Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce HulHľadať
 
 

VZN

Všeobecne záväzné nariadenia sú k nahliadnutiu na Obecnom úrade.

Zobrazené VZN si môžete stiahnuť do svojho počítača z tejto webovej stránky po odkliku na ikonu.


 

VZN č. 1/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Schválené: 12.12.2014

Účinnosť: 1.1.2015

 

 

Návrh vyvesený na úradnej tabuli dňa: 26.11.2014

Návrh zvesený z úradnej tabule dňa: 12.12.2014

Schválené uznesením obecného zastupiteľstva č. XX/2014/4

Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 15.12.2014

Zvesené z úradnej tabule dňa: ................................

Účinnosť odo dňa: 01.01.2015

 

Obec HUL v súlade s ustanovením § 6 ods. 1,2 a § 11 ods. 3 písm. d) zákona

č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami

§ 6 ods. 1 písm. g), § 7 ods.4, 5 a 6, § 8 ods. 2 až 4, § 12 ods. 2 a 3, § 16 ods. 2 a 3, § 17 ods. 2,3, 4 a 7 , § 98, § 98a ods. 1, § 98b a § 103 ods. 5 a § 104e zákona č. 582/2004 Z. z.,

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

v platnom znení neskorších predpisov, vydáva s účinnosťou od 1. januára 2015 toto

 

Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Hul.

 

§ 1

Základné ustanovenie

 

1.) Obecné zastupiteľstvo v Huli,  podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb., o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, r o z h o d l o, že v nadväznosti na § 98

zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady

a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov    z a v á d z a    s účinnosťou

od 1. januára 2015 miestne dane:

 

 daň z nehnuteľností
 daň za psa
 daň za užívanie verejného priestranstva
 daň za ubytovanie
 daň za predajné automaty
 daň za nevýherné hracie prístroje

 

2.) Toto všeobecne záväzné nariadenie zavádza i miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

 

3.) Zdaňovacím  obdobím pre daň z nehnuteľností, daň za psa,  daň za nevýherné hracie prístroje,  je

kalendárny rok.

 

4.) Základné ustanovenia o zdaňovaní pozemkov, stavieb a bytov sú uvedené v časti zákona  č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, (ďalej len „zákon o miestnych daniach“), ktoré upravujú postavenie daňovníka dane z nehnuteľností, predmet dane z nehnuteľností, základ dane z nehnuteľností, základné ročné sadzby dane z nehnuteľností, ktoré môže obec týmto všeobecne záväzným nariadením zvýšiť alebo znížiť, oslobodenie vybraných druhov pozemkov, stavieb a bytov a odpustenie resp. Zníženie dane správcom dane, vznik a zánik daňovej povinnosti, povinnost predkladania daňového priznania, rozhodnutie o vyrubení dane a platenie dane.

 

DAŇ  Z POZEMKOV

 

§ 2

Základ dane

 

Základom dane  je hodnota pozemku, ktorou sa pri výpočte základu dane z pozemkov násobí výmera pozemku v m2 a hodnota pôdy uvedenej v prílohe č. 1 a 2 k zákonu.
 

 

§ 3

Sadzba dane

 

Správca dane určuje pre pozemky na území obce Hul ročnú sadzbu dane pozemkov:

orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty - základom dane je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a  hodnoty pôdy, uvedenej         v  prílohe č. 1 k zákonu. Ročná sadzba dane je 0,35 %
záhrady - základom dane je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy uvedenej v prílohe č. 2 k zákonu. Ročná sadzba dane je 0,30 %
 zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy - základom dane je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy uvedenej v prílohe č.2 k zákonu. Ročná sadzba dane je 0,30 %
lesné pozemky , na ktorých sú hospodárske lesy rybníky s chovom rýb a ostatné hospo- dársky využívané vodné plochy, základom dane je hodnota pozemku zistenej na 1 m2 v znaleckom posudku podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. Ročná sadzba dane je : 0,35%
stavebné pozemky - základom dane je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v  m2 a hodnoty pôdy uvedenej v  prílohe č. 2 k  zákonu. Ročná sadzba dane                    je 0,30 %
pozemky na ktorých sa nachádza transformačná stanica alebo predajný stánok - základom dane z pozemkov, na ktorých sa nachádza transformačná stanica alebo predajný stánok slúžiaci k predaju tovaru a poskytovaniu služieb, je hodnota pozemku určená vynásobením skutočnej výmery transformačnej stanice alebo predajného stánku v m² a hodnoty pozemku za 1 m² uvedenej v prílohe č. 2 pre stavebné pozemky. Ročná sadzba dne je 0,30 %

 

 

DAŇ  ZO   STAVIEB

 

§ 4

Sadzba dane

 

Správca dane určuje pre stavby na území obce Hul ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy

0,073 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu
 0,073 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
0,165 € za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu,  
0,199 € za samostatne stojace garáže,
0,199 € za stavby hromadných garáží,
0,199 € za stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou  a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov,
 0,331 € za priemyselné stavby, slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu,
0,730 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou,
0,331 € za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h).

 

Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok za podlažie 0,073 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

 

 

 

DAŇ  Z BYTOV

 

§ 5

Sadzba dane

 

Ročná sadzba dane z bytov za byt na území obce Hul je za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu nachádzajúcej sa v bytovom dome 0,073 €.

 

 

§ 6

Oslobodenie od dane a zníženie dane

 

Správca dane od dane z pozemkov oslobodzuje: pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbária, urnové háje a rozptylové lúky, stavby alebo byty slúžiace školám, školským zariadeniam a zdravotníckym zariadeniam, pozemky a stavby, alebo ich časti vo vlastníctve cirkví a náboženských spoločností registrovaných štátom, ktoré slúžia na vzdelávanie, vedecko-výskumné účely alebo na vykonávanie náboženských obradov.

 

2.) Správca poskytuje zníženie dane zo stavieb a dane z bytov vo výške:

50 % z daňovej povinnosti na stavby na bývanie vo vlastníctve občanov držiteľa preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré slúžia výhradne na ich trvalé bývanie na základe jeho žiadosti. Žiadosť o poskytnutie zníženia dane podá daňovník v termíne na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností na zdaňovacie obdobie. Na žiadosť prijatú po termíne sa prihliada iba od ďalšieho zdaňovacieho priznania, t.j. od januára nasledujúceho roka. Žiadosť o poskytnutie zníženia dane s priložením fotokópie preukazu ZŤP podávajú daňové subjekty iba raz pre všetky nasledujúce obdobia, okrem prípadov u ktorých nastala zmena    v okolnostiach rozhodujúcich pre poskytnutie zníženia dane. Týmto občanom sa zníženie dane poskytne od zdaňovacieho obdobia, ktoré nasleduje po roku,    v ktorom občan preukaz nadobudol.
20 % z daňovej povinnosti na stavby na bývanie a na byty vo vlastníctve občanov starších ako 62 rokov, ktoré slúžia výhradne na ich trvalé bývanie. Týmto občanom sa zníženie poskytne počnúc tým zdaňovacím obdobím, ktoré nasleduje po kalendárnom roku v ktorom dosiahli vek 62 rokov.

3.) Celková výška poskytnutého zníženia dane pri súbehu dôvodov podľa ods. 1 bodu a) a bodu b) tohto nariadenia nemôže presahovať 50 % celkovej daňovej povinnosti daňovníka.

 

 

DAŇ  ZA PSA

 

§ 7

Sadzba dane

 

Ročná sadzba dane za každého psa je nasledovná:  4,00 €

 

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je  vlastníkom psa, alebo držiteľom psa, ak

sa  nedá preukázať, kto psa vlastní.

 

 

 

DAŇ
ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA

 

§ 8

Základ dane

 

Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného

priestranstva v m2.

 

§ 9

Definovanie verejného priestranstva

 

Verejným priestranstvom pre účely tohto nariadenia sú pozemky vo vlastníctve obce Hul a to: miestne komunikácie s priľahlými neoplotenými pozemkami, chodníky, priestranstvo okolo kultúrneho domu, priestranstvo okolo futbalového ihriska a všetky verejnosti prístupné obecné pozemky.

 

§10

Sadzba dane

 

Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva sa určuje v eurách za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň nasledovne:

Sadzby dane sú stanovené takto:

a) za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb alebo predajného zariadenia .......................................................................... 0,70 €/ m2/ deň

b) za umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku, kolotočov a iných atrakcií ......……………............................................... 1,00 €/ m2/ deň

c) za umiestnenie stavebného zariadenia, stavebnej skládky, skládky materiálu,

skládky tuhých palív ....................................................................... 0,05 €/m2/ deň

d) za umiestnenie skládky stavebného odpadu ...................... 0,20 €/m2/ deň

e) za umiestnenie iných hnuteľných vecí ako sú uvedené pod písmenami a) až d) a rozkopávky ................................................................................................... 0,10 €/m2/ deň

f) za trvalé parkovanie vozidla .............................................. 0,05 €/m2/ deň

 

DAŇ

ZA UBYTOVANIE

 

§ 11

 

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie podľa § 754 až 759 Občianskeho

zákonníka v ubytovacom zariadení ( ďalej len Zariadenie ), ktorým je hotel, motel, botel, hostel,

penzión, apartmánový dom, kúpeľný dom, liečebný dom, ubytovacie zariadenie prírodných liečebných

kúpeľov a kúpeľných liečební, turistická ubytovňa, chata, stavba na individuálnu rekreáciu, zrub,

bungalov, kemping, minikemp, táborisko, rodinný dom, byt v bytovom dome, v rodinnom dome alebo

v stavbe slúžiacej na viaceré účely .

Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.

Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.

Miestne príslušnou obcou je obec, na ktorej území sa zariadenie nachádza.

 

§ 12

Základ dane

 

Základom dane je počet prenocovaní.

 

§ 13

Sadzba dane

 

Sadzba dane je 0,40 € na osobu a prenocovanie.

 

§ 14

Platiteľ dane

 

1.) Platiteľa dane definuje § 41 zákona 582/2004 Z.z., o miestnych daniach a miestnom

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v znení neskorších predpisov.

2.) Platiteľ dane je povinný vznik a zánik činnosti ubytovacieho zariadenia písomne oznámiť

najneskôr do 30 dní obecnému úradu.

3.) Platiteľ je povinný viesť  knihu ubytovaných hostí alebo počítačom spracovanú evidenciu

(ďalej len evidenciu), ktorá musí obsahovať tieto údaje:

a) meno, priezvisko a rok narodenia ubytovaného,

b) číslo občianskeho preukazu, alebo cestovného dokladu a miesto trvalého pobytu ubytovaného,

d) deň príchodu a deň odchodu ubytovaného.

4) Údaje uvedené v ods. 3 je platiteľ povinný zapisovať v deň ubytovania sa hosť a, okrem údaja o dni odchodu ubytovaného. Ukončenie pobytu hosť a je povinný platiteľ vyznačiť           v predpísanej evidencii ihneď po odchode hosťa.

5) O zaplatení dane platiteľ vystaví daňovníkovi doklad s predpísanými náležitosťami.

6) Platiteľ dane je povinný do 5 dní po ukončení každého mesiaca knihu ubytovaných

predložiť správcovi dane na kontrolu a vypočítať výšku dane za obdobie predchádzajúceho

mesiaca. Výšku dane oznámi písomne na tlačive vydanom správcom dane.

 

§ 15

Platenie dane

 

Daň za ubytovanie sa platí v hotovosti v pokladni obce Hul, prevodom z účtu v peňažnom

ústave, poštovou poukážkou alebo na základe vystavenej faktúry, najneskôr do 10 dní po

ukončení každého mesiaca.

 

DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY

 

§ 16

Základ dane

 

Základom dane je počet predajných automatov. Zdaňovacím obdobím je rok.

 

§ 17

Sadzba dane

 

Sadzba dane je 20,00 € ročne za jeden predajný automat. Sadzba sa zvýši na trojnásobok, ak skladba ponúkaného tovaru obsahuje tabakové výrobky alebo alkoholické nápoje.

 

 

DAŇ  ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE

 

Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti (ďalej len „nevýherné hracie prístroje“).

 

Nevýherné hracie prístroje sú:
a) elektronické prístroje na počítačové hry, 
b) mechanické prístroje , elektronické prístroje, 
c) automaty a iné zariadenia na zábavné hry. 
 

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje

prevádzkuje.

 

§ 18

Základ dane

 

Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov. Zdaňovacím obdobím je kalendárny

rok.

 

§ 19

Sadzba dane

 

Sadzba dane je 40,00 € ročne za jeden nevýherný hrací prístroj.

 

§ 20

Podrobnosti

 

1) Pri plnení svojej oznamovacej povinnosti daňovník písomne uvedie správcovi dane

svoje identifikačné údaje, t. j. obchodné meno alebo názov, IČO, sídlo resp. miesto podnikania, deň začatia prevádzkovania jednotlivých nevýherných hracích prístrojov, miesto ich umiestnenia, druhové určenie a výrobné číslo.

2) Prevádzkovateľ je povinný označiť každý nevýherný hrací prístroj štítkom s uvedením

týchto údajov:

obchodné meno,
sídlo

IČO,
názov prevádzky a adresa umiestnenia nevýherného hracieho prístroja.

 

 

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

 

§ 21

Sadzba poplatku

 

 

Sadzba poplatku  

osoba

Výpočet sadzby v €/deň/osoba
14,01 € 14,01 € : 365 dní = 0,03838

 

 

§ 22

Spôsob vyberania poplatku

 

Spôsoby a lehota zaplatenia poplatku pri množstvovom zbere a vrátenia poplatku

1) Poplatník môže pri množstvovom zbere zaplatiť správcovi dane poplatok:

a) spôsobom

- v hotovosti priamo do pokladne správcu dane, - bezhotovostným prevodom na účet správcu dane číslo účtu 170723172/0200 vedený vo VÚB, a.s. Nové Zámky

b) formou

- šeku,

- príkazu na úhradu z účtu poplatníka na účet správcu dane,

c) na mieste

- u správcu dane,

- v príslušnej banke,

- na pošte,

d) v lehote

- v deň, keď vystaví potvrdenku o zaplatení poplatníkovi za odvoz komunálneho odpadu

§ 23

Spôsob označenia platby miestnej dane a poplatku

 

Platba dane (§ 2 písm. b) zákona č. 563/2009 Z. z. daňový poriadok) bezhotovostným prevodom z účtu daňového subjektu na účet správcu dane, ktorým je obec, sa označí:

 

číslom účtu daňového subjektu, z ktorého sa platba dane uhrádza,
číslom účtu správcu dane, na ktorý sa platba dane uhrádza, oznámením daňovému subjektu obcou,
 variabilným symbolom,
 špecifickým symbolom,
 sumou platby dane v eurách a euro centoch,
 informáciou pre správcu dane, ak je to potrebné.

 

Platba dane poštovým poukazom sa označí ako platba dane podľa odseku 1 okrem čísla účtu daňového subjektu 1 psím. a). Pri tomto spôsobe platby sa uvedie aj meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu daňového subjektu, ktorým je fyzická osoba, alebo obchodné meno a sídlo daňového subjektu, ktorým je právnická osoba.

 

Číslo účtu správcu dane podľa odseku 1 písm. b) je SK31 0200 0000 0001 7072 3172 VÚB, a.s. pobočka Nové Zámky.

 

 Špecifický symbol obsahuje šesť čísiel, z ktorých. Prvé dve čísla označujú druh dane:

a) 01 – daň z nehnuteľností,

b) 02 – daň za psa,

c) 03 – daň za užívanie verejného priestranstva,

d) 04 – daň za ubytovanie,

e) 05 – daň za predajné automaty,

f) 06 – daň za nevýherné hracie prístroje,

g) 07 – miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

 

5.)ďalšie štyri čísla označujú daňové obdobie, t.j. kalendárny rok, za ktorý sa platí daň.

 

Obec vyrubí daň rozhodnutím najskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Vyrubená daň je

splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Obec môže určiť splátky

dane a lehotu ich splatnosti v rozhodnutí. Daňovník môže vyrubenú daň, ktorá bola

rozhodnutím obce určená v splátkach, zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej

splátky.

Splátky dane pre rok 2015 sa povoľujú dve a to od výšky 100,00 € a sú splatné v lehotách určených správcom dane v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje daň. Daňovník je povinný označiť platbu variabilným symbolom určeným správcom dane v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje daň.

 

§ 24

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

 

1.) Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestnom

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Huli, sa ruší

Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne

odpady a drobné stavebné odpady č. 1/2012 zo dňa 07.12.2012 číslo uznesenia X/2012/5.

2.) Obecné zastupiteľstvo obce Hul sa na tomto všeobecne záväznom nariadení                   o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č.1/2014 sa uznieslo dňa .......

 

 

§ 25

ÚČINNOSŤ

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2015

 

 

 

 

                                                                                              Ing. František Golha

                                                                                                starosta obce Hul

 

 

 

 

Počasie Hul - Svieti.com

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

Google

webygroup
ÚvodÚvodná stránka