Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce HulHľadať
 
 

VZN

Všeobecne záväzné nariadenia sú k nahliadnutiu na Obecnom úrade.

Zobrazené VZN si môžete stiahnuť do svojho počítača z tejto webovej stránky po odkliku na ikonu.


 

VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hul

Schválené: 15.5.2016

Vyhlásené: 29.4.2016

Účinnosť: 1.6.2016

 

Všeobecne záväzné nariadenie

č. 1 /2016

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hul

 

 

 

VZN č. 1/2016 vyvesené na úradnej tabuli v obci Hul dňa: 29.04.2016

VZN č. 1/2016 schválené dňa: 15.05.2016                                

VZN č. 1/2016 vyhlásené dňa:  16.05.2016                   

VZN č. 1/2016 nadobúda účinnosť dňa:01.06.2016

 

 

Obec Hul (ďalej len „obec“) na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm. f/ a § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 81 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“) vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej tiež ako „VZN“).   

 

I. ČASŤ

 

§ 1 Pôsobnosť nariadenia

 

VZN vymedzuje práva a povinnosti orgánov obce, pôvodcov a držiteľov odpadu v oblasti nakladania s komunálnym odpadom vrátane jeho zberu a prepravy.  Podrobnosti o nakladaní sa vzťahujú na zmesový komunálny odpad a drobný stavebný odpad, biologicky rozložiteľný komunálny odpad, biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad od prevádzkovateľa kuchyne, triedených zložiek komunálnych odpadov najmä elektroodpadov z domácností, odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových  batérií a akumulátorov, veterinárnych liekov a humánnych liekov, jedlých olejov a tukov, objemného odpadu a odpadu z domácnosti s obsahom škodlivých látok.  VZN upravuje spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu, podrobnosti prevádzkovania zberného dvora, spôsob zberu drobného stavebného odpadu.

 

VZN sa vydáva s cieľom stanoviť pre obec vhodný systém nakladania s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce, pričom územím obce sa rozumie jej katastrálne územie.

 

§ 2 Základné pojmy

 

Biologický odpad je biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov, odpad z potravín a kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, zo stravovacích a z maloobchodných zariadení a porovnateľný odpad z potravinárskych podnikov.

 

Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú všetky druhy biologicky rozložiteľných odpadov, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady.

 

Biologicky rozložiteľný odpad je odpad, ktorý je schopný rozložiť sa anaeróbnym spôsobom alebo aeróbnym spôsobom, ako je najmä odpad z potravín, odpad z papiera a lepenky, odpad zo záhrad a parkov.

 

Drobný stavebný odpad (ďalej tiež „DSO“) je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

 

Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe.

 

Elektroodpad z domácností je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností a z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojím charakterom a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z  domácností; odpad z elektrozariadení, ktoré pravdepodobne budú používať domácnosti a iní používatelia ako domácnosti, sa vždy považuje za elektroodpad z domácností.

 

Kalendárový zber je zber oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu v určenom čase, ktorú určí obec v prílohe k VZN. Tento zber spočíva v pristavení vozidla alebo zberných nádob v určitom čase najviac na jeden deň, pričom obec o tomto zbere informuje obyvateľov vopred spôsobom v mieste obvyklým.

 

Komunálne odpady sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činností právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa; za odpady z domácností sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácnosti, najmä z garáží, garážových stojísk a parkovacích stojísk. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce a ďalšej zelene na pozemkoch fyzických osôb. Medzi komunálne odpady sa nezaraďujú staré vozidlá ani odpadové pneumatiky.

 

Nakladanie s odpadom je zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu vrátane dohľadu nad týmito činnosťami a nasledujúcej starostlivosti o miesta zneškodňovania a zahŕňa aj konanie  obchodníka alebo sprostredkovateľa.

 

Nebezpečný odpad je odpad, ktorý má aspoň jednu nebezpečnú vlastnosť uvedenú v prílohe osobitného predpisu.[1])

 

Odpadom je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade so zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.

 

Organizácia zodpovednosti výrobcov (ďalej tiež „OZV“) je právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike založená, vlastnená a prevádzkovaná výlučne výrobcami vyhradených výrobkov so sídlom v niektorom z členských štátov. Organizácia zodpovednosti výrobcov, v súlade s udelenou autorizáciou, zabezpečuje na základe zmluvy o plnení vyhradených povinností plnenie týchto povinností za zastúpených výrobcov vyhradeného výrobku.

 

Použitá batéria alebo akumulátor je batéria alebo akumulátor, ktorý je odpadom.

 

Pôvodca odpadu je každý pôvodný pôvodca, ktorého činnosťou odpad vzniká alebo ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov.

 

Program odpadového hospodárstva (ďalej tiež „POH“) je programový dokument, ktorý sa vypracúva pre určenú územnú oblasť v súlade s hierarchiou a cieľmi odpadového hospodárstva obsahujúci analýzu súčasného stavu odpadového hospodárstva tejto územnej oblasti a opatrenia, ktoré je potrebné prijať na zlepšenie environmentálne vhodnej prípravy na opätovné použitie, recyklácie, zhodnocovania a zneškodňovania odpadu, ako aj hodnotenie, ako bude program podporovať plnenie týchto cieľov a ustanovení zákona o odpadoch.

 

Rozšírená zodpovednosť výrobcu je súhrn povinností výrobcu vyhradeného výrobku, vzťahujúcich sa na výrobok počas všetkých fáz jeho životného cyklu, ktorých cieľom je predchádzanie vzniku odpadu z vyhradeného výrobku (ďalej len „vyhradený prúd odpadu“) a posilnenie opätovného použitia, recyklácie alebo iného zhodnotenia tohto prúdu odpadu. Obsah rozšírenej zodpovednosti výrobcu tvoria ustanovené požiadavky na zabezpečenie materiálového zloženia alebo konštrukcie vyhradeného výrobku, informovanosti o jeho zložení a o nakladaní s vyhradeným prúdom odpadu, na zabezpečenie nakladania s vyhradeným prúdom odpadu a na zabezpečenie finančného krytia uvedených činností.

 

Skládka odpadov je miesto so zariadením na zneškodňovanie odpadov, kde sa odpady trvalo ukladajú na povrchu zeme alebo do zeme. Za skládku odpadov sa považuje aj interná skládka, na ktorej pôvodca odpadu vykonáva zneškodňovanie svojich odpadov v mieste výroby, ako aj  miesto, ktoré sa trvalo, teda dlhšie ako jeden rok, používa na dočasné uloženie odpadov.

 

Tretia osoba je podnikateľ so sídlom v Slovenskej republike, ktorý je oprávnený na zber alebo spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov a ktorej bola udelená autorizácia na činnosť tretej osoby a ktorá na základe zmluvy o plnení vyhradených povinností zabezpečuje plnenie vyhradených povinností pre výrobcu batérií a akumulátorov.

 

Triedený zber komunálnych odpadov je činnosť, pri ktorej sa oddelene zbierajú zložky komunálnych odpadov.

 

Vyhradený výrobok je výrobok patriaci do skupiny výrobkov, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcu – elektrozariadenia, batérie a akumulátory, obaly, vozidlá, pneumatiky, neobalové výrobky.

 

Výkup odpadu je zber odpadu, ak je odpad odoberaný právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom za dohodnutú cenu alebo inú protihodnotu, a to na základe zmluvy s obcou a príslušnou OZV, uzavretej v súlade so zákonom o odpadoch.

 

Výrobcom vyhradeného výrobku sa rozumie výrobca elektrozariadení, výrobca batérií a akumulátorov, výrobca obalov, výrobca vozidiel, výrobca pneumatík a výrobca neobalového výrobku.

 

Zber odpadu je zhromažďovanie odpadu od inej osoby vrátane jeho predbežného triedenia a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov.

 

Zberná nádoba je nádoba alebo vrece určená týmto všeobecne záväzným nariadením na zber zmesového komunálneho odpadu alebo zber vytriedených zložiek komunálneho odpadu.

 

Zberný dvor je zariadenie na zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov zriadené obcou alebo združením obcí a prevádzkované obcou, združením obcí alebo osobou, ktorá má uzatvorenú zmluvu s obcou alebo združením obcí na túto činnosť; na prevádzkovanie zberného dvora sa vyžaduje súhlas príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva. Na zbernom dvore môžu fyzické osoby odovzdávať drobný stavebný odpad, objemný odpad a oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu v rozsahu triedeného zberu ustanovenom v tomto všeobecne záväznom nariadení.

 

Zberovou spoločnosťou sa rozumie obec alebo organizácia, resp. spoločnosť, ktorá nakladá s odpadom vznikajúcim na území obce, a to na základe zmluvy s obcou uzavretej v súlade so zákonom o odpadoch.

 

Zhodnocovanie odpadu je činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie odpadu za účelom nahradiť iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom hospodárstve alebo zabezpečenie pripravenosti odpadu na plnenie tejto funkcie.

 

Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný druh odpadu. Zložka komunálneho odpadu sa považuje za vytriedenú, ak neobsahuje iné zložky komunálneho odpadu alebo iné nečistoty, ktoré možno zaradiť ako samostatné druhy odpadov.

Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu.

 

Zneškodňovaním odpadu je činnosť, ktorá nie je zhodnocovaním, a to aj vtedy, ak je druhotným výsledkom činnosti spätné získanie látok alebo energie.

 

II. ČASŤ

 

§ 3 Spoločné ustanovenia

 

Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec, ak zákon o odpadoch neustanovuje inak.

 

Každý je povinný nakladať s komunálnymi odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto všeobecne záväzným nariadením obce.

Každý je povinný nakladať s komunálnym odpadom alebo inak s ním zaobchádzať takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie, a to tak, aby nedochádzalo k:

      a) riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, rastlín a živočíchov,

      b) obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom a

      c) nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného významu.

 

Zakazuje sa :

- uložiť alebo ponechať komunálny odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade so zákonom a týmto VZN,

- zneškodniť komunálny odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch

- zneškodniť komunálny odpad ukladaním do povrchových nádrží (napr. jám, odkalísk), vypúšťaním a vhadzovaním do vodného recipienta okrem morí a oceánov,

- vykonávať bez súhlasu orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva alebo v rozpore s ním činnosť, na ktorú sa súhlas vyžaduje,

- riediť alebo zmiešavať komunálne odpady s cieľom dosiahnuť hraničné hodnoty koncentrácie škodlivých látok,

- zneškodňovať spaľovaním biologicky rozložiteľný odpad s výnimkou prípadu, na ktorý bol vydaný súhlas podľa zákona o odpadoch

- spaľovať komunálny odpad na voľnom priestranstve a vo vykurovacích zariadeniach v domácnostiach,

- ukladať do zberných nádob určených obcou na zber zmesového komunálneho odpadu iný odpad ako zmesový komunálny odpad a do zberných nádob určených na triedený zber komunálneho odpadu zložku komunálneho odpadu, pre ktorú nie je nádoba určená,

- vykonávať zber oddelene zbieraných zložiek komunálnych odpadov (odpady z obalov a neobalových výrobkov, elektroodpad z domácností, použité batérie a akumulátory) bez zariadenia na zber odpadov osobou, ktorá nespĺňa požiadavky podľa zákona a nemá na túto činnosť uzavretú zmluvu s obcou.

 

a) nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s VZN obce,

b) zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci,

c) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci,

d) ukladať zmesový komunálny odpad, oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu a drobné stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci,

e) ak ide o pôvodcu, ktorý nie je zapojený do systému zberu, zapojiť sa do neho a prihlásiť sa na obecnom úrade najneskôr do doby jedného mesiaca od vzniku povinnosti ukladajúcej platiť poplatok za komunálny odpad.

 

Držiteľ komunálnych odpadov je povinný správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov, pričom komunálne odpady je povinný zaraďovať pod katalógovým číslom začínajúcim kódom „20“.

 Vykonávať na území obce zber, vrátane mobilného zberu a prepravu komunálnych odpadov, s výnimkou
       biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne, môže obec
       sama alebo ten, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou; to sa nevzťahuje na
       distribútorov vykonávajúcich spätný zber a zber prostredníctvom zberného miesta použitých prenosných
       batérií a akumulátorov. Ak ide o zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, vykonávať
       ich zber na území obce môže len ten, kto má okrem zmluvy s obcou uzatvorenú aj zmluvu   s organizáciou
       zodpovednosti výrobcov, s ktorou obec uzavrela zmluvu pre prevádzkovanie systému združeného
       nakladania o odpadmi z obalov  a s odpadmi z neobalových výrobkov.

 

§ 4 Hierarchia odpadového hospodárstva obce

 

Na území obce je každý pôvodca komunálneho odpadu povinný uplatňovať túto hierarchiu odpadového hospodárstva:

a) predchádzanie vzniku odpadu,

b) príprava na opätovné použitie,

c) recyklácia,

d) iné zhodnocovanie,

e) zneškodňovanie.

III. ČASŤ

 

§ 5 Komunálny odpad a jeho zložky

 

VZN upravuje podrobnosti nakladania s nasledovnými druhmi komunálneho odpadu z podskupiny:

 

Zložky komunálnych odpadov z triedeného zberu:

 

20 01 01         papier a lepenka                                                                         O

20 01 02         sklo                                                                                                 O

20 01 03         viacvrstvové kombinované materiály na báze

                         lepenky (kompozity na báze lepenky)                                    O

20 01 08         biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad     O

20 01 10         šatstvo                                                                                           O

20 01 11         textílie                                                                                            O

20 01 13         rozpúšťadlá                                                                                 N

20 01 14         kyseliny                                                                                        N

20 01 15         zásady                                                                                          N

20 01 17         fotochemické látky                                                                     N

20 01 19         pesticídy                                                                                       N

20 01 21         žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť                                    N

20 01 23         vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované

                         uhľovodíky                                                                                  N

20 01 25         jedlé oleje a tuky                                                                       O

20 01 26         oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25                              N

20 01 27         farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce

                         nebezpečné látky                                                                      N

20 01 28         farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné ako uvedené

                         v 20 01 27                                                                                   N

20 01 29         detergenty obsahujúce nebezpečné látky                           N

20 01 30         detergenty iné ako uvedené v 20 01 29                                O

20 01 31         cytotoxické a cytostatické liečivá                                            N

20 01 32         liečivá iné ako uvedené v 20 01 31                                       O

20 01 33         batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02

                         alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory

                         obsahujúce tieto batérie                                                          N

20 01 34         batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33           O

20 01 35         vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako

                         uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce

                         nebezpečné časti                                                                     N

20 01 36         vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako

                         uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35                           O

 

20 01 37         drevo obsahujúce nebezpečné látky                                   N

20 01 38         drevo   iné ako uvedené v 20 01 37                                      O

20 01 39         plasty                                                                                           O

20 01 40         kovy                                                                                              O

20 01 40 01    meď, bronz, mosadz                                                                 O

20 01 40 02    hliník                                                                                            O

20 01 40 03    olovo                                                                                           O

20 01 40 04    zinok                                                                                           O

20 01 40 05    železo a oceľ                                                                             O

20 01 40 06    cín                                                                                                O

20 01 40 07    zmiešané kovy                                                                          O

20 01 41         odpady z vymetania komínov                                                 O

20 01 99         odpady inak nešpecifikované                                                 O

 

b) Odpady zo záhrad a z parkov (vrátane odpadu z cintorínov):

 

20 02 01         biologicky rozložiteľný odpad                                               O

20 02 02         zemina a kamenivo                                                                 O

20 02 03         iné biologicky nerozložiteľné odpady                                  O                                                                  

c) Iné komunálne odpady:

 

20 03 01         zmesový komunálny odpad                                                 O

20 03 02         odpad z trhovísk                                                                     O

20 03 03         odpad z čistenia ulíc                                                              O

20 03 04         kal zo septikov                                                                        O

20 03 06         odpad z čistenia kanalizácie                                               O

20 03 07         objemný odpad                                                                      O

20 03 08         drobný stavebný odpad                                                        O

20 03 99         komunálne odpady inak nešpecifikované                        O

 

 

               

§ 6a Systém zberu a prepravy zmesových komunálnych odpadov

 

Na zber zmesového komunálneho odpadu je určená zberná nádoba vo veľkosti 120 l. Ak ide o pôvodcov komunálnych odpadov, ktorí sú spoluvlastníkmi  nehnuteľnosti príp. bytový dom, výber veľkosti zbernej nádoby je možný len po dohode všetkých pôvodcov, ak sa títo nedohodnú, obec prostredníctvom tohto VZN stanovuje veľkosť 1100 l zbernej nádoby.

Zberná nádoba je určená pre každý obytný dom, spravidla 1 na 4 osoby. Obec na zber KO stanovuje miestny poplatok za komunálne odpady na 1 osobu/rok vo VZN č. 1/2015 /15,51€ /.

 

Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad znáša občan prostredníctvom miestneho poplatku  stanoveného v danom období. Občania si môžu vyzdvihnúť zbernú nádobu na Obecnom úrade Hul.

 

Zberné nádoby na zmesový komunálny odpad zabezpečuje obec, pri znehodnotení nádoby alebo strate pred uplynutím jej životnosti je jej užívateľ povinný zakúpiť si novú nádobu na vlastné náklady. Takto zakúpená nádoba musí byť v súlade s týmto VZN ako aj požiadavkami zberovej spoločnosti.  

 

Zber zmesového komunálneho odpadu uskutočňuje podľa harmonogramu zvozu zberová spoločnosť, ktorá má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou. Harmonogram zvozu je zverejnený v Prílohe č. 1 tohto VZN, na webovom sídle obce www.hul.sk .Pri zmene zvozu sú občania informovaní na webovej stránke obce, výveskou na úradnej tabuli a miestnym rozhlasom.

 

Zberné nádoby sa nesmú preplňovať ani preťažovať odpadom. Nádoby, ktoré sú opatrené krytom, sa musia po vložení odpadu uzavrieť.

 

§ 6b Systém triedeného zberu a prepravy komunálnych odpadov

 

V obci sa vykonáva triedený zber:

a) elektroodpadov z domácností,

b) papiera, skla, plastov, kovov (odpady z neobalových výrobkov sa zbierajú  spolu s odpadmi
    z obalov),

c) použitých prenosných batérií a akumulátorov ,

d) jedlých olejov a tukov z domácností,

e) biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov,

f) biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu okrem toho, ktorého pôvodcom je fyzická  osoba –
    podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania.

 

Na triedený zber komunálnych odpadov sú určené zberné nádoby, vrecia a mobilný zber v zmysle popisu triedeného zberu uvedeného v tomto VZN. Náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša výrobca vyhradeného výrobku, príslušná organizácia zodpovednosti výrobcov alebo tretia osoba.

 

Náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša obec a môže ich zahrnúť do miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

 

Triedený zber komunálnych odpadov uskutočňuje podľa harmonogramu zvozu zberová spoločnosť v zmysle popisu triedeného zberu uvedeného v tomto VZN (Príloha č. 1). Harmonogram zvozu je zverejnený na webovom sídle obce www.hul.sk , rozhlasom a na úradnej tabuli.

 

Zberová spoločnosť, ktorá na území obce vykonáva zber a prepravu zmesových komunálnych odpadov a triedený zber komunálnych odpadov, s výnimkou biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne, je povinná:

         a)         vyprázdňovať zberné nádoby odpadov tak, aby nedošlo k hygienickým, bezpečnostným, 
            ekologickým a iným závadám, príp. ku škode na majetku,

          b)         po vyprázdnení zberné nádoby umiestniť späť na pôvodné miesto,

     c)         v prípade rozsypania odpadov pri vyprázdňovaní zberných nádob, tieto odstrániť,

     d)        v prípade poškodenia zbernej nádoby pri manipulácii zabezpečiť na vlastné náklady jej opravu
              alebo výmenu do 3 kalendárnych dní,

     e)         mesačne   predložiť obci výkaz o  množstve  odpadov, s  ktorými nakladala počas tohto obdobia,
              jeho druhovej skladbe, o spôsobe  nakladania  s  týmto odpadom,  o spôsobe jeho využitia
              (vrátane množstva vytriedeného KO), úpravy alebo  zneškodňovania, prípadne o inom  spôsobe
              nakladania s týmito odpadmi,

  f)         zabezpečovať vývoz  objemného odpadu, drobného stavebného odpadu a biologicky
              rozložiteľného odpadu v  rozsahu a  za podmienok uvedených v tomto nariadení,

g)         uskutočňovať v súlade s harmonogramom vývoz zberných nádob,

h)         uskutočňovať v súlade s harmonogramom vývoz vriec na triedené zložky, ktoré obsahujú určenú
            zložku.

 

6.    Občan môže bezplatne odovzdať oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu aj na zbernom dvore.

 

7.  Odovzdanie oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu na zbernom dvore inou osobou ako uvedenou v odseku 6 je spoplatnené v zmysle aktuálneho cenníka.

 

Ten, kto vykonáva zber odpadu alebo výkup odpadu od fyzickej osoby, je povinný:

a) zverejňovať druhy zbieraných alebo vykupovaných odpadov vrátane podmienok zberu odpadov alebo  
    výkupu odpadov,

b) označiť zariadenie na zber odpadov alebo výkup odpadov,

c) zaradiť odpad odobratý od takejto osoby ako komunálny odpad; toto ustanovenie sa nevzťahuje na zber
    starých vozidiel a odpadových pneumatík,

d) oznamovať obci údaje o druhu a množstve vyzbieraného odpadu alebo vykúpeného odpadu.

 

§ 7 Umiestnenie nádob na zmesový komunálny odpad
a nádob na triedený zber

 

Za účelom odvozu odpadu je vlastník (správca, resp. nájomca) nehnuteľnosti povinný zriadiť vyhradené miesto pre nádoby/vrecia a splniť nasledujúce podmienky zabezpečujúce, aby:

a) k vyhradenému miestu bol zabezpečený bezpečný prístup a dostatočný priestor na vhodnú manipuláciu
    s nádobami,
b) nebol narušený vzhľad okolia a hygiena prostredia,
c) nádoby neboli umiestnené na náveternej strane v blízkosti okien, detských ihrísk, frekventovaných miest
    a pod.,
d) nádoby boli umiestnené na spevnenom podklade,
e) nádoby neboli umiestnené trvalo na chodníku, komunikácii alebo parkovisku.

 

2.Fyzickým osobám, právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom sa prísne zakazuje premiestňovať zberné nádoby, vyprázdňovať ich alebo vyberať si časti odpadu.

 

Miesto stáleho i dočasného umiestnenia nádob na odpad pri bytových domoch určí  majiteľ /správca, resp. nájomca/  nehnuteľnosti po prerokovaní s obecným úradom.

 

Na chodníkoch, parkoviskách a komunikáciách možno nádoby ponechať iba na dobu nevyhnutnú na ich vyprázdnenie. Po vyprázdnení sa musia nádoby ihneď umiestniť na vyhradené miesto. Výnimku môže povoliť obecný úrad.

 

V prípadoch, ak nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú prístup a vyprázdnenie nádob na odpad, je majiteľ /správca, resp. nájomca/ nehnuteľnosti povinný postarať sa o ich premiestnenie a následne po ich vyprázdnení uloženie na vyhradené miesto.

 

Užívatelia zberných nádob sú povinní udržiavať v ich okolí poriadok a čistotu. Na miestach hromadného umiestnenia zberných nádob je zakázané ich premiestňovanie.

 

Pri systéme zberu je pôvodca komunálneho odpadu povinný rešpektovať pravidlá triedeného zberu a zaraďovať odpad podľa farby zbernej nádoby.

 

§ 8 Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov -
elektroodpadov z domácností

 

Obec má uzavretú zmluvu s treťou osobou pre elektroodpady, ktorá prevádzkuje systém združeného nakladania s elektroodpadmi, oddelene vyzbieranými z komunálnych odpadov.
Patria sem: napr. televízory, rádiá, počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika, videá, diskmany, digitálne hodinky, gameboye, variče, ohrievače, kávovary, práčky, elektromotory, ručné elektrické náradie atď.

 

Obec umožňuje výrobcovi elektrozariadení alebo príslušnej organizácii zodpovednosti výrobcov na ich náklady

a) zaviesť a prevádzkovať na jej území systém oddeleného zberu elektroodpadu z domácností,

b) užívať v rozsahu potrebnom na tento účel existujúce zariadenia na zber komunálnych odpadov.

 

Občania sú povinní odovzdať elektroodpad z domácností do nádob organizácii zodpovednej za zber tohto odpadu, ktoré sú umiestnené na území obce.

 

Elektroodpad je zakázané ukladať do iných nádob alebo vedľa nich a na verejné priestranstvá obce.

 

Občania môžu elektroodpad bezplatne odovzdať distribútorom prostredníctvom spätného odberu priamo v predajni elektrospotrebičov.

 

Občania môžu elektroodpad bezplatne odovzdať na zbernom dvore, ktorý obec vopred vyhlási v na webovom sídle obce www.hul.sk , rozhlasom a na úradnej tabuli.

 

Zakazuje sa odovzdať elektroodpad iným subjektom (napr. pouliční zberači a pod.), ktorí nemajú uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou.

 

 § 9 Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov -
papiera, skla, plastov, kovov
(odpady z obalov a neobalových výrobkov)

 

Zberné nádoby použité na zabezpečenie triedeného zberu komunálnych odpadov musia byť navzájom farebne rozlíšené ich vyhotovením v nasledujúcich farbách pre uvedené zložky komunálneho odpadu, ak sú v obci zbierané samostatne

modrá pre zložku papier,

zelená pre zložku sklo,

žltá pre zložku plast,

červená pre zložku kovy,

oranžová pre viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky.

 

Zberné nádoby podľa odseku 1 musia byť označené štítkom s rozmermi najmenej 20 cm x 25 cm, ktorý je čitateľný, nezmazateľný, umiestnený na zbernej nádobe na viditeľnom mieste a obsahuje údaje o tom, pre odpad z ktorých výrobkov je nádoba určená.

 

Obec má uzavretú zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly.

 

Plasty - v rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom vriec. Zber odpadov prostredníctvom vriec zabezpečuje podľa harmonogramu zberu obec Hul za pomoci aktivačných pracovníkov.
Patria sem: plastové obaly a plastové výrobky ako číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a fľaštičky od kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš, fľaše od nápojov, sirupov, rastlinných olejov, obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov a rôzne plastové nádobky a hračky, penový polystyrén, poháriky z automatov a iné plastové nádobky,vodoinštalačné a elektroinštalačné rúrky, obaly kozmetických výrobkov, plastové okná a nábytok a pod.)

Nepatria sem: znečistené obaly chemikáliami a olejmi, viacvrstvové obaly, hrubo znečistené plasty (zeminou, farbami), podlahové krytiny, guma, molitan a pod.

 

Kovy - v rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom mobilného zberu. Zber odpadov prostredníctvom mobilného zberu zabezpečuje podľa harmonogramu zberu obec Hul v spolupráci so zbernou spoločnosťou.

Patria sem: kovové tuby od pást, obaly zo sprejov, hliníkový obal, konzervy, oceľové plechovky a pod.

Nepatria sem: kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami.

 

Sklo - v rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom vriec. Zber odpadov prostredníctvom vriec zabezpečuje podľa harmonogramu zberu obec Hul v spolupráci so zbernou spoločnosťou.

Patria sem: sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky, črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov a pod.

Nepatria sem: vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtové sklo, fľaše z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovka, žiarivka a pod.

 

Papier - v rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom mobilného zberu. Zber  odpadov prostredníctvom mobilného zberu zabezpečuje podľa harmonogramu zberu obec Hul v spolupráci so zbernou spoločnosťou.

Patria sem: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové vrecká, lepenka, krabice z tvrdého papiera, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice, zakladače, baliaci a krepový papier, papierový obal a pod.

Nepatria sem: umelohmotné obaly, vrstvené obaly, voskový papier, papier s hliníkovou fóliou, obaly na mrazené potraviny, krabičky od cigariet, špinavý či mastný papier, kopírovací papier a pod.

 

Harmonogram zvozu jednotlivých triedených zložiek je zverejnený v Prílohe č. 2 tohto VZN, na webovom sídle obce www.hul.sk , rozhlasom a na úradnej tabuli.

 

Zakazuje sa odovzdať papier, plasty, kovy a sklo iným subjektom (napr. pouliční zberači a pod.), ktorí nemajú uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou a   aj zmluvu s príslušnou organizáciou zodpovednosti výrobcov.

               

 § 10 Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov –
použitých  batérií a akumulátorov

 

Obec má uzavretú zmluvu s treťou osobou pre batérie a akumulátory, ktorá prevádzkuje systém združeného nakladania s batériami a akumulátormi, oddelene vyzbieranými z komunálnych odpadov.

 

Občania sú povinní odovzdať použité batérie a akumulátory do nádob tretej osoby umiestnených na území obce, ako aj na predajných miestach u distribútora batérií a akumulátorov alebo na iných zberných miestach zriadených v súlade so zákonom o odpadoch.

 

Občania môžu použité batérie a akumulátory bezplatne odovzdať na zbernom dvore alebo prostredníctvom mobilného zberu 2xročne, ktorý obec vopred vyhlási na webovom sídle obce www.hul.sk , rozhlasom, na úradnej tabuli. Prostredníctvom mobilného zberu môžu občania na vopred vyhlásenom mieste v stanovený deň bezplatne odovzdať použité batérie a akumulátory do zberného auta.

 

Použité batérie a akumulátory je zakázané ukladať do iných zberných nádob alebo vedľa nich a na verejné priestranstvá obce.

 

Zakazuje sa odovzdať použité batérie a akumulátory iným subjektom (napr. pouliční zberači a pod.), ktorí nemajú uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou.

 

§ 11 Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov –  
veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami
a zdravotníckych pomôcok

 

Držiteľ veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami je povinný odovzdať ich do verejných lekární, ktoré sú povinné ich zhromažďovať.

 

Nespotrebované lieky je zakázané vyhadzovať do zmesového komunálneho odpadu.

 

Zakazuje sa nespotrebované lieky ukladať do zberných nádob alebo vedľa nich a na verejné priestranstvá obce.

 

§ 12 Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov –
jedlých olejov a tukov z domácností

 

Na území obce  je zabezpečený kalendárový zber a preprava použitých jedlých olejov a tukov. Občania majú možnosť jedlé oleje a tuky taktiež bezplatne odovzdať na zbernom dvore v obci.

 

Odpad je zakázané zmiešavať s komunálnym odpadom a ukladať na verejné priestranstvá, resp. k odpadovým nádobám a kontajnerom na komunálny odpad.

 

Odpad je vyvážaný 12 -krát ročne na základe harmonogramu zberu odpadu a zároveň vyhlásenia jeho vývozu na webovom sídle obce www.hul.sk , rozhlasom a na úradnej tabuli. Jeho prepravu a zneškodňovanie zabezpečuje výhradne spoločnosť, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu.

 

Zhromažďovanie odpadu sa uskutočňuje v deň jeho odvozu a to priamo do pristaveného vozidla na dohodnutom mieste – zberný dvor. Oleje a tuky sa odovzdávajú v plastových fľašiach s funkčným uzáverom, ktoré si občania zabezpečujú samostatne. Harmonogram zvozu je zverejnený na webovom sídle obce www.hul.sk , rozhlasom a na úradnej tabuli.

 

§ 13 Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom

 

Je zakázané ukladať bioodpad zo záhrad a parkov do zberných nádob na komunálny odpad na iné miesta než na to určené alebo ho spaľovať.

 

Obec v súlade s § 81 ods. 7 písm. b) bod 1 zákona zabezpečuje vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov okrem tých, ktorých pôvodcom je fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania.

 

Obec v súlade s § 81 ods. 7 písm. b) bod 3 zabezpečuje vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov.

 Občania majú možnosť odviesť biologicky rozložiteľný odpad na miesto učené obcou t.j. do

        kompostovacích nádob umiestnených v  obci
 

 

Kompostovať možno: kvety, trávu, lístie, drevený odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletú burinu, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zeleninu, piliny, drevnú štiepku, hobliny, drevný popol, šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, škrupiny z orecha, potraviny po záručnej dobe alebo inak zhodnotené.

 

§ 14 Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským
a reštauračným odpadom
od prevádzkovateľa kuchyne

 

Za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom od prevádzkovateľa kuchyne je zodpovedný prevádzkovateľ kuchyne.

 

Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad sa zakazuje ukladať do nádob určených na zber komunálnych odpadov.

 

Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním vrátane nákladov na zberné kontajnery a iné obaly hradí prevádzkovateľ kuchyne (nie sú súčasťou miestneho poplatku).

 

Zber a zberné nádoby na biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad musia spĺňať požiadavky ustanovené nariadením č. 1069/2009 a nariadenia EP a Rady č. 852/2004 o hygiene potravín.

 

Prevádzkovateľ kuchyne musí primerane zabezpečiť skladovanie odpadu do doby odovzdania na jeho spracovanie tak, aby sa k obsahu kontajnera nedostali hlodavce a iné živočíchy ani verejnosť.

 

Zberné nádoby musia byť umiestené v areáli prevádzkovateľa kuchyne.

 

Frekvencia zberu musí zohľadňovať aj teploty prostredia (leto/zima), pričom v letnom období frekvencia zberu musí byť vyššia. Zber a zberné nádoby musia spĺňať požiadavky ustanovené nariadením č. 1069/2009 a nariadenia EP a Rady č.852/2004 o hygiene potravín.

 

Ak prevádzkovateľ kuchyne nezabezpečuje zber, prepravu a ďalšie nakladanie sám, ale prostredníctvom tretieho subjektu, musí mať na tento účel s ním uzatvorenú zmluvu a zároveň musí ísť o subjekt, ktorý je oprávnený na nakladanie s týmto odpadom, pričom sa vyžaduje, aby tento subjekt spĺňal aj osobitné požiadavky v zmysle zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, a aby mala schválenie na vykonávanie činnosti spracovania týchto odpadov príslušnou Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou.

 

Prevádzkovateľ kuchyne je povinný oznámiť obci, či nakladanie s týmto odpadom si zabezpečuje sám alebo prostredníctvom tretieho subjektu, s ktorým uzatvoril zmluvu, a ktorý má potrebné oprávnenie na nakladanie s týmto odpadom.

 

Pri nakladaní s týmto odpadom je prevádzkovateľ kuchyne povinný postupovať v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva.

 

Prevádzkovateľ kuchyne je povinný dodržiavať zákaz kŕmenia zvierat kuchynským a reštauračným odpadom, okrem kožušinových zvierat. Zákaz skrmovania sa vzťahuje aj na zvieratá v ZOO, zvieratá v útulkoch, na chovných staniciach atď.

 

12.  Zakazuje sa prevádzkovateľovi kuchyne zbaviť sa použitých jedlých olejov a tukov vypúšťaním do kanalizácie.

 

§ 15 Spôsob zberu objemného odpadu

 

Objemný odpad predstavujú komunálne odpady, ktoré sa svojou veľkosťou nevojdú do klasickej nádoby na zmesový odpad alebo príslušnej nádoby na triedený zber. Sú to hlavne nábytky, staré okná, dvere, nádoby, plechové rúry, ak sú súčasťou komunálneho odpadu a podobne.

 

Zakazuje sa odkladať objemný odpad do priestoru vyhradeného miesta pre nádoby, ako aj vedľa zberných nádob na pravidelný zber komunálneho odpadu a na verejné priestranstvá obce.

 

3.    Objemný odpad môžu fyzické osoby odovzdať na mieste určené obcou. Obec  2 x ročne vyhlási zber  
       objemného odpadu a do pristaveného kontajnera môžu občania ukladať tento odpad.

 

§ 16 Spôsob zberu odpadu s obsahom škodlivín
(odpadové motorové a mazacie oleje, farbivá, chemikálie a iné nebezpečné odpady)

 

Jednotlivé zložky odpadu s obsahom škodlivín (nebezpečný odpad) sú ich držitelia povinní vytrieďovať z komunálneho odpadu a zabezpečiť ich dočasné bezpečné zhromaždenie.

 

Do skupiny odpadov s obsahom škodlivín patrí: rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, živice, laky, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy a chemické prípravky na ošetrovanie rastlín a drevín, umelé hnojivá, detergenty (pracie prášky, čistiace prostriedky), drevo obsahujúce nebezpečné látky, handry znečistené olejom, farbami, obaly znečistené nebezpečnými látkami a pod.

 

Odpad s obsahom škodlivín je zakázané ukladať do zberných nádob alebo vedľa nich (do priestoru vyhradeného miesta pre zberné nádoby/vrecia) a na verejné priestranstvá obce.

 

Obec zabezpečuje podľa potreby, najmenej dvakrát do roka zber a prepravu oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia.

 

Obec zabezpečuje zber a prepravu oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok cez zbernú spoločnosť.

 

Obecný úrad zabezpečuje informovanosť obyvateľov o zbere nebezpečného odpadu vopred osobitným oznamom, pričom využije všetky možnosti informačného systému obce na webovom sídle obce www.hul.sk , rozhlasom a na úradnej tabuli.

 

§ 17 Spôsob zberu drobného stavebného odpadu

 

Zber DSO sa uskutočňuje formou množstvového zberu. Výšku poplatku za množstvový zber drobných stavebných odpadov určí obec vo všeobecne záväznom nariadení.

 

Občania majú možnosť zlikvidovať drobný stavebný odpad spoločnosťou na miesto určenia v obci.

 

K drobnému stavebnému odpad, ktorý vyprodukujú občania, patria zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod.

 

Držitelia DSO sú povinní odpad pred odovzdaním prednostne vytriediť na jednotlivé zložky: sklo, kovy, plasty, papier a lepenku.

 

Zakazuje sa ukladať drobný stavebný odpad do   nádob na zmesový komunálny odpad alebo vedľa nich (do priestoru vyhradeného miesta pre nádoby).

 

Vykonávať zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie drobných stavebných odpadov môže len organizácia zodpovedná za zber komunálneho odpadu, ktorá má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou, ak túto činnosť nezabezpečuje obec sama.

 

§ 18 Spôsob zberu textilu

 

Pod textilom vhodným na zber sa rozumie:

čisté a suché šatstvo (všetky druhy odevov, prikrývky, deky, posteľná bielizeň),

topánky (topánky iba v pároch, nezničené)

doplnky k oblečeniu (čiapky, šály a pod.)

 

Zber textilu, odevov a obuvi prebieha 2 x ročne. Zber sa vopred vyhlási na webovom sídle obce www.hul.sk a letákmi do domácností.

 

Vykonávať zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu z textilu môže len organizácia zodpovedná za zber komunálneho odpadu, ktorá má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou.

 

§ 19 Spôsob zberu kalu zo septikov a žúmp

 

Zber, prepravu a zneškodnenie kalov zo septikov (vrátane žúmp) môžu vykonávať len osoby, ktoré majú na túto činnosť oprávnenie a zároveň majú uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou.

 

Majitelia septikov resp. ich iní užívatelia ako nájomcovia, správcovia a pod. sú povinní zabezpečiť na vlastné náklady zneškodnenie kalov prostredníctvom oprávnenej osoby.

 

Každý majiteľ septiku je povinný po dobu 3 rokov viesť evidenciu a uschovávať doklady o zabezpečení vývozu kalu zo septiku oprávnenou osobou a o jeho bezpečnej likvidácii.

 

Zneškodňovanie kalov zo septikov (vrátane žúmp) prebieha v čistiarni odpadových vôd .

 

IV. ČASŤ

 

§ 20 Výkon štátnej správy

Obec

 

Obec vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva :

 

 prejednáva  priestupky  v  odpadovom   hospodárstve  (§ 115 ods. 3 písm. a) zákona  o odpadoch) a ukladá pokuty za priestupky (§ 115 ods. 2 písm. a) zákona o odpadoch),

poskytuje držiteľovi odpadu informácie o umiestnení a činnosti zariadení na nakladanie s odpadmi na území obce.

 

V. ČASŤ

 

§ 21 Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu

 

1.    Oznámiť umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti, ktoré je v rozpore so zákonom (ďalej len „nezákonné umiestnenie odpadu“) môže akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba Okresnému úradu Nové Zámky, Odbor starostlivosti o životné prostredie alebo obci, v ktorej územnom obvode sa táto nehnuteľnosť nachádza.

 

Pokiaľ fyzická alebo právnická osoba zistí nezákonné umiestnenie odpadu v územnom obvode obce, oznámi túto skutočnosť obci písomne na adresu obecného úradu/oddelenia životného prostredia, mailom/telefonicky na čísle 035/6585 141 /prostredníctvom on-line formulára na webovom sídle obce www.hul.sk .

 

Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný bezodkladne po zistení, že na jeho nehnuteľnosti bol nezákonne umiestnený odpad, oznámiť túto skutočnosť príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva – Okresný úrad Nové Zámky, Odbor starostlivosti o životné prostredie.

 

§ 22 Priestupky

 

Priestupku sa dopustí ten, kto:

 

uloží odpad na iné miesto než na miesto určené obcou [§ 13 písm. a) zákona o odpadoch],

uloží do zbernej nádoby určenej na triedený zber iný druh odpadu ako ten, pre ktorý je zberná nádoba určená [§ 81 ods. 6 písm. a) zákona o odpadoch], 

zhodnocuje alebo zneškodňuje odpad v rozpore so zákonom [§ 13 písm. b) zákona o odpadoch],

nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 15 ods. 2 zákona o odpadoch,

koná v rozpore s § 33 písm. b) zákona o odpadoch,

nakladá s odpadovými pneumatikami v rozpore s § 72 zákona o odpadoch,

nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácií v rozpore s § 77 ods.  4 zákona o odpadoch,

koná v rozpore s § 81 ods. 6 písm. b) zákona o odpadoch,

koná v rozpore s § 81 ods. 9 zákona o odpadoch,

koná v rozpore s § 81 ods. 13 zákona o odpadoch,

neposkytne obcou požadované údaje podľa § 81 ods. 17 zákona o odpadoch.

 

Priestupky podľa odseku 1 písm. a) až k) prejednáva obec, ktorá za ne môže uložiť pokutu do výšky 1500 eur; výnosy z pokút uložených za priestupky sú príjmom rozpočtu obce.

 

Za  porušenie ustanovení tohto VZN možno v blokovom konaní uložiť pokutu do výšky 33 eur [§ 13 ods. 1 a § 46 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch].

 

Obec môže uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu do výšky 6 638 eur, ak poruší povinnosti vyplývajúce z tohto VZN [§ 27b ods. 1 písm. a) a ods. 2 zákona č. 369/1990  Zb. o obecnom zriadení].

 

Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné právne predpisy a to § 115 zákona o odpadoch a zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

 

 

VI. ČASŤ

 

§ 23 Kontrola

 

       Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto VZN vykonáva obec prostredníctvom osôb poverených obecným úradom a hlavného kontrolóra obce.

 

VII. ČASŤ

 

§ 24 Záverečné ustanovenia

 

Toto VZN č. 1/2016 schválilo obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 15.05.2016 uznesením č. X/2016/3

 

Týmto VZN sa ruší a nahrádza všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1/2010 o zbere, preprave  zneškodňovní komunálneho odpad

 

Podrobnosti určovania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady budú upravené v iných nariadeniach.

 

Toto VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom odo dňa jeho vyvesenia.

 

 

V obci Hul dňa 16.05.2016

 

 

 

                                                                                                ...............................

                                                                                                 Ing.Pavol Guláš
                                                                                                    starosta obce

 

 

 

 

Počasie Hul - Svieti.com

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

Google

webygroup
ÚvodÚvodná stránka