Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce HulHľadať
 
 

VZN

Všeobecne záväzné nariadenia sú k nahliadnutiu na Obecnom úrade.

Zobrazené VZN si môžete stiahnuť do svojho počítača z tejto webovej stránky po odkliku na ikonu.


 

VZN č. 1/2019 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach

Dátum zverejnenia návrhu: 29.5.2019

Všeobecne záväzné nariadenie obce Hul

č. 1/2019

o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach

 

 

Návrh VZN:  - vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 29.5.2019

                     - zverejnený na webovom sídle obcedňa: 29.05.2019

 

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN: do (vrátane) 27.06.2019

VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Huli dňa: 27.06.2019

           VZN vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 28.06.2019

           VZN zvesené z úradnej tabule obce dňa:  12.06.2019

 

VZN nadobúda účinnosť dňom 01.09.2019

 

Obecné zastupiteľstvo v Huli podľa § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 28 ods. 5, § 49 ods. 4, § 114 ods. 6, § 116 ods. 6 a § 140 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2008 Z. z.“) a zákona č. 375/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z.o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

§ 1

Úvodné ustanovenie

Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje výšku mesačného príspevku:

na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole podľa § 28 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z.,

na čiastočnú úhradu nákladov a výšku príspevku na režijné náklady, ako aj podmienky úhrady  v školskej jedálni podľa § 140 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z.,

na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí podľa § 114 ods. 6 zákona  č. 245/2008 Z.z.,

§ 2

Príspevok na pobyt dieťaťa v materskej škole

Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole sa určuje sumou 13 eur.

 

Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza.

 

§ 3

Príspevok na náklady v školskej jedálni

Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa, ktoré nenavštevuje posledný ročník vzdelávacieho programu odboru vzdelávania na materskej škole na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni materskej školy sa určuje nasledovne:

a) na 1 desiatu ...........................................................................................................0,36 eur,

b) na 1 obed .............................................................................................................0,85 eur,

c) na 1olovrant...........................................................................................................0,24 eur.

 

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, ktoré navštevuje posledný ročník vzdelávacieho programu odboru vzdelávania na materskej škole, alebo žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima je 1,20 eur.

 

Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa, ktoré navštevuje posledný ročník  vzdelávacieho programu odboru vzdelávania na materskej škole na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni materskej školy sa určuje nasledovne:

na  1 desiatu................................................................................................................0,01 eur,

na 1 obed.....................................................................................................................0,00 eur,

na 1 olovrant .............. ................................................................................................0,24 eur.

 

Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník materskej školy, a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima a je stravníkom školskej jedálneurčuje nasledovne:

na 1 desiatu.................................................................................................................0,01 eur,

na 1 obed.....................................................................................................................0,00 eur,

na 1 olovrant ...............................................................................................................0,24 eur.

 

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom žiakov v základnej škole je 1,20 eur     na 1 odobratý obed.

 

Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni základnej školy sa určuje nasledovne:

 

na 1obed pre stravníka od 6  do 11 rokov...................................................................0,00 eur,

na 1 obed pre stravníka od 11 do15 rokov..................................................................0,03 eur.

 

 

Výška mesačného príspevku na režijné náklady, t.j. na skvalitnenie technického vybavenia    a zariadenia školských jedální materskej školy a základnej školy sa určuje sumou 2,00 eur pre každého stravníka školskej jedálne mesačne.

 

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný odhlásiť dieťa zo stravy 24 hodín vopred a to najneskôr do 14.00 hod. predchádzajúceho dňa. Ak zákonný zástupca neodhlási včas dieťa (žiaka) zo stravy,  neodhlásenú stravu musí zaplatiť v plnej výške.

 

Na čiastočnú úhradu nákladov školskej jedálne základnej školy je dospelý stravník školskej jedálne povinný prispievať na 1 obed sumou..............................................................1,33 eur.

 

 Tieto príspevky sa uhrádzajú najneskôr do 15. dňa daného kalendárneho mesiaca.

 

 

§ 5

Príspevok na činnosti školského klubu detí

Výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí určí riaditeľ základnej školy, ktorej je školský klub detí súčasťou; sumou 7 eur.

Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza.

 

§ 6

Záverečné ustanovenia

1. Obecné zastupiteľstvo v Huli toto všeobecne záväzné nariadenie prijalo   uznesením č. IV/2019/3 na svojom zasadnutí dňa 27. júna 2019

2.    Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší všeobecne záväzné nariadenie obce Hul č. 1/2019 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach.

3.    Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01.09.2019.

 

V Huli, 29.05.2019

 

 

                                                                                     Ing. Pavol Guláš

                                                                                       starosta obce

 

 

Počasie Hul - Svieti.com

dnes je: 22.10.2019

meniny má: Sergej

podrobný kalendár

Google

webygroup
ÚvodÚvodná stránka