Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce HulHľadať
 
 

VZN

Všeobecne záväzné nariadenia sú k nahliadnutiu na Obecnom úrade.

Zobrazené VZN si môžete stiahnuť do svojho počítača z tejto webovej stránky po odkliku na ikonu.


 

O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Schválené: 14.12.2007

Vyhlásené: 17.12.2007

Účinnosť: 1.1.2008

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Hul
čís.1/2007
o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 Obec Hul v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákona NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení noviel: č. 733/2004, 747/2004, 171/2005, 51/2005, 120/2006, 460/2007 a 538/2007


v y d á v a

toto VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE Hul č.1/2007 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady /ďalej len „VZN“/

PRVÁ ČASŤ

§ 1
Predmet úpravy

Týmto VZN sa ustanovujú miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Hul.

§ 2
Druhy miestnych daní


1/ Obec Hul ukladá tieto miestne dane:
a) daň z nehnuteľnosti,
b) daň za psa,
c) daň za užívanie verejného priestranstva,
d) daň za ubytovanie,
e) daň za predajné automaty,
f) daň za nevýherné hracie prístroje,

2/ Obec Hul ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 


§ 3
Zdaňovacie obdobie

Zdaňovacím obdobím miestnych daní uvedených v §2 ods. 1 písm. a), b), e) a f je kalendárny rok.

DRUHÁ ČASŤ

Daň z nehnuteľností
§ 4Daň z nehnuteľností zahŕňa
a) daň z pozemkov
b) daň zo stavieb
c) daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome /ďalej len „daň z bytov“/.
Správcom dane z nehnuteľností je Obec Hul.


Daň z pozemkov
§ 5


Daňovník
1/ Daňovníkom dane z pozemkov, ak v odseku 2 nie je ustanovené inak, je
a) vlastník pozemku,
b) správca pozemku vo vlastníctve štátu, správca pozemku vo vlastníctve obce
alebo správca pozemku vo vlastníctve vyššieho územného celku zapísaný v
katastri nehnuteľností /ďalej len „kataster“/.
2 / Daňovníkom dane z pozemkov je
a) fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej boli pridelené na obhospodaro-
vanie náhradné pozemky vyčlenené z pôdneho fondu užívaného právnickou
osobou až do vykonania pozemkových úprav,
b) nájomca, ak
1/nájomný vzťah k pozemku trvá alebo má trvať najmenej päť rokov a
nájomca je zapísaný v katastri,
2/ má v nájme pozemky spravované Slovenským pozemkovým fondom,
3/ má v nájme náhradné pozemky daňovníka uvedeného v písmene a).
3/ Ak nemožno učiť daňovníka podľa odsekov 1 a 2, je daňovníkom osoba, ktorá pozemok skutočne užíva.
4/Ak je pozemok v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane z pozemkov je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa všetci spoluvlastníci dohodnú, daňovníkom dane z pozemkov zastupuje jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu na dani. 


§ 6
Predmet dane


1/ Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území obce Hul, ktoré tvorí k.ú. Hul v tomto členení:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady,
b) trvalé trávnaté porasty,
c) záhrady,
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,
e) rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy,
f) zastavané plochy a nádvoria,
g) stavebné pozemky,
h) ostatné plochy okrem stavebných pozemkov,

2/ Predmetom dane nie sú
a) časti zastavaných plôch nádvorí, ktoré sú zastavané stavbami, ktoré sú predmetom dane zo stavieb alebo dane z bytov,
b) pozemky alebo ich časti, na ktorých sú postavené pozemné komunikácie s výnimkou verejných účelových komunikácií a celoštátne železničné dráhy a regionálne železničné dráhy,
c) pozemky alebo ich časti zastavané stavbami, ktoré nie sú predmetom dane zo stavieb podľa § 10ods.3.

3/ Na zaradenie pozemku do príslušnej skupiny podľa odseku 1 je určujúce zaradenie pozemku podľa katastra, ak v odseku 4 nie je ustanovené inak. Pre zaradenie lesného pozemku do kategórie lesa je určujúci lesný hospodársky plán.
4/ Na účely tohto VZN sa za stavebný pozemok považuje pozemok, uvedený v právoplatnom stavebnom povolení až do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu, ktorá je predmetom dane zo stavieb podľa § 10 ods. 2 alebo stavba s bytmi a nebytovými priestormi, ktoré sú predmetom dane z bytov podľa § 14. Celkovú výmeru stavebného pozemku tvoria parcely, ktorých parcelné čísla sú uvedené v právoplatnom stavebnom povolení.
5/Stavebným pozemkom podľa odseku 4 nie je na účely tohto VZN pozemok uvedený v právoplatnom stavebnom povolení na zmenu stavby, najmä ak ide o prístavbu, nadstavbu a stavebnú úpravu.
6/ Za ostatné hospodársky využívané vodné plochy podľa odseku 1 písm. e) sa považujú vodné plochy využívané najmä na produkciu vodných živočíchov, chov hydiny alebo iných živočíchov, na produkciu rastlinných alebo iných produktov.
7/ Časti plôch a nádvorí zastavaných stavbami, ktoré nie sú stavbami podľa § 10 ods. 2, sa považujú za pozemku podľa odseku 1 písm.f.


§ 7
Základ dane

1/Základom dane z pozemkov podľa § 6 ods. 1 písm. a) a b) je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1m2 uvedenej v prílohe č.1 k zákonu č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov nasledovne:

Pre k.ú. 820130 Hul je hodnota pre účely tohto VZN uvedených § 6 ods. 1 písm. a) orná pôda 26,30 Sk/m2
a u pozemkov uvedených v § 6 ods. 1 písm. b) trvalé trávne porasty: 3,60 Sk/m2

2/ Základom dane z pozemkov podľa § 6 ods. 1 písm. d) a e) je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku zistenej na 1 m2 podľa platných predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku /Zákon č.382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č.492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku/.

3/ Základom dane z pozemkov podľa § 6 ods. 1 písm. c), f), g) a h) je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za 1m2 uvedenej v prílohe č.2 k zákonu č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady t.j. pre obec s počtom obyvateľov od 1001 do 6000 obyvateľov/:
Stavebné pozemky: 560 Sk/m2
Záhrady: 56 Sk/m2
Zastavané plochy a nádvoria: 56 Sk/m2
Ostatné plochy s výnimkou stavebných pozemkov: 56 Sk/m2


§ 8
Sadzba dane

1/ Ročná sadzba dane z pozemkov je nasledovná:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady : 0,32 % zo základu dane
/841.-Sk/ha/
b) trvalé trávne porasty: 0,41 % zo základu dane /147.-Sk/ha/
c) záhrady: 0,27 % zo základu dane / 0,27% z hodnoty 56 Sk/m2, t.j. 0,15 Sk/m2
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy: 0,25 % zo základu
e) rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy: 0,25 % zo základu
f/ zastavané plochy a nádvoria: 0,27 % zo základu dane / 0,27 % z hodnoty 56 Sk/m2, t.j. 0,15 Sk/m2/
g) stavebné pozemky: 0,10 % zo základu dane /0,10 % z hodnoty 560 Sk/m2, t.j. 0,56 Sk/m2/
h/) ostatné plochy okrem stavebných pozemkov: 0,27 % zo základu dane /0,27 % z hodnoty 56.Sk/m2, t.j. 0,15 Sk/m2.


§ 8a
Výpočet dane z pozemkov

Daň z pozemkov sa vypočítava ako súčin základu dane podľa § 7 a ročnej sadzby dane z pozemkov podľa § 8. 

Daň zo stavieb

§ 9
Daňovník


1/ Daňovníkom dane zo stavieb je vlastník stavby alebo správca stavby vo vlastníctve štátu, alebo správca stavby vo vlastníctve obce, alebo správca stavby vo vlastníctve vyššieho územného celku /ďalej len „vlastník stavby“/
2/ Pri stavbách spravovaných Slovenským pozemkovým fondom, ktoré sú v nájme, je daňovníkom nájomca.
3/ Ak nemožno určiť daňovníka podľa odsekov 1 a 2 je daňovníkom fyzická osoba a lebo právnická osoba, ktorá stavbu skutočne užíva.
4/ Ak je stavba v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane zo stavieb je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, daňovníkov dane zo stavieb zastupuje jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho podielu na dani.


§ 10
Predmet dane

1/ Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území Obce Hul v tomto členení:
a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
c) stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,
d) samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov,
e) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
f/ stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou,
g) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f),
2/ Predmetom dane zo stavieb sú stavby, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných podlaží alebo podzemných podlaží, spojené so zemnou pevným základom. Na daňovú povinnosť nemá vplyv skutočnosť, že stavba sa prestala užívať.
3/ Predmetom dane zo stavieb nie sú stavby
a) s bytmi alebo nebytovými priestormi, ktoré sú predmetom dane z bytov,
b) priehrad, vodovodov, kanalizácií, zariadení na ochranu pred povodňami a rozvodov tepelnej energie.


§ 11
Základ dane

Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2. Zastavanou plochou sa rozumie pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby, pričom sa do zastavanej plochy nezapočítava prečnievajúca časť strešnej konštrukcie stavby.


§ 12
Sadzba dane

1/ Ročná sadzba dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy je nasledovná:
a)stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby
sadzba: 1,60 Sk/m2
b/ stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu:
sadzba: 2 Sk/m2
c/ stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu: sadzba: 5 Sk/m2
d/ samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov: sadzba: 6 Sk/m2
e/ priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu: sadzba: 10 Sk/m2
f/ stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou: sadza: 22 Sk/m2
g/ ostané stavby neuvedené v písmenách a) až f) : sadzba: 10 Sk/m2.
2/ Pri viacpodlažných stavbách sa určuje príplatok za podlažie v sume 1,60 za každé ďaľšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.
3/ Podlažie stavby je časť vnútorného priestoru stavby vymedzená podlahou a stropnou konštrukciou. V prípade, že stavba nemá stropnú konštrukciu, za podlažie sa na účely tohto VZN považuje časť stavby vymedzená podlahou a strešnou konštrukciou.
4/ Nadzemné podlažie je každé podlažie, ktoré nemá úroveň podlahy alebo jej časť nižšie než 0,80m pod najvyšším bodom priľahlého terénu v pásme širokom 5,00 m po obvode stavby.
5/ Ak stavba slúži na viaceré účely, na ktoré sú určené rôzne sadzby dane podľa odseku 1 a príplatok za podlažie podľa odseku 2, pomerná časť základu dane sa zistí ako pomer podlahovej plochy časti stavby využívanej na jednotlivý účel využitia k celkovej podlahovej ploche stavby.


§ 12a
Výpočet dane zo stavieb

1/Daň zo stavieb sa vypočítava ako súčin základu dane podľa § 11 a ročnej sadzby dane zo stavieb podľa § 12.
2/ Ak ide o viacpodlažnú stavbu daň zo stavieb sa vypočítava ako súčin základu dane podľa § 11 a ročnej sadzby dane zo stavieb podľa § 12 zvýšenej o súčin počtu ďaľších podlaží a príplatku za podlažie podľa § 12 ods. 2. Do počtu ďaľších podlaží pri výpočte dane zo stavieb v prípade viacpodlažnej stavby sa nezapočítava prvé nadzemné podlažie.
3/ Ak stavba slúži na viaceré účely, na ktoré sú určené rôzne sadzby dane podľa § 12 ods. 1 a príplatok za podlažie podľa § 12 ods. 2, daň sa vypočítava ako súčet pomerných častí dane. Pomerná časť dane na príslušný účel využitia stavby zvýšenej o súčin počtu ďaľších podlaží a príplatku za podlažie podľa § 12 ods. 2.


Daň z bytov

§ 13
Daňovník

1/Daňovníkom dane z bytov je vlastník bytu alebo nebytového priestoru alebo správca bytu alebo nebytového priestoru vo vlastníctve štátu, správca bytu alebo nebytového priestoru vo vlastníctve obce alebo správca bytu alebo nebytového priestoru vo vlastníctve vyššieho územného celku /ďalej len „vlastník bytu“/
2/Ak sú byty alebo nebytové priestory v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane z bytov je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa všetci spoluvlastníci dohodnú, daňovníkov dane z bytov zastupuje jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho podielu na dani.


§ 14
Predmet dane

Predmetom dane z bytov v bytovom dome, v ktorom aspoň jeden byt alebo nebytový priestor nadobudli do vlastníctva fyzické osoby alebo právnické osoby, sú byty a nebytové priestory.


§ 15
Základ dane

Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m2.


§ 16
Sadzba dane

1/Ročná sadzba dane z bytov je 1,60 Sk za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru.


§ 16a
Výpočet dane z bytov

Daň z bytov sa vypočítava ako súčin základu dane podľa § 15 a ročnej sadzby dane z bytov podľa § 16.


SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ

§ 17
Oslobodenie od dane a zníženie dane

1/ Od dane sú oslobodené
a/ pozemky , stavby, byty a nebytové priestory vo vlastníctve obce, ktoré je správcom dane,
b/ pozemky a stavby vo vlastníctve iného štátu užívané fyzickými osobami, ktoré požívajú výsady a imunitu podľa medzinárodného práva a nie sú štátnymi občanmi Slovenskej republiky, za predpokladu, že je zaručená vzájomnosť,
c/ pozemky a stavby, alebo ich časti slúžiace na vzdelávanie alebo na vedeckovýskumné účely, na vykonávanie náboženských obradov, vo vlastníctve verejných vysokých škôl, alebo vo vlastníctve štátu, v užívaní štátnych vysokých škôl, vo vlastníctve štátu v správe Slovenskej akadémie vied, alebo vo vlastníctve cirkví a náboženských spoločností registrovaných štátom, ako aj pozemky a stavby alebo ich časti slúžiace,
2/Správca dane, ktorým je Obce Hul, poskytuje zníženie dane zo stavieb a dane z bytov takto:
a) 50 % z daňovej povinnosti na stavby na bývanie a byty podľa druhej časti tohto VZN vo vlastníctve občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie.


§ 18
Vznik a zánik daňovej povinnosti

1/Daňová povinnosť vzniká 1.januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľností, ktorá je predmetom dane a zaniká 31.decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti. Ak sa daňovník stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľností 1.januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom.
2/Na vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k 1.januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada.
V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením v priebehu roka daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom.
3/ Fyzická osoba alebo právnická osoba si plní oznamovaciu povinnosť v zmysle § 18 zákona NR SR č.582/204 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.


§ 19
Daňové priznanie

1/Daňové priznanie k dani nehnuteľnosti daňovník podáva správcovi dane v súlade s § 19 zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. 

§ 20
Vyrubenie dane

1/Daň z nehnuteľností vyrubuje správca dane každoročne podľa stavu k 1.januáru príslušného zdaňovacieho obdobia.
2/ Pri nadobudnutí nehnuteľností v dražbe správca vyrubí pomernú časť dane vydražiteľovi začínajúc mesiacom nasledujúcom po dni, v ktorom nehnuteľnosť v dražbe nadobudol, až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia.
3/ pri dohode spoluvlastníkov správca dane vyrubí daň tomu spoluvlastníkovi, ktorý na základe ich dohody podal priznanie podľa § 19, v prípade bezpodielového spoluvlastníctva manželov, tomu z manželov, ktorý podal priznanie.


§ 21
Platenie dane

1/vyrubená daň z nehnuteľnosti je splatná v troch rovnakých splátkach:
I. splátka do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru,
II. splátka do 31. mája príslušného zdaňovacieho obdobia,
III.splátka do 30.septembra príslušného zdaňovacieho obdobia.
2/ Ak ročná daň vyrubená fyzickej osobe nepresahuje 500.- Sk a právnickej osobe 5 000.-Sk, je splatná naraz do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. Daň možno zaplatiť naraz aj vtedy, ak je vyššia ako je uvedené v odseku 2.


TRETIA ČASŤ

Daň za psa

§ 22
Predmet dane

1/Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.
2/ Predmetom dane za psa nie je
a) pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,
b) pes umiestený v útulku zvierat,
c) pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím,
Skutočnosť, že pes nie je predmetom dane, preukazuje jeho vlastník správcovi dane bez vyzvania príslušným úradným písomným dokladom.


§ 23
Daňovník

 

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je
a) vlastníkom psa alebo
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní. 


§ 24
Základ dane

Základom dane je počet psov. Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok.


§ 25
Sadzba dane

Ročná sadzba dane za každého psa je nasledovná:
a) v rodinnom dome 120.-Sk
b) v bytom dome 200.-Sk


§ 26
Vznik a zánik daňovej povinností

1/ Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane podľa § 22 ods. 1, a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.
2/ skutočnosť podmieňujúce vznik a zánik daňovej povinnosti /nadobudnutia psa, zánik vlastníctva psa, stratu alebo úhyn psa a pod./ preukazuje daňovník písomným dokladom, ktorý je možné nahradiť čestným prehlásením.
V prípade úhynu psa je týmto dokladom potvrdenie veterinárneho lekára.

§ 27
Oznamovacia povinnosť a platenie dane
1./Pri plnení svojej oznamovacej povinnosti daňovník, ktorý je fyzickou osobou, uvedie správcovi dane okrem svojho mena, priezviska a adresy svojho trvalého pobytu aj kalendárny mesiac, v ktorom sa stal vlastníkom alebo držiteľom psa, vek psa určený podľa mesiacov a miesto chovu psa.
Právnické osoby a podnikateľské subjekty uvádzajú aj svoj obchodný názov alebo obchodné meno, IČO, sídlo, resp. miesto podnikania.
2/ Daň sa platí v hotovosti v pokladni správcu dane, prevodom z účtu v peňažnom ústave alebo poštovou poukážkou.

ŠTVRTÁ ČASŤ
Daň za užívanie verejného priestranstva

§ 28
Predmet dane

1./ Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva.
2./Verejným priestranstvom pre účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce a to: cesty, miestne komunikácie, chodníky, trhoviská, námestie, verejná zeleň, ihriská a parky. Verejným priestranstvom na účely tohto VZN nie sú pozemky, ktoré obec prenajalo podľa osobitného zákona.
3/ Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky a umiestnenie informačného zariadenia alebo tabule, vrátane informačných tabúľ, umiestnených na stĺpoch verejného osvetlenia.

§ 29
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.

§ 30
Základ dane
Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v m2.


§ 31
Sadzba dane

Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva sa určuje v slovenských korunách za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň nasledovne:

Sadzba dane
a) za prechodné umiestnenie predajného zariadenia:
za užívanie verejného priestranstva na umiestnenie predajného zariadenia na hody, jarmoky, štátne sviatky a v dni pracovného pokoja

1. za trhový stôl 60 Sk/m2/deň
2. za predaj s osobným autom + príves 200 Sk/hod.
3.za predaj s nákladným autom 300 Sk/hod.
4. lunapark a iné atrakcie v obci Hul počas hodov..................... 500 Sk/deň
/prevádzka atrakcii/
5. lunapark a iné atrakcie v obci Hul iné dni ............................ 1500 SK/deň§ 32
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia užívania verejného priestranstva a zaniká dňom skončenia užívania verejného priestranstva.

§ 33
Podrobnosti a náležitosti oznamovacej povinnosti
Správcom dane za užívanie verejného priestranstva je Obec Hul.
Daňovník písomne oznámi užívanie verejného priestranstva Obecnému úradu v Huli, a to pri prechodnom užívaní verejného priestranstva najneskôr 1 deň pred začatím užívania verejného priestranstva a pri skládkach najneskôr v deň umiestnenia skládky.

§ 34
Oslobodenie od dane
Daň sa neplatí za ohlásenú a povolenú kultúrnu a športovú akciu usporiadanú na verejnom priestranstve bez vstupného alebo akciu, ktorej celý výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospešné účely.

§ 35
Splatnosť dane a vydávanie súhlasu na užívanie verejného priestranstva

1/ Daň uvedená v § 31 tohto VZN je splatná najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti, bez vyrubenia platobným výmerom. V príslušnej výške podľa jednotlivých sadzieb sa platí v celosti na účet správcu dane v hotovosti v pokladni správcu dane, prevodom účtu v peňažnom ústave, poštovou poukážkou alebo na základe vystavenej faktúry.

2/Súhlas na užívanie verejného priestranstva podľa § 31 vydáva Obec Hul.
3/ Oprávnenie užívať verejné priestranstvo preukazuje daňovník potvrdením o zaplatení dane a písomným povolením, ktoré mu vydá po splnení oznamovacej povinnosti a zaplatení dane Obecný úrad Hul.


PIATA ČASŤ

Daň za ubytovanie

§ 36
Predmet dane
Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení, ktorých kategorizáciu určuje osobitný predpis /ďalej len „zariadenia“/

§ 37
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.

§ 38
Základ dane
Základom dane je počet prenocovaní.

§ 39
Sadzba dane

Sadzba dane je 12.-Sk na osobu a prenocovanie.

§ 40
Vyberanie dane
Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.

§ 41
Podrobnosti a náležitosti oznamovacej povinnosti platiteľa

Platiteľ dane začatie činnosti prevádzkovania zariadenia oznámi pre účel registrácie najneskôr do 30 dní od prvého dňa prevádzkovania zariadenia správcovi dane, ktorým je obec Hul. Prípadne zmeny alebo zánik činnosti oznámi do 30 dní odo dna, kedy tieto skutočnosti nastali.

§ 42
Evidencia osôb, splatnosť dane a náležitosti potvrdenia o zaplatení dane

Platiteľ dane je povinný viesť preukázateľnú dennú evidenciu o poskytovaní prechodného ubytovania daňovníkom, pričom najneskôr do 15 dní po ukončení štvrťroka odvedie správcovi dane – Obci Hul na jeho účet daň za ubytovanie v príslušnej výške za uplynulý štvrťrok bez vyrubenia dane platobným výmerom formou prevodu z účtu v peňažnom ústave, v hotovosti do pokladne správcu dane alebo poštovou poukážkou.
Platiteľ vystaví daňovníkovi potvrdenie o zaplatení dane, ktoré obsahuje identifikáciu platiteľa dane i daňovníka, výšku zaplatenej dane, obdobie a počet prenocovaní v zariadení.


ŠIESTA ČASŤ

Daň za predajné automaty

§ 43
Predmet dane
Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu /ďalej len „predajné automaty“/ a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Predmetom dane za predajné automaty nie sú automaty, ktoré vydávajú lístky verejnej dopravy.

§ 44
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.

§ 45
Základ dane
Základom dane je počet predajných automatov. Zdaňovacím obdobím je rok.

§ 46
Sadzba dane
Sadzba dane je nasledovná:
a) 500.-Sk ročne za predajný automat obsahujúci v skladbe ponúkaného tovaru najviac 10 druhov tovaru,
b) 1000.-Sk za predajný automat s viac ako 10 druhmi tovaru,
c) sadzba sa zvýši na trojnásobok, ak skladba ponúkaného tovaru obsahuje tabakové výrobky alebo alkoholické nápoje,

§ 47
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných automatov a zaniká dňom skončenia ich prevádzkovania.§ 48
Oznamovacia povinnosť a platenie dane

1/Daňovník si plní oznamovaciu povinnosť v zmysle § 49 zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
2/ Daňovník je povinný označiť každý predajný automat štítkom s uvedením týchto údajov:
a) obchodné meno alebo názov prevádzkovateľa,
b) adresa prevádzky, kde je automat umiestnený,
c) druhové označenie automatu a jeho výrobné číslo,
d) dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania predajného automatu.
3/ V rámci evidencie na účely dane daňovník vedie prehľadný zoznam predajných automatov, ktorý obsahuje údaje v členení podľa predchádzajúceho bodu.
4/ Pri plnení oznamovacej povinnosti daňovník písomne uvedie správcovi dane, ktorým je Obec Hul, svoje identifikačné údaje, t.j. obchodné meno alebo názov, IČO, sídlo ,miesto podnikania, deň začatia prevádzkovania jednotlivých predajných automatov, miesto ich umiestnenia, druhové určenie a výrobné číslo.
5/ Daň sa platí v hotovosti v pokladni správcu dane, ktorým je Obec Hul, prevodom z účtu v peňažnom ústave alebo poštovou poukážkou na účet správcu dane.
6/ Daňovník je povinný oznámiť vznik resp. zánik daňovej povinnosti alebo zmeny údajov na Obecný úrad v Huli.

§ 49
Oslobodenie od dane

Daň sa neplatí za predajné automaty vydávajúce potraviny, s výnimkou alkoholických nápojov a tabakových výrobkov.


SIEDMA ČASŤ

Daň za nevýherné hracie prístroje


§ 50
Predmet dane
1/ Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti /ďalej len „nevýherné hracie prístroje“/.
2/ Nevýherné hracie prístroje sú:
a) elektronické prístroje na počítačové hry,
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje , automaty a iné zariadenia na zábavné hry.

§ 51
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.

§ 52
Základ dane a zdaňovacie obdobie

Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov. Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok.

§ 53
Sadzba dane
Sadzba dane je 500.-Sk ročne za jeden nevýherný hrací prístroj.

§ 54
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov a zaniká dňom skončenia ich prevádzkovania.

§ 55
Identifikácia predmetom dane
Na účel daňového konania daňovník identifikuje predmet dane tak, že označí každý nevýherný hrací prístroj štítkom, na ktorom vedie obchodné meno alebo názov prevádzkovateľa, adresu prevádzky, kde je prístroj umiestnený, druhové označenie prístroja, jeho výrobné číslo a dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja. V rámci evidencie na účely dane daňovník vedie prehľadný zoznam nevýherných hracích prístrojov, ktorý obsahuje údaje v členení podľa predchádzajúcej vety.

§ 56
Oznamovacie povinnosť a platenie dane
1/Daňovník si plní oznamovaciu povinnosť v zmysle § 49 zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
2/ pri planení svojej oznamovacej povinnosti daňovník písomne uvedie správcovi dane svoje identifikačné údaje, t.j. obchodné meno alebo názov, IČO, sídlo resp. miesto podnikania, deň začatia prevádzkovania jednotlivých nevýherných hracích prístrojov, miesto ich umiestnenia, druhové označenie a výrobné číslo.
3/ Daň sa platí v hotovosti v pokladni správcu dane, prevodom z účtu v peňažnom ústave alebo poštovou poukážkou na účet správcu dane.
4/ Daňovník je povinný oznámiť vznik resp. zánik daňovej povinnosti alebo zmeny údajov na Obecný úrad v Huli.


OSMA ČASŤ
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

§ 57
Predmet poplatku
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady /ďalej len „poplatok“/ sa platí za komunálne odpady okrem elektroodpadov a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území Obce Hul (ďalej len „obec“).

§ 58
Poplatník

1/Poplatok platí poplatník, ktorým je
a) fyzická osoba,
aa) ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo
ab) ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce ako vodná plocha /ďalej len „nehnuteľnosť“ /.
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.
2/ Ak má osoba podľa odseku 1 písm. a) v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa odseku 1 písm. a) v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu. To neplatí, ak sa na poplatníka vzťahuje množstvový zber.
3/ Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy právneho vzťahu s poplatníkom podľa odseku 1, ak na jeho základe
a) užíva priestory nehnuteľnosti vyhradené na prechodné ubytovanie v zariadení na to určenom,
b) je hospitalizovaná v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti,
c) užíva z dôvodu plnenia povinnosti vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu s poplatníkom nehnuteľnosť, ktorú má právo užívať alebo ju užíva aj poplatník, alebo
d) v nehnuteľnosti, ktorú má poplatník právo užívať alebo ju užíva, vykonáva pre poplatníka práce alebo mu poskytuje iné služby v rámci výkonu svojej činnosti a pri tejto činnosti produkuje len komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady.

§ 59
Platiteľ poplatku

1/ Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a vybraný poplatok ručí
a) vlastník nehnuteľností
b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec „ďalej len „platiteľ“/.
2/ Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo poplatní, za odvedenie poplatku obce ručí platiteľ.
3/ Ak viacero poplatníkov podľa § 58 odseku 1 písm. a) žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinnosti poplatníka môže za ostaných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich. Za poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, plní povinnosti poplatníka jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Povinnosti poplatníka nesmie za iného prevziať alebo plniť osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava mimo územia Slovenskej republiky alebo nezvestná. Tieto skutočnosti, ako aj ich zmeny je osoba, ktorá za iného plní povinnosti poplatníka, povinná oznámiť obci.
4/Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v § 58 ods.1.

§ 60
Sadzba poplatku

1/ Sadzba poplatku pre poplatníka podľa § 58 odsek 1 písm. a) je stanovená za osobu a kalendárny deň nasledovne:


Sadzba poplatku Občania
Domácnosť osoba Výpočet sadzby sadzba
V Sk/deň osoba
1 – členná 300.-Sk
300.-Sk 300 Sk: 365 dní =0,82 Sk/deň/osoba 0,82
2 – členná
600.-Sk 300.-Sk 300 Sk : 365 dní = 0,82 Sk/deň/osoba 0,82
3 – členná
900.-Sk 300.-Sk 300 Sk : 365 dní = 0,82 Sk/deň/ osoba 0,82
4 – členná
1080.-Sk 270.-Sk 270 Sk : 365 dní = 0,73 Sk/deň/osoba 0,73
5 – členná
1300.-Sk 260.-Sk 260 Sk : 365 dní = 0,71 Sk/deň/ osoba 0,71
6 a viac členná
1470.-Sk 245.-Sk 245 Sk : 365 dní = 0,67 Sk/deň/osoba 0,672/ Sadzba poplatku pre poplatníkov podľa § 58 odsek 1 písm. b) a c), keďže je u nich zavedený množstvový zber, je stanovená vo výške 0,28 Sk za jeden liter komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov nasledovne:

110 l nádoba x 0,28 Sk x 52 týždňov = 1.601,60 /zaokrúhlene: l.602.-Sk/rok/
1100 l nádoba x 0,28 Sk x 52 týždňov = 16.016.-Sk/rok

§ 61
Určenie poplatku
1/ Obec určuje poplatok na obdobie od 1.1.2008 do 31.12.2008 nasledovne:
a) pre poplatníkov podľa § 58 odsek 1 písm. a) ako
súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v určenom období, počas ktorých má alebo bude mať poplatník podľa § 58 odsek 1 písm. a) v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený užívať,
b) pre poplatníka podľa § 58 odsek 1 písm. b) a c), keďže je u nich zavedený množstvový zber ako súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade so zavedeným systémom zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.

§ 62
Vznik a zánik poplatkovej povinnosti
1/ Poplatkovú povinnosť fyzickej osoby vzniká dňom jej prihlásenia k trvalému alebo prechodnému pobytu v obci, alebo dňom vzniku oprávnenia tejto osoby podľa ustanovenia § 58 ods. 1 písm. a), bod ab).
2/ Poplatková povinnosť právnickej osoby vzniká dňom jej oprávnenia užívať nehnuteľnosť na území obce.
3/ Poplatková povinnosť podnikateľského subjektu vzniká dňom jeho oprávnenia užívať nehnuteľnosť na území obce na účel podnikania.
4/ Poplatková povinnosť zaniká dňom, kedy pominú skutočnosti zakladajúce podľa bodov 1,2 a 3 povinnosť platenia poplatku.


§ 63
Splatnosť poplatku
Poplatok je splatný do 30 dní odo dňa doručenia platobného výmeru, pokiaľ platobný výmer vo výrokovej časti neuvádza termíny jednotlivých splátok.

§ 64
Ohlásenie
Poplatník si plní svoju ohlasovaciu povinnosť v zmysle § 80 zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

§ 65
Vyrubenie poplatku
1/ Poplatok vyrubí obec platobným výmerom, a ak poplatník preukáže, že využíva množstvový zber, obec poplatok nevyrubí platobným výmerom.
2/ Ak poplatník preukáže, že využíva množstvový zber, platí poplatok spôsobom ustanoveným v tomto VZN.
3/ Ak obec samé alebo na základe ohlásenia zistí, že poplatok bol poplatníkovi vyrubený v nesprávnej výške, alebo že nastali skutočnosti, ktoré majú vplyv na zmenu výšky poplatku, obec upraví výšku poplatku v nasledujúcom určenom období podľa okolností, ktoré nastali.
4/ Ak obec samé alebo na základe ohlásenia zistí, že poplatník zapojený do množstvového zberu uhradil poplatok v nesprávnej výške alebo že nastali skutočnosti, ktoré majú vplyv na zmenu výšky poplatku, obec upraví výšku poplatku v nasledujúcom určenom období podľa okolností, ktoré nastali.

§ 66
Vrátenie poplatku
1/ Ak v priebehu určeného obdobia zanikne poplatková povinnosť poplatníka, ktorému bol poplatok vyrubený platobným výmerom, je obec povinná vrátiť pomernú časť poplatku rozhodnutím do 30 dní odo dňa doručenia platobného výmeru alebo odo dňa zistenia tejto skutočnosti, najneskôr však do 60 dní od skončenia obcou určeného obdobia, za ktoré bol poplatok uhradený. Obec nie je povinná vrátiť preplatok nižší ako 100.-Sk.
2/Ak poplatník zapojený do systému množstvového zberu uhradil obci vyšší poplatok, ak bol povinný uhradiť, obec vráti vzniknutý rozdiel do 60 dní od skončenia obcou určeného obdobia, za ktoré bol poplatok uhradený.

§ 67
Systém množstvového zberu
1/U poplatníkov, ktorými sú právnické osoby alebo podnikateľské subjekty, je zavedený systém množstvového zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, za podmienok určených v tomto všeobecne záväznom nariadení.
2/ Poplatník uvedený v bode 1môže v systéme množstvového zberu požiadať o pridelenie zbernej nádoby v objeme 110 l a 1100 l s frekvenciou odvozu v súlade so systémom zberu komunálnych odpadov zavedeným v obci. Obec posudzuje primeranosť a tým i opodstatnenosť požiadavky poplatníka na objemovú veľkosť zbernej nádoby, s prihliadnutím na množstvo komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov vytvoreným žiadateľom v minulom období. Z vážnych dôvodov môže poplatník požiadať obec o prerušenie zberu odpadov na prechodné obdobie, počas ktorého preukázateľne nebude tvoriť žiadny odpad v priebehu najmenej 30 dní. Tieto skutočnosti je povinný ohlásiť obci vopred minimálne 7 dní.
3/Poplatok podľa § 61 ods. 1 písm. b) sa nevyrubuje platobným výmerom a poplatník ho uhrádza na účet obce prevodom z účtu v peňažnom ústave, poštovou poukážkou alebo v pokladni Obce Hul, ako správcu poplatku.
4/ Poplatky sa uhrádzajú v dvoch splátkach: 1 splátka – do 30 júna, 2.splátka do 31.októbra zdaňovacieho obdobia, pokiaľ sa poplatník a správca dane zmluvne nedohodnú na iných termínoch splátok.

§ 68
Zníženie alebo odpustenie
1/ Obec poplatok zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže na základe podkladov
a) že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí,
b) svoju neprítomnosť v obci z dôvodu výkonu základnej vojenskej služby,
2/ Od poplatku za komunálne odpady a drobné odpady je oslobodené dieťa do veku 6 rokov,
3/ Poplatník svoju písomnú žiadosť o odpustenie alebo zníženie poplatku zašle obci spolu s dokladmi, ktoré potvrdzujú odôvodnenosť žiadosti, najneskôr do konca určeného obdobia. Týmto dokladmi sú napr. potvrdenie o pobyte v zahraničí, pracovná zmluva na výkon práce v zahraničí, povolávací rozkaz, resp. záznam z vojenskej knižky, overené čestné prehlásenie a pod.
4/Obec môže na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona v jednotlivých prípadoch poplatok znížiť aj pod najnižšiu sadzbu podľa § 78 ods. 1, písm. b) zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, alebo môže poplatok odpustiť.
Písomnú žiadosť na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona zasielajú správcovi poplatku právnické a fyzické osoby najneskôr do dňa splatnosti vyrubeného poplatku, resp. do dňa splatnosti príslušnej splátky poplatku.
Prípady, kedy možno žiadať zníženie alebo odpustenie poplatku v rámci zmiernenia alebo odstránenia tvrdosti zákona sú:
a) u právnických osôb a podnikateľských subjektov
- ak by výška vyrubeného poplatku a jeho úhrada viedla k hospodárskemu zániku žiadateľa alebo by preukázateľne v podstatnej miere ovplyvnila jeho hospodárske výsledky,
- ak by úhrada poplatku preukázateľne spôsobila dočasnú platobnú neschopnosť žiadateľa a tým by došlo k zníženiu zamestnanosti v organizácii, resp. by nastal iný negatívny sociálny dopad na zamestnancov,
b) u fyzických osôb
- ak by výška vyrubeného poplatku a jeho úhradu preukázateľne ohrozila výživu žiadateľa alebo osôb na jeho výživu odkázaných,


DEVIATA ČASŤ
Spoločné ustanovenia

§ 69
Miestnu daň podľa § 2 ods. 1 písm. a), b), e) a f) možno zaviesť, zrušiť, zmeniť sadzby a určiť oslobodenia alebo zníženia dane len k 1.januáru zdaňovacieho obdobia. Pri poplatku podľa § 2 ods. 2 možno zmeniť sadzby, prípady, v ktorých možno žiadať o zníženie alebo odpustenie poplatku, spôsob a lehotu na uplatnenie zníženia alebo odpustenia poplatku, ako aj podklady, ktoré má poplatník preukázať pri vrátení poplatku len 1.januáru zdaňovacieho obdobia.

§ 70
Správa dane
1/Správu dane z nehnuteľností podľa § 2 ods. 1 písm. a) vykonáva obec na území ktoréhj sa nehnuteľnosť nachádza.
2/ Správu miestnych daní podľa § 2 ods. 1 písm. b) až f) a poplatku podľa § 2 ods. 2 vykonáva obec, ktorá ich na svojom území zaviedla.
3/ Správou miestnych daní podľa § 2 ods. 1 a poplatku podľa § 2 ods. 2 nie je možné poveriť iné právnické osoby alebo fyzické osoby.

§ 71
Rozpočtové určenie miestnych daní
Výnos daní podľa § 2 ods. 1 a poplatku podľa § 2 ods. 2 vrátane výnosu z pokuty a sankčného úroku vzťahujúcich sa k týmto daniam a poplatku sú príjmom rozpočtu obce, ktoré je správcom dane.

§ 72
Zaokrúhľovanie
1/ Základ dane podľa § 7 sa zaokrúhľuje na celé koruny nadol.
2/ Daň a poplatok podľa tohto VZN sa zaokrúhľujú na celé koruny nahor. Splátky dane podľa VZN sa zaokrúhľujú tak, aby ich súčet zodpovedal v sume vyrubenej dane po zaokrúhlení.


§ 73
Konanie
Ak sa v tomto VZN neustanovuje inak, postupuje sa v konaní vo veciach miestnych daní a poplatku podľa všeobecného predpisu o správe daní a poplatkov /Zákon SNR č.511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov/DESIATA ČASŤ

Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 74
1/ Oslobodenia od domovej dane podľa vyhlášky Ministerstva financií č. 14/1968 Zb. o úľavách na domovej dani v znení neskorších predpisov zostáva v platnosti až do uplynutia lehoty na oslobodenie.
2/ Oslobodenia od dane zo stavieb uplatnené podľa § 9 ods. 1 písm. g) až j) zákona č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov a oslobodenie od dane z bytov podľa § 11 c ods. 1 zákona č.317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov zostávajú v platnosti až do uplynutia lehoty na oslobodenie.
3/ Úľavy od dane z pozemkov, ktoré poskytol správca dane podľa § 12 ods. 3 zákona č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov, zostávajú v platnosti až do uplynutia lehoty určenej správcom dane.
4/ Ak sa v priebehu zdaňovacieho obdobia vydraží nehnuteľnosť, ktorá je predmetom dane z nehnuteľností, daňovníkovi vzniká nárok na vrátenie pomernej časti ročnej dane z nehnuteľností zaplatenej podľa stavu k 1 januáru príslušného zdaňovacieho obdobia, začínajúc mesiacom nasledujúcom po dni v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom predmetnej nehnuteľnosti.

§ 75
1/ Zmeny a doplnky tohto VZN Obce Hul čís.1/2007 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady schvaľuje Obecné zastupiteľstvo Hul.
2/ VZN Obce Hul č.1/2007 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Huli č.9/2007-Z bod 7 dňa 14.12.2007.
3/ VZN Obce Hul č.1/2007/7 bolo vyvesené na úradnej tabuli Obce Hul dňa 17.12.2007. Účinnosť nadobudlo pätnástym dňom od jeho vyvesenia, t.j. 1.1.2008 .
4/ Odo dňa účinnosti tohto VZN ruší:
VZN Obce Hul č.1/2005 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Huli č.6/2005-Z bod IV. zo dňa 15.12.2005.


Ing.František Golha
starosta obce

Počasie Hul - Svieti.com

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

Google

webygroup
ÚvodÚvodná stránka