.
10. Písomné znenie interpelácie, požadovaného vysvetlenia a informácie poslancov
     prednesených na zasadnutiach obecného zastupiteľstva sa prikladajú k zápisnici.

 

Článok 15
Organizačno-technické zabezpečenie rokovaní obecného zastupiteľstva

1. Prípravu, organizačné a technické zabezpečenie zasadnutí obecného zastupiteľstva
    vykonávajú zamestnanci obecného úradu podľa pokynov Starostu obce.
2. O rokovaní obecného zastupiteľstva sa spíše zápisnica na základe zvukového a obrazového
    záznamu, ktorá obsahuje:
a/ dátum a miesto zasadnutia obecného zastupiteľstva,
b/ kto zasadnutie viedol,
c/ koľko poslancov bolo prítomných, menovite neprítomných a ospravedlnených,
d/ informácia o overení zápisnice z minulého zasadnutia a mená novourčených
    overovateľov zápisnice,
e/ navrhnutý a schválený program rokovania,
f/ aké interpelácie, požiadavky a vysvetlenie a požiadavky o informácie boli vznesené,
g/ kto hovoril v rozprave k jednotlivým bodom programu, stručný obsah jeho   
    vystúpenia, najmä ak predložil návrh na zmenu uznesenia,
h/ výsledky hlasovania (v prípade verejného hlasovania menovite)
3. Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva sa vyhotovuje najneskôr do 7 dní od jeho
    uskutočnenia.
4. Zápisnicu z rokovania podpisuje starosta obce, overovatelia a zapisovateľka.
5. Zvukový a obrazový záznam zo zasadnutia obecného zastupiteľstva (ak sa vyhotovuje) sa
    uchová 1 rok od konania obecného zastupiteľstva.
6. Overená a schválená zápisnica je uložená spoločne s príslušnými podkladmi, prílohami,
    uzneseniami na obecnom úrade.
7. Súčasťou zápisnice sú originály:
a/ prezenčné listiny,
b) úplných textov predložených návrhov, uznesení a iných dokumentov, ktoré boli
    predmetom rokovania obecného zastupiteľstva. Prílohou je menovité hlasovanie
    poslancov o jednotlivých návrhoch uznesení.
8. Originál zápisníc, vrátane originálnych príloh a originály uznesení sú po dobu určenú
     v registratúrnom poriadku obce uložené v obci a po ukončení úložnej doby sa odovzdávajú
     do príslušného štátneho archívu.


V. Č A S Ť

Článok 16
Spoločné, záverečné a prechodné ustanovenia

1. Ak sa počas zasadnutia obecného zastupiteľstva vyskytne pochybnosť o správnosti postupu
    podľa tohto rokovacieho poriadku, rozhoduje o ďalšom postupe predsedajúci po konzultácii
    so subjektom s hlasom poradným, prípadne s predsedami poslaneckých klubov.
2. Zmeny, doplnky a návrh nového rokovacieho poriadku schvaľuje obecné zastupiteľstvo
    nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov obecného zastupiteľstva.
3. Poslanci a ostatné subjekty, ktorým z tohto poriadku vyplývajú povinnosti, sú povinné
    riadiť sa týmto rokovacím poriadkom a dôsledne dodržiavať jeho ustanovenia.
4. Dňom účinnosti tohto rokovacieho poriadku sa ruší doterajší rokovací poriadok obecného
    zastupiteľstva schválený uznesením Obecného zastupiteľstva v Huli dňa 03.02.1995
5. Na tomto rokovacom poriadku sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Huli dňa 06.08.2010
    uznesením č. XXVI/2010/3C
6. Rokovací poriadok nadobúda platnosť dňom schválenia a účinnosť 01.09.2010


V Huli, dňa 06.08.2010

                                                                            Ing. František Golha
                                                                                 starosta obce

 

 

 

 

 

1/ najmä § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
2/ najmä § 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
3/ § 14 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
4/ § 25 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
5/ § 44 ods. 2 a 3 zák č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obce v znení neskorších predpisov
6/ § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
7/ § 11a, § 13a ods. 3 a 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
8/ § 12 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
9/ § 12 ods. 1,2,3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 


 
Počasie Hul - Svieti.com

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

Google

webygroup
ÚvodÚvodná stránka