Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce HulHľadať
 
 

VZN

Všeobecne záväzné nariadenia sú k nahliadnutiu na Obecnom úrade.

Zobrazené VZN si môžete stiahnuť do svojho počítača z tejto webovej stránky po odkliku na ikonu.


 

Konvertovanie Sk na euro dňom 01.01.2009

Vyhlásené: 1.12.2008

Účinnosť: 1.1.2009

 

 

 

                                                             N Á V R H

 
                                       Všeobecné záväzné nariadenie
                                                               č. 5/2008
                      konvertovanie Sk na euro dňom 01.01.2009

     Konverzný kurz: 30,1260 Sk/euro

 

VZN č. 1/2007
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

§ 7
Základ dane


ods. 1
Pre k.ú. 820130 Hul je hodnota pre účely tohto VZN uvedených § 6 ods. 1 písm.
a) orná pôda 0,873 €/m2 (26,30 Sk/m2) a u pozemkov uvedených v § 6 ods. 1 písm. b) trvalé trávne porasty: 0,119 €/m2 (3,60 Sk/m2).
ods. 3
Základom dane z pozemkov podľa § 6 ods. 1 písm. c), f), g) a h) je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za 1m2 uvedenej v prílohe č.2 k zákonu č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady t.j. pre obec s počtom obyvateľov od 1001 do 6000 obyvateľov/:
Stavebné pozemky: 18,58 €/m2 (560 Sk/m2)
Záhrady: 1,85 €/m2 (56 Sk/m2)
Zastavané plochy a nádvoria: 1,85 €/m2 (56 Sk/m2)
Ostatné plochy s výnimkou stavebných pozemkov: 1,85 €/m2 (56 Sk/m2)

§ 8
Sadzba dane


ods. 1
Ročná sadzba dane z pozemkov je nasledovná:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady : 0,32 % zo základu dane /27,91 €/ha/ (841.-Sk/ha)
b) trvalé trávne porasty: 0,41 % zo základu dane /4,87 €/ha/ (147.-Sk/ha)
c) záhrady: 0,27 % zo základu dane / 0,27% z hodnoty 1,85 €/m2 (56 Sk/m2), t.j.0,0049 €/m2 (0,15 Sk/m2)
f/ zastavané plochy a nádvoria: 0,27 % zo základu dane / 0,27 % z hodnoty 1,85 €/m2 (56 Sk/m2), t.j. 0,0049 €/m2 (0,15 Sk/m2)
g) stavebné pozemky: 0,10 % zo základu dane /0,10 % z hodnoty18,58 €/m2 (560 Sk/m2), t.j. 0,0185 €/m2 (0,56 Sk/m2)
h/) ostatné plochy okrem stavebných pozemkov: 0,27 % zo základu dane /0,27 % z hodnoty 1,85 €/m2 (56.Sk/m2), t.j. 0,0049 €/m2 (0,15 Sk/m2).

 

§ 12
Sadzba dane


ods. 1
Ročná sadzba dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy je nasledovná:
a)stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby sadzba: 0,053 €/m2 (1,60 Sk/m2)
b/ stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu: sadzba: 0,066 €/m2 (2 Sk/m2)
c/ stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu: sadzba: 0,165 €/m2 (5 Sk/m2)
d/ samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov: sadzba:0,199 €/m2 (6 Sk/m2)
e/ priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu: sadzba: 0,331 €/m2 (10 Sk/m2)
f/ stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou: sadza: 0,730 €/m2 (22 Sk/m2)
g/ ostané stavby neuvedené v písmenách a) až f) : sadzba: 0,331 €/m2 10 Sk/m2.

ods. 2
Pri viacpodlažných stavbách sa určuje príplatok za podlažie v sume 0,053 Є (1,60 Sk) za každé ďaľšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

§ 16
Sadzba dane

Ročná sadzba dane z bytov je 0,053 € (1,60 Sk) za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru.

§ 21
Platenie dane


ods. 2
Ak ročná daň vyrubená fyzickej osobe nepresahuje 16,59 Є (500.- Sk) a právnickej osobe 165,96 Є (5 000.-Sk), je splatná naraz do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. Daň možno zaplatiť naraz aj vtedy, ak je vyššia ako je uvedené v odseku 2.

§ 25
Sadzba dane


Ročná sadzba dane za každého psa je nasledovná:
a) v rodinnom dome 3,98 Є (120.-Sk)
b) v bytom dome 6,63 Є (200.-Sk)

§ 31
Sadzba dane


Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva sa určuje v slovenských korunách za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň nasledovne:

Sadzba dane
a) za prechodné umiestnenie predajného zariadenia:
za užívanie verejného priestranstva na umiestnenie predajného zariadenia na hody, jarmoky, štátne sviatky a v dni pracovného pokoja

1. za trhový stôl 1,99 Є /m2/deň (60 Sk/m2/deň)
2. za predaj s osobným autom + príves 6,63 Є/hod. (200 Sk/hod.)
3.za predaj s nákladným autom 9,95 Є/hod. (300 Sk/hod.)
4. lunapark a iné atrakcie v obci Hul počas hodov...............16,59 Є/deň (500 Sk/deň)
/prevádzka atrakcii/
5. lunapark a iné atrakcie v obci Hul iné dni .......................49,79 Є/deň (1500 Sk/deň)

§ 39
Sadzba dane


Sadzba dane je 0,39 Є (12.-Sk) na osobu a prenocovanie.

§ 46
Sadzba dane

Sadzba dane je nasledovná:
a) 16,59 Є (500.-Sk) ročne za predajný automat obsahujúci v skladbe ponúkaného tovaru najviac 10 druhov tovaru,
b) 33,19 Є (1000.-Sk) za predajný automat s viac ako 10 druhmi tovaru,

§ 53
Sadzba dane

Sadzba dane je 16,59 Є (500.-Sk) ročne za jeden nevýherný hrací prístroj.

§ 60
Sadzba poplatku


ods. 1
Sadzba poplatku pre poplatníka podľa § 58 odsek 1 písm. a) je stanovená za osobu a kalendárny deň nasledovne:

Sadzba poplatkuObčania
OsobaVýpočet sadzby v €/deň/osoba
11,60 € (350,- Sk)   11,60 € (350Sk) : 365 dní = 0,0318 €/deň/osoba (0,9589 Sk/deň/osoba)


Sadzba poplatkuObčania
Osoba Výpočet sadzby v Є/deň osoba
11,60 Є (350.-Sk) 11,60 Є (350 Sk):365 dní=0,0318 Є/deň/osoba (0,9589 Sk/deň/osoba)


ods. 2
Sadzba poplatku pre poplatníkov podľa § 58 odsek 1 písm. b) a c), keďže je u nich zavedený množstvový zber, je stanovená vo výške 0,0318 Є (0,9589 Sk) za jeden liter komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov nasledovne:

110 l nádoba x 0,0318 Є (0,9589 Sk) x 52 týždňov = 181,896 Є/rok (5479,79.-Sk/rok)
1100 l nádoba x 0,0318 Є (0,9589 Sk) x 52 týždňov = 1818,96 Є/rok (54797,98 Sk/rok)§ 66
Vrátenie poplatku

os. 1
Ak v priebehu určeného obdobia zanikne poplatková povinnosť poplatníka, ktorému bol poplatok vyrubený platobným výmerom, je obec povinná vrátiť pomernú časť poplatku rozhodnutím do 30 dní odo dňa doručenia platobného výmeru alebo odo dňa zistenia tejto skutočnosti, najneskôr však do 60 dní od skončenia obcou určeného obdobia, za ktoré bol poplatok uhradený. Obec nie je povinná vrátiť preplatok nižší ako 3,31 Є (100.-Sk).
VZN č. 3/2007
o prevádzkovom poriadku pohrebiska

§ 2
Zásady, podmienky a nájom hrobových miest
ods. 4
Nájomné za nájom hrobového miesta sa platí vopred, minimálne na 10 rokov.
Nájom je stanovený:
- hrobové miesto dospelý 0,66 Є (20,-Sk) na jeden rok
- dvoj hrob dospelý 1,32 Є (40,-Sk) na jeden rok
- hrobové miesto dieťa do 10 r, 0,33 Є (10,-Sk) na jeden rok
- kolumbárium pre urnu 0,33 Є (10,- Sk) na jeden rok
- hrobka 3,31 Є (100,- Sk) na jeden rok


PRÍLOHA Č. 1
K VZN obce Hul č. 3/2007 o prevádzkovom poriadku pohrebísk
Cenník služieb:
Zameranie hrobu 3,31 Є (100,- Sk)
Zameranie hrobky 3,31 Є (100,- Sk)
Zameranie kolumbária pre urnu 3,31 Є (100,- Sk)
Použitie chladiaceho boxu 3,31 Є (100,- Sk)
Obradná sála na 1 obrad 8,29 Є (250,- Sk)
Likvidácia kvetov a vencov 3,31 Є (100,- Sk).

                                                                                  Ing. František Golha
                                                                                        starosta obce

Počasie Hul - Svieti.com

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

Google

webygroup
ÚvodÚvodná stránka