Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce HulHľadať
 
 

VZN

Všeobecne záväzné nariadenia sú k nahliadnutiu na Obecnom úrade.

Zobrazené VZN si môžete stiahnuť do svojho počítača z tejto webovej stránky po odkliku na ikonu.


 

O ZVLÁŠTNOM UŽIVANÍ CIEST

Účinnosť: 13.12.2008

                                           

                      VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE HUL 

                                              Č. 4/2008

                          O ZVLÁŠTNOM UŽÍVANÍ CIEST

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Hul č.4/2008 o zvláštnom užívaní ciest, miestnych komunikácií a verejných priestranstvách.
Obecné zastupiteľstvo v Huli podľa § 6 ods.1 zákona SNR číslo 369/1996 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení.

                                                                 § 1 
                                                                Účel


Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN") upravuje práva a povinnosti orgánov obce, orgánov obecného zastupiteľstva, fyzických a právnických osôb pri zvláštnom užívaní ciest, miestnych komunikácií a verejných priestranstiev. 

                                                                 § 2
                                                     Úvodné ustanovenia


(1) Toto VZN upravuje vzťahy stavieb, prác a úprav, ktoré akokoľvek narúšajú povrch
miestnych komunikácií, verejných priestranstiev a ich súčastí ako aj stavby a úpravy pod ich
povrchom, (ďalej len rozkopávky) môžu byť na miestnych komunikáciách a verejných
priestranstvách na území obce Hul (ďalej len obec") vykonávané len so súhlasom obce.
(2) Pre účely tohto VZN sa pod miestnou komunikáciou rozumejú všeobecne prístupné a užívané ulice, cesty a priestranstvá, ktoré slúžia miestnej doprave.
(3) Verejným priestranstvom sa rozumejú všetky miesta, ktoré slúžia verejnému užívaniu,
predovšetkým verejná zeleň, parky, tržnice. 

                                                                § 3
                                                    Vydanie rozhodnutia


(1) Povolenie na rozkopávku miestnych komunikácií a verejného priestranstva v obci vydáva
Obec Hul, v prípade ak sa jedná o štátnu cestu, ktorá prechádza obcou, príslušné povolenie
príslušný orgán štátnej správy podľa osobitného zákona . Žiadosť o rozkopávkové povolenie
predkladá žiadateľ (investor) minimálne 1 týždeň pred zahájením prác.
(2) Pri haváriách a poruchách inžinierskych sietí môže správca podzemných vedení začať s
rozkopávkou s cieľom odstrániť haváriu aj bez povolenia. Je však povinný oznámiť haváriu
obci a písomnú žiadosť o povolenie - súhlas rozkopania predložiť dodatočne, najneskôr do 48
hodín od začatia prác.
(3) Povolenie rozkopávok podlieha správnemu poplatku . Sadzobník poplatkov tvorí prílohu
VZN.

                                                               § 4
                                                      Postup v konaní


K žiadosti o rozkopávkové povolenie je potrebné predložiť:
1. Situáciu rozkopávky.
2. Časový a vecný harmonogram prác (nad 3 dni).
3. Potvrdenie o časovom a kvalitnom zabezpečení konečnej úpravy povrchu rozkopaných prác
oprávneným, odborným podnikom alebo firmou.
4. Vyjadrenie príslušného orgánu štátnej správy a projekt dopravného značenia 1.
5. Stavebné povolenie.
6. Vyjadrenie účastníkov podzemných vedení.
7. Projektovú dokumentáciu (pri rekonštrukčných prácach).
8. Súhlas na výrub drevín a kríkov nad 10 m2 (pokiaľ je výrub nevyhnutný) od príslušného
orgánu životného prostredia .
9. Projekt sadbových úprav pri ukončení rozkopávky. 

                                                              § 5
                                                  Technické podmienky


Rozhodnutie obce Hul sa vydáva za týchto podmienok:
a) stromy, uličné stĺpy, fasády domov je potrebné ochrániť pred poškodením,
b) rozkopaný úsek vyznačil dopravným značením podľa pokynov Obecného úradu v Huli
c) trasu výkopu prejednať so správcami inžinierskych sietí,
d) miesto rozkopávky miestnej komunikácie alebo chodníka zapíliť do pravidelného
geometrického tvaru,
e) počas rozkopávky výkop zabezpečiť zábradlím a v noci osvetliť červeným svetlom
(osvetlením),
f) zeminu z výkopu odviesť, nesmie byť uložená na korune cestného telesa a nesmie sa
deponovať na miestnej komunikácii ani chodníku,
g) výkop spätne zasypať a je potrebné priebežne strojne zhutňovať
h) v prípade pretláčania žiadateľ ručí za neporušenosť vozovky v mieste pretláčania a zodpovedá
za všetky spôsobené škody,
i) ukončenie prác ohlásiť písomne alebo ústne na Obecnom úrade v Huli.
j) po uplynutí lehoty stanovej v rozhodnutí je potrebné požiadať o nové rozhodnutie,
k) technické podmienky spätnej úpravy určí Obec Hul,
l) Obec si vyhradzuje právo zmeniť prípadne doplniť technické podmienky podľa zákona č.
55/1984 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) a určiť, v ktorých prípadoch je
žiadateľ povinný predložiť projekt sadbových úprav dotknutého územia,
m) žiadateľ zodpovedá za kvalitu opravy rozkopávky po dobu 5 rokov. V prípade nekvalitne
vykonanej opravy rozkopávky je povinný na vlastné náklady odstrániť závady.
n) žiadateľ je povinný po ukončení prác zabezpečiť spätnú úpravu terénu aj so zatrávnením a
nahradiť poškodené a vyrúbané kríky,
o) žiadateľ je povinný uskutočniť následné sadové úpravy prostredníctvom odbornej organizácie
špecializovanej na túto činnosť,
p) obec uprednostňuje bezvýkopové metódy (pretláčanie) a môže nariadiť tieto úpravy vykonať. 

                                                             § 6
                                                   Kontrolná činnosť


(1) Dozor nad zachovaním stanovených podmienok povolenia (dodržanie vecného
harmonogramu a technických podmienok) vykonáva na základe poverenia starostu obce
Komisia výstavby, územného plánovania a životného prostredia a Obecný úrad v Huli.
(2) Z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky vykonáva kontrolu správnosti osadenia dopravného
značenia na základe poverenia starostu obce Komisia výstavby, územného plánovania
a životného prostredia a Obecný úrad v Huli pred začiatkom rozkopávkových prác.

Spoločné a záverečné ustanovenia

                                                             § 7
                                          Kontrola dodržiavania VZN


(1) Poverení pracovníci OcÚ kontrolujú dodržiavanie tohto VZN.
(2) Starosta obce môže pri porušovaní nariadenia uložiť podľa osobitných predpisov právnickej
osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu do výšky 200 000 Sk (6 638,78 €).
(4) Pri porušení tohto nariadenia možno fyzickej osobe uložiť pokutu do výšky 1 000 Sk     (33,19 €).
(5) Pokuta je príjmom obce.

                                                            § 8
                                            Záverečné ustanovenia


(1) Toto VZN bolo zverejnené pred schválením, dňa 13. november 2008
(2) Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Huli dňa .........
Č. uzn. . .................
(3) Toto VZN nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia: .....................

 

Ing. František Golha

   starosta obcePríloha k VZN č. 4/2008 o zvláštnom užívaní ciest


Sadzobník poplatkov za zriaďovanie podzemných vedení v miestnych komunikáciách, cestách a na verejných priestranstvách Zákon č. 145/1995 Z z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v položke č. 82 správny poplatok za ; "Zvláštne užívanie ciest a miestnych komunikácií" vo výške 3 000,-Sk (99,58 €) a v položke č. 83 za; Uzávierky miestnych komunikácií" vo výške 2 000,-Sk (66,38 €). Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch znížiť, prípadne odpustiť poplatok podľa týchto položiek. V odôvodnených prípadoch v závislosti od rozsahu a doby užívania komunikácie môže správny orgán zvýšiť poplatok až na päťnásobok. V zmysle vyššie uvedeného stanovuje Obecné zastupiteľstvo v Huli
I. Povolenia vydávané pre; fyzickú osobu"
1) Za rozkopávku chodníka, parkoviska
a) na dobu do 3 dní 300,-Sk (9,95 €)
b) nad 3 dni 500,-Sk (16,59 €)
2) Za rozkopávku miestnej komunikácie (cestného telesa)
a) na dobu do 3 dní 400,-Sk (13,27 €)
b) nad 3 dni 600,-Sk (19,91 €)
Pri potrebe riešiť uzávierku čiastočne sa k sadzbám uvedených pod bodom 2 pripočíta suma vo výške 200,- Sk (6,63 €) a pre uzávierku úplnú sa pripočíta 300,-Sk (9,95 €).
3) Pri požiadavke rozkopávky na dobu nad 10 dní sa k sadzbám pripočítava za každý započatý
deň 500,-Sk (16,59 €). 
II. Povolenia vydávané pre; Právnickú osobu" (firmy, s.r.o., a.s.podniky)
1) Za rozkopávku chodníka, parkoviska
a) na dobu do 3 dní 1 500,-Sk (49,79 €)
b) nad 3 dni 2 000,-Sk (66,38 €)
2) Za rozkopávku miestnej komunikácie (aj pretláčanie)
a) na dobu do 3 dní 2 500,-Sk (82,98 €)
b) nad 3 dni 3 500,-Sk (116,17 €)
Pri potrebe riešiť uzávierku miestnej komunikácie čiastočne sa k sadzbám uvedených pod bodom 2 pripočíta suma vo výške 1 000,-Sk (33,19 €)a pre uzávierku úplnú sa pripočíta 2 000,-Sk(66,38 €).
Pri požiadavke rozkopávky na dobu nad 10 dní sa k sadzbám pripočítava za každý započatý deň 500,-Sk (16,59 €).
Poplatok za zabratie verejného priestranstva rozkopávkou 10,-Sk/m2 na deň (0,331 €/m2).

Počasie Hul - Svieti.com

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

Google

webygroup
ÚvodÚvodná stránka