Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce HulHľadať
 
 

VZN

Všeobecne záväzné nariadenia sú k nahliadnutiu na Obecnom úrade.

Zobrazené VZN si môžete stiahnuť do svojho počítača z tejto webovej stránky po odkliku na ikonu.


 

O ČISTOTE OBCE A VEREJNOM PORIADKU

Účinnosť: 13.12.2008

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE HUL
Č. 3/2008
O ČISTOTE OBCE A VEREJNOM PORIADKU

 

      Obecné zastupiteľstvo v Huli v zmysle čl. 68 ústavy SR a v zmysle § 6 a 11 ods. 4 písm. g zákona SNR č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov s cieľom zabezpečiť tvorbu a ochranu zdravých podmienok a zdravého spôsobu života a práce obyvateľov obce a ochrany životného prostredia a poriadku na území obce Hul, uznáša sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení obce Hul o čistote obce a verejnom poriadku( ďalej len „nariadenie “).

 

§ 1
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA


1. Toto nariadenie upravuje v záujme stáleho zlepšovania životného prostredia zabezpečenie čistoty verejných priestranstiev a poriadku na území obce Hul.
2. Za verejné priestranstvá sa pre účely tejto vyhlášky považujú všetky miesta, ktoré slúžia verejnému užívaniu, resp. sú verejnosti voľne prístupné. Sú to najmä pozemné, miestne komunikácie na území obce, chodníky, verejná zeleň, detské ihriská, športové ihriská, parky, cintorín, okolie rodinných domov, okolie základnej a materskej školy, autobusové čakárne a pod.

§ 2

ZÁKAZ ZNEČISŤOVANIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV


Zakazuje sa :

a) bez povolenia obce užívať verejné priestranstvo osobitým spôsobom ( umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného, predajného alebo reklamného zariadenia, trvalé parkovanie vozidiel, umiestňovanie akýchkoľvek skládok a pod.,
b) znečisťovanie verejného priestranstva odpadovými vodami, príp. inými obdobnými tekutinami, je však povolené umývanie povrchu karosérií automobilov čistou vodou, znečistenie spôsobené týmto spôsobom musí odstrániť ten, kto ho spôsobil,
c) znečisťovanie verejného priestranstva pľuvaním, odhadzovaním ohorkov cigariet, odhadzovaním, odkladaním alebo skladovaním odpadov,
d) vypaľovanie trávnatých porastov, pálenie odpadov a nečistôt na verejných priestranstvách,
e) umiestňovanie plagátov, ponúk, inzerátov a pod. mimo vývesných tabúľ pri autobusových zástavkách,
f) akokoľvek ohrozovať, znehodnocovať, poškodzovať a ničiť verejnú zeleň. Zásahy do verejnej zelene, najmä jej likvidácia, sú možné iba so súhlasom Obce Hul,
g) nechávať psov alebo iné zvieratá voľne pobehovať po verejných priestranstvách a spôsobovať znečisťovanie výkalmi,
h) vjazd vozidiel, ktoré zjavne znečisťujú komunikácie a verejné priestranstvá,
i) znečisťovať fasády domov a objektov rôznymi kresbami.

 

§ 3

UDRŽIAVANIE ČISTOTY PRI UŽÍVANÍ VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA


1. Každý je povinný užívať verejné priestranstvo spôsobom a v rozsahu zodpovedajúcemu jeho určeniu.
2. Ten, komu bolo povolené užívať verejné priestranstvo osobitým spôsobom je po jeho skončení povinný bez odkladu uviesť verejné priestranstvo do pôvodného stavu, najmä vykonať jeho čistenie.
3. Nakladanie a skladanie vecí na verejnom priestranstve je dovolené len vtedy, keď ho nemožno bez zvláštnych obtiaží vykonať mimo verejného priestranstva ( vo dvore, v nehnuteľnosti a pod. ), pričom :
a) naloženie alebo zloženie vecí musí byť vykonané čo najrýchlejšie, náklad bez prieťahov z verejného priestranstva odstránený a verejné priestranstvo v prípade znečistenia bez odkladu očistené,
b) pri nakladaní a skladaní musí byť zaistená zjazdnosť a schodnosť verejného priestranstva,
c) veci určené k naloženiu je možné na verejné priestranstvo pripraviť iba v určený alebo zjednaný deň odvozu ( včítane starých nepotrebných vecí, sute, stavebného odpadu a iných podobných odpadov ),
d) sypké materiály uložené na verejnom priestranstve sa nesmú skladovať na verejnej zeleni a musia byť zaistené tak, aby nemohli byť roznášané snehom, vodou, vetrom a pod.

 

                                                                  § 4 

                                         ČISTENIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA

Čistenie verejného priestranstva zabezpečujú právnické a fyzické osoby, zodpovedné podľa ustanovenia § 5 tohto nariadenia. Pritom sú obzvlášť povinné zabezpečiť :
a) pravidelné alebo mimoriadne čistenie podľa potreby
b) odstraňovanie vzniknutého odpadu na vyhradené miesta
c) dostatok smetných nádob na verejné priestranstvá

 

§ 5

ZODPOVEDNOSŤ ZA ZABEZPEČENIE ČISTOTY VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA


1. Každý je povinný bezodkladne odstrániť znečistenie verejného priestranstva, ktoré spôsobil.
2. Za zabezpečenie čistoty verejného priestranstva zodpovedá vlastník pozemku.
3. Za zabezpečenie čistoty verejného priestranstva vo vlastníctve obce zodpovedá Obec Hul . Pokiaľ bolo Obcou Hul povolené osobitné užívanie verejného priestranstva, zodpovedá za zabezpečenie čistoty jeho užívateľ.
4. Za zabezpečenie čistoty chodníkov v zastavaných častiach obce zodpovedá vlastník, správca alebo užívateľ priľahlej nehnuteľnosti.
5. Za zabezpečenie výsadby a údržby kvetinových záhonov, za kosenie trávnikov v zastavaných častiach obce zodpovedajú príslušní majitelia nehnuteľností. Pri dosiahnutí výšky trávnika 10 cm je potrebné trávnik pred príslušnou nehnuteľnosťou pokosiť.. Pri nehnuteľnostiach, kde bývajú sami občania starší ako 65 rokov, resp. občania, ktorým kosenie trávnika a údržbu zelene nedovoľuje zdravotný stav prevádzajú túto činnosť zamestnanci OcÚ.
6. Za znečistenie spôsobené užívateľom bytu alebo nebytového priestoru, alebo vzniknuté v súvislosti s prevádzkou v nebytovom priestore, zodpovedá tento užívateľ.
7. Obchodné prevádzky a obdobné zariadenia musí ich prevádzkovateľ vybaviť dostatočným počtom odpadkových košov, ktoré musí udržiavať v riadnom stave, zabezpečovať ich pravidelné vyprázdňovanie a zabezpečovať čistotu v ich bezprostrednej blízkosti. Na ostatných verejných priestranstvách majú túto povinnosť správcovia verejných priestranstiev.
8. Ten, kto je zodpovedný za udržiavanie čistoty verejného priestranstva, môže čistenie zveriť inému, tým sa však nezbavuje zodpovednosti za udržiavanie čistoty.


                                                                    § 6
                                                   ČISTOTA VODNÝCH TOKOV


1. Zakazuje sa do korýt vodných tokov hádzať smeti, odpad a akékoľvek predmety alebo ich ukladať na brehoch a iných miestach (vytvárať divoké skládky), z ktorých by mohli byť do nich splavené.
2. Zakazuje sa vylievať alebo vypúšťať do vody tekutiny závadné z hľadiska zdravotného alebo bezpečnostného ako sú zvyšky ropných látok (oleje, mazadlá, pohonné látky a pod.), žieravín, priemyselných a organických hnojív, ktoré by mohli ohrozovať zdravie užívateľov, poškodzovať ich alebo hrubo poškodzovať vodný tok.
3. Zakazuje sa vo vodných tokoch umývať motorové vozidlá ako aj v ich blízkosti.
4. Zakazuje sa poškodzovať a vyrubovať brehový porast pozdĺž tokov.
5. Zakazuje sa vypúšťať splašky do vodných tokov, rigolov a na verejné priestranstvá.
6. Občania, ktorým záhrady končia pri potoku Liska resp.časti nazývanej hliník sú povinní hrádzu udržiavať v čistote a pravidelne prevádzať kosenie pri výške trávnika nad 10 cm. Výnimku tvoria občania, ktorým túto činnosť nedovoľuje vykonávať zdravotný stav a občania, ktorí bývaju sami nad 65 rokov. 

§ 7
VYKONÁVANIE STAVEBNÝCH ZÁSAHOV DO VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA A MIESTNYCH KOMUNIKÁCII


1. Všetky stavebné zásahy a stavebno-udržiavacie práce (výkopy pre kanalizáciu, vodovod, plynové potrubie, horúcovodné rozvody, kábelové vedenie a pod.), ktoré vyžadujú rozkopanie komunikácií, chodníkov a verejného priestranstva, čo má za následok ich obmedzenie v užívaní možno vykonať len po vydaní rozhodnutia na základe žiadosti.
2. Stavebný zásah do vozovky a chodníkov (spevnených plôch) môže vykonať len právnická alebo fyzická osoba s registráciou na činnosť v oblasti stavebných prác.


                                                                   § 8
                          ZABEZPEČENIE ZJAZDNOSTI VOZOVIEK V ZIMNOM OBDOBÍ


1. K zabezpečeniu zjazdnosti vozoviek v zimnom období je povinný príslušný správca vozovky obzvlášť:
a) odstraňovať sneh mechanickým alebo ručným spôsobom,
b) posypávať povrch zdrsňujúcimi hmotami ( štrk, piesok a pod. ) bez použitia škodlivých chemických prostriedkov,
2. Pri snehových kalamitách sú povinné všetky právnické a fyzické osoby sídliace na území obce Hul odpratávať a odvážať sneh z komunikácií podľa pokynov orgánov Obce Hul.


§ 9
ZABEZPEČENIE ČISTOTY VONKAJŠIEHO VZHĽADU OBCHODNÝCH A PREVÁDZKOVÝCH
ZARIADENÍ


1. Vlastníci alebo užívatelia obchodných a prevádzkových zariadení sú povinní zabezpečovať čistotu výkladných skríň, vstupných dverí a prevádzkového označenia.
2. Uličné priečelia ( fasády ) bytových domov a iných objektov musia byť čisté, zbavené nevhodných nápisov a kresieb, za ich čistotu zodpovedá vlastník, resp. správca.


§ 10
POŽIARNA OCHRANA


1. Občan je povinný predchádzať požiarom, nefajčiť a nepoužívať otvorený oheň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.
2. Majiteľ, alebo správca domu je povinný udržiavať poriadok na povalách domov, v pivniciach a iných miestach, na ktorých môže dôjsť ku vzniku požiaru, alebo k sťaženiu zásahu požiarnej jednotky.
3. Nesmie sa zakladať oheň tam, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu a zakazuje sa vypaľovať trávne a iné porasty, spalovať odpad v intraviláne obce Hul.
4. Občan, ktorý zistí požiar, je povinný urobiť najnutnejšie opatrenia pre jeho uhasenie a oznámiť to útvaru PO.

§ 11
NOČNÝ KĽUD

 

Nočný kľud sa stanovuje od 22.00 hod. do 06.00 hod.

 

§ 12
CINTORÍN A DOM SMÚTKU

 

Každá rekonšttrukcia pomníka na miestnom cintoríne musí byť nahlásená Obecnému úradu Hul.
Podmienky správy a užívania cintorínu a domu smútku sú upravené v nariadení o poriadku na cintorínoch.


§ 13
ŠPORT A KULTÚRA

 

Verejný poriadok na športoviskách, športových a kultúrnych podujatiach si zabezpečujú organizátori.


§ 14
SANKCIE


1. Konanie, ktoré je v rozpore s ustanoveniami tohto nariadenia sa kvalifikuje ako priestupok proti poriadku v správe podľa § 45,46,47, a 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
2. Tomu, kto vykonáva činnosť, ktorú toto nariadenie zakazuje, môže starosta obce uložiť pokutu do výšky 5 000.-Sk (165,96 €),
3. Starosta obce Hul môže právnickej alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie za porušovanie uvedeného nariadenia na základe § 13, ods. 8 písm. a), b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uložiť pokutu až do výšky 200.000 Sk             (6 638,78 €) ak:
a) poruší nariadenie o čistote obce a verejnom poriadku
b) neudržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo na inej nehnuteľnosti a tým naruší vzhľad alebo prostredie obce
c) znečisťuje verejné priestranstvo alebo odkladá veci mimo vyhradených miest

 

§ 15
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


1. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva Obec Hul prostredníctvom orgánov obce a zamestnancov obecného úradu.
2. Toto nariadenie obce Hul bolo schválené uznesením OZ č. ..../2008 zo dňa ........... a nadobúda účinnosť 15 – tym dňom od jeho vyvesenia.

Ing. František Golha
starosta obce

Vyvesené dňa: 2.9.2008

Počasie Hul - Svieti.com

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

Google

webygroup
ÚvodÚvodná stránka