Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce HulHľadať
 
 

VZN

Všeobecne záväzné nariadenia sú k nahliadnutiu na Obecnom úrade.

Zobrazené VZN si môžete stiahnuť do svojho počítača z tejto webovej stránky po odkliku na ikonu.


 

VZN č. 1/2012 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

V Š E O B E C N E     Z Á V Ӓ Z N É     N A R I A D E N I E
O B C E     H U L

č. 1/2012

O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

 

 


Návrh vyvesený na úradnej tabuli dňa: 22.11.2012
Návrh zvesený z úradnej tabule dňa: 10.12.2012
Schválené uznesením obecného zastupiteľstva č. X/2012/5
Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 12.12.2012
Zvesené z úradnej tabule dňa:
Účinnosť odo dňa: 01.01.2013


     Obec Hul v súlade s ustanovením § 6 odst. 1 a § 11 ods. 3 písm.d) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods.4, 5  a 6, § 8 ods. 2 a 4, § 12 ods. 2 a 3, § 16 ods. 2 a 3, § 17 ods. 2,3, 4 a 7 , § 98, 98b ods. 5, § 99e ods. 9 a § 103 ods. 5 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov , vydáva s účinnosťou od 1.januára 2012 toto Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Hul


§ 1
Základné ustanovenie

1. Obecné zastupiteľstvo v Huli podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  r o z h o d l o, že v nadväznosti na § 98 zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov  z a v á d z a s účinnosťou od 1.januára 2013 miestne dane:
a) daň z nehnuteľností
b) daň za psa
c) daň za užívanie verejného priestranstva
d) daň za ubytovanie
e) daň za predajné automaty
f) daň za nevýherné hracie automaty
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie zavádza miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

DAŇ  Z  POZEMKOV

§ 2
Základ dane


1. Správca dane ustanovuje na území obce Hul hodnotu pozemku, ktorou sa pri výpočte základu dane z pozemkov násobí výmera pozemku v m2 za:
a) ornú pôdu 0,0,873 € /m2
b) trvalé trávnaté porasty 0,119 €/m2
c) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy 3,32 €/m2
d) stavebné pozemky  18,54 €/m2


§ 3
Sadzba  dane

1. Správca dane určuje pre pozemky na území obce Hul ročnú sadzbu dane pozemkov:

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty     0,35 %
b) záhrady 0,30%
c) zastavané plochy a nádvoria, ostané plochy 0,30%
lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostané hospodársky využívané vodné plochy 0,25 %
d) stavebné pozemky 0,25 %

 

DAŇ  ZO  STAVIEB

§ 4
Sadzba dane

1. Správca dane určuje pre stavby na území obce Hul ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy

a) 0,073 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu
b) 0,073 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
c) 0,165 €  za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu
d) 0,199 €  za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené  alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov.
e) 0,331 € za priemyselné stavby, slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
f) 0,730 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou,
g) 0,331 € za ostatné stavby.


2.  Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok za podlažie 0,073 € za každé ďaľšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

                         

DAŇ  Z  BYTOV

§ 5
Sadzba dane

1. Ročná sadzba dane z bytov za byt na území obce Hul je za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu nachádzajúcej sa v bytovom dome 0,073 €.

 


§ 6
Oslobodenie od dane a zníženie dane

1. Správca dane od dane z pozemkov oslobodzuje:

a) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbária, urnové háje a rozptylové lúky,
b) pozemky a stavby  alebo ich časti vo vlastníctve cirkví a náboženských spoločností registrovaných štátom, ktoré slúžia na vzdelávanie, na vedeckovýskumné účely alebo na vykonávanie náboženských obradov.
2. Správca poskytuje zníženie dane zo stavieb a dane z bytov vo výške:

a) 50 % z daňovej povinnosti na stavby na bývanie vo vlastníctve občanov s ťažkým  zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu  občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie.

 

DAŇ  ZA  PSA

§ 7
Sadzba dane

       
 

Ročná sadzba dane za každého psa je nasledovná:
a) v rodinnom dome                                                             4,00 €
b) v bytovom dome                                                              7,00 €


DAŇ  ZA  UŽÍVANIE  VEREJNÉHO  PRIESTRANSTVA

§ 8
Základ dane

1. Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v m2.


§ 9
Sadzba dane

1.  Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva sa určuje s eurách za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň nasledovne:

Sadzba dane
a) za prechodné umiestnenie predajného zariadenia:
za užívanie  verejného priestranstva na umiestnenie predajného zariadenia na hody, jarmoky, štátne sviatky a v dni pracovného pokoja

1. za trhový stôl                                                         2,00 €/m2/deň
2. za predaj s osobným autom + príves                        6,70 €/m2/deň
3. za predaj s nákladným autom                                10,00 €/m2/deň
4. lunapark a iné atrakcie v obci Hul počas hodov        16,60 €/m2/deň
    /prevádzka atrakcii/
5. lunapark a iné atrakcie v obci Hul  iné dni                 49,80 €/m2/deň

 

DAŇ  ZA  UBYTOVANIE

§ 10
Základ dane

1. Základom dane je počet prenocovaní.


§ 11
Sadzba dane

1. Sadzba dane je 0,39 € na osobu a prenocovanie.

 

DAŇ  ZA  PREDAJNÉ  AUTOMATY

§ 12
Základ dane

                                                          

1. Základom dane je počet predajných automatov. Zdaňovacím obdobím je rok.


Sadzba dane
§ 13

1. Sadzba dane je nasledovná:
a) 16,60 € ročne za predajný automat obsahujúci v skladbe ponúkaného tovaru najviac 10 druhov
b) 33,20 € za predajný automat s viac ako 10 druhmi tovaru.
c) Sadzba sa zvýši na trojnásobok, ak skladba ponúkaného tovaru obsahuje tabakové výrobky alebo alkoholické nápoje.

 

DAŇ  ZA  NEVÝHERNÉ  HRACIE  PRÍSTROJE

§ 14
Základ dane

                                                   

1. Základom dane  je počet nevýherných hracích prístrojov. Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok.
                                                         


§ 15
Sadzba dane

                                                              
 

1. Sadzba dane je 16,60 € ročne za jeden nevýherný hrací prístroj.

 

MIESTNY  POPLATOK  ZA  KOMUNÁLNE  ODPADY
A  DROBNÉ  STAVEBNÉ  ODPADY


§ 16
Sadzba dane


Sadzba poplatku Občania
Osoba Výpočet sadzby v €/deň/osoba
14,00 € 14,00 € : 365 dní  = 0,0383 €
                           

§ 17
Zníženie alebo odpustenie poplatku

1.   Obec poplatok zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže na  základe podkladov
a) že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí,


§ 18
Záverečné ustanovenia

1. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestnom poplatku  za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č.1/2007 zo dňa 14.12.2007
2. Obecné zastupiteľstvo obce Hul sa na tomto všeobecne záväznom nariadení o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č.1/2012 sa uznieslo dňa 07.12.2012


§ 19
Účinnosť

1. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2013

 

 

                                                                                               Ing. František Golha
                                                                                                       starosta obce

 

Počasie Hul - Svieti.com

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

Google

webygroup
ÚvodÚvodná stránka