Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce HulHľadať
 
 

VZN

Všeobecne záväzné nariadenia sú k nahliadnutiu na Obecnom úrade.

Zobrazené VZN si môžete stiahnuť do svojho počítača z tejto webovej stránky po odkliku na ikonu.


 

VZN č. 1/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Hul č. 1/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Hul, v súlade s § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, zákona č. 305/2013 Z.z.
o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o eGovernmente) v znení neskorších právnych predpisov,
a ustanovenia § 98b ods. 5 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších právnych predpisov, uznieslo sa dňa 14.12.2017 na tomto všeobecne záväznom nariadení č. 1/2017 o zavedení
a poskytovaní elektronických služieb (ďalej len „VZN“) :

 

§1 Predmet úpravy

1. Účelom tohto VZN je umožniť právnickým osobám, fyzickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom (ďalej v texte len „právnickým a fyzickým osobám") uplatňovať výkon svojich práv a plnenie svojich povinností, vo vzťahu k Obci Hul elektronicky, ako aj vybrané náležitosti výkonu verejnej moci elektronicky a elektronickej komunikácie obce Hul voči právnickými
a fyzickými osobami v rozsahu právomoci obce Hul podľa osobitných predpisov.

2. Elektronické služby zabezpečuje Obec Hul prostredníctvom špecializovaného portálu na webovom sídle https://www.dcom.sk, ako aj ústredného portálu verejnej správy, prístupného na webovom sídle https://www.slovensko.sk.

3.Aktualizovaný zoznam elektronických služieb, ktoré obec Hul poskytuje, ako aj ich popis
a návod na ich používanie sú uvedené na portáloch uvedených v bode 2.

 

 

§2 Osobitné ustanovenia

1.Pre využívanie elektronických služieb je nevyhnutná príslušná  miera autorizácie
a autentifikácie podľa zákona o eGovernmente, pokiaľ pri jednotlivých elektronických službách nie je uvedené inak.

2.Ak sa vo všeobecne záväzných nariadeniach alebo iných predpisoch Obce Hul vyžaduje písomná forma komunikácie, považuje sa za ňu listinná aj elektronická komunikácia podľa osobitného predpisu (napríklad § 17 a nasl. zákona o eGovernmente).

 

§3 Záverečné ustanovenia

1.         Na tomto Všeobecne záväznom nariadení obce sa uznieslo obecné zastupiteľstvo v Huli svojim uznesením č. XVIII/2017/4 dňa 14.12.2017.

2.         VZN č. 1 /2017 bolo vyvesené dňa  na úradnej tabuli obce 15.12.2017 a nadobúda účinnosť dňa 01.01.2018.

 

 

V obci Huli , dňa 15.12.2017

 

                                                                                                      Ing. Pavol Guláš

                                                                                                           starosta obce

 

 

Počasie Hul - Svieti.com

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

Google

webygroup
ÚvodÚvodná stránka