Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce HulHľadať
 
 

VZN

Všeobecne záväzné nariadenia sú k nahliadnutiu na Obecnom úrade.

Zobrazené VZN si môžete stiahnuť do svojho počítača z tejto webovej stránky po odkliku na ikonu.


 

VZN č. 3/2019 O VYHLÁSENÍ ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ SPOLOČNÉHO ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCÍ HUL, RADAVA Zmeny a doplnky č.1 územného plánu obce HUL

Dátum zverejnenia návrhu: 17.7.2019

Schválené: 1.8.2019

Účinnosť: 17.8.2019

3/2019

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

O VYHLÁSENÍ ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ SPOLOČNÉHO ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCÍ HUL, RADAVA

Zmeny a doplnky č.1 územného plánu obce HUL

            Obecné zastupiteľstvo Hul sa uznieslo v zmysle zákona  o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa §27 ods.2 zákona č. 50/1976Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov na tomto všeobecne záväznom nariadení /“nariadenie“/:

Čl. 1

ÚVODNÉ USTANOVENIA

1/         Územný plán obce Hul zmeny a doplnky č.1 - vypracovaný pre územie obce Hul je základným nástrojom územného rozvoja a starostlivosti o životné prostredie obce a bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. V/2019/1 z 01.08.2019

2/         Obec je povinná pravidelne, najmenej však raz za štyri roky preskúmať schválený územný plán obce , či nie sú potrebné zmeny alebo doplnky alebo obstaranie nového územného plánu

Čl. 2

ZÁVÄZNÁ ČASŤ ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE HUL Z a D č.1

príloha

Čl. 3

SPOLOČNÉ ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1/         Schválený  územný plán obce Hul,  je v určenom rozsahu záväzným alebo smerným podkladom na vypracovanie a schválenie ďalšej územnoplánovacej, na územné rozhodovanie a na vypracovanie dokumentácie stavieb.

2/         Ak toto nariadenie neustanovuje inak, postupuje sa v konaní o územnom plánovaní podľa stavebného zákona č. 50/1976Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

3/         Schválený  územný plán obce Hul  je uložený k nahliadnutiu na obecnom úrade, na stavebnom úrade, a na Okresnom  úrade v Nitre.

4/         VZN k záväznej časti ÚPNO  schvaľuje obecné zastupiteľstvo so súhlasom trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov.

5/         Toto nariadenie je každému prístupné na obecnom úrade.

6/         Toto nariadenie nadobúda účinnosť 17.08.2019.

              

                                                                                          Ing. Pavol Guláš

                                                                                            starosta obce

 

Počasie Hul - Svieti.com

dnes je: 22.10.2019

meniny má: Sergej

podrobný kalendár

Google

webygroup
ÚvodÚvodná stránka