Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce HulHľadať
 
 

VZN

Všeobecne záväzné nariadenia sú k nahliadnutiu na Obecnom úrade.

Zobrazené VZN si môžete stiahnuť do svojho počítača z tejto webovej stránky po odkliku na ikonu.


 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Hul čís.2/2008 o určení názvov ulíc.

Schválené: 25.4.2008

Účinnosť: 11.5.2008

Všeobecne záväzné nariadenie obce Hul
čís.2/2008 o určení názvov ulíc.


Obecné zastupiteľstvo v Huli /ďalej len OcÚ/ podľa ustanovenia § 6, § 11 ods. 4 písm. g/ a § 2 b ods. 1 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov


v y d á v a

toto všeobecne záväzné nariadenie obce Hul čís.2/2008 o určení názvu ulíc.


§ 1

Úvodné ustanovenie


1.Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia /ďalej len VZ/ je určenie názvu ulíc v zastavanom území obce Hul.
2.Grafické znázornenie ulíc je vyznačené v situačnom pláne, ktorí tvorí prílohu tohto VZN.


§ 2
Vymedzenie základných pojmov


Ulice sú súvislé komunikácie s priľahlými stavbami alebo pozemkami, určenými územným plánom obce na zastavanie.

§ 3

Určenie názvu ulíc

Uvedenom § 1 VZN pre označenie ulíc sa určujú nasledovné názvy:


1. Hlavná ulica
/od Vlkasu č.303 – až po S.Vyžinkár Hul 84/
2. Alej
/od K.Švajdu čís. 349 – Peter Zachar/
3.Rad
/Ľ.Mach čís.146 – J.Horňák čís. 189/
4 J uraja Holčeka
/kostol čís.433 – železničné priecestie/
5.Lúštek
/Kenderová čís.58 – Vrábel čís.63/
6.Majer
/V.Čikkelová čís.11 – V.Polák čís.18/
7. Nová
/N-Plast J.Navrátil čís.487 – C.Babín čís.415/
8.Hlinícka cesta
/M.Mikla čís.452 – Agrocoop p- farma čís.458/
9.Fíšska cesta
/Agrocoop – stredisko čís.446 – V.Drgoňa – píla/
10.Krátka
/P.Zachar 440/
11.Za kaštieľom
/J.Blažek – bytovky/
12.Nám.C.Minárika
/KD, H.Slováková čís.2 – sýpka, M.Raučina č.19 – TEARS, M.Lobl čís.219 - F.Slobodník
čís. 221/
13.Na Vŕšku
/J.Kováč čís.ís.118 – I.Zachar, čís 85

§ 4
Záverečné ustanovenie.

Toto VZN bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstvo v Huli čís.XIII/2008 – Z bod 3 zo dňa 25.4.2008 a nadobudne účinnosť 11.5.2008.


Ing.František Golha
starosta obce

v Huli, 26.4.2008

Počasie Hul - Svieti.com

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

Google

webygroup
ÚvodÚvodná stránka