Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce HulHľadať
 
 

VZN

Všeobecne záväzné nariadenia sú k nahliadnutiu na Obecnom úrade.

Zobrazené VZN si môžete stiahnuť do svojho počítača z tejto webovej stránky po odkliku na ikonu.


 

O vyhlásení záväzných častí spoločného Územného plánu obcí Hul, Radava

Schválené: 15.12.2008

Vyhlásené: 28.11.2008

Účinnosť: 1.1.2009

 

Všeobecné záväzné nariadenie
č. 6/2008

 

o vyhlásení záväzných častí spoločného Územného plánu obcí
Hul, Radava
     Obecné zastupiteľstvo Hul, Radava sa uznieslo v zmysle zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa §27 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov na tomto všeobecnom záväznom nariadení /“nariadenie“/:

Článok 1.
ÚVODNÉ USTANOVENIA1. Spoločný Územný plán obcí Hul, Radava – vypracovaný pre územie obcí Hul, Radava je základným nástrojom územného rozvoja a starostlivosti o životné prostredie obce a bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. VXIII/2008/1 zo dňa 15.12.2008.

2. Obec je povinná pravidelne, najmenej však raz za štyri roky preskúmať schválený územný plán obce, či nie sú potrebné zmeny alebo doplnky alebo obstaranie nového územného plánu.

 

Článok 2.
ZÁVÄZNÁ ČASŤ SPOLOČNÉHO ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCÍ HUL, RADAVA
príloha

 

Článok 3.
SPOLOČNÉ ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA1. Schválený Spoločný územný plán obcí Hul, Radava je v určenom rozsahu záväzným alebo smerným podkladom na vypracovanie a schválenie ďalšej územnoplánovacej, na územné rozhodovanie a na vypracovanie dokumentácie stavieb.

2. A toto nariadenie neustanovuje inak, postupuje sa v konaní o územnom plánovaní podľa stavebného zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

3. Schválený Spoločný územný plán obcí Hul, Radava je uložený k nahliadnutí na obecných úradoch, na stavebnom úrade a na Krajskom stavebnom úrade v Nitre.

4. Návrh VZN k záväznej časti ÚPNO schvaľuje obecné zastupiteľstvo so súhlasom trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov.

5. Toto nariadenie je každému prístupné na obecnom úrade.

6. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2009.


Toto VZN bolo zverejnené pred schválením, dňa 28. november 2008
Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Huli dňa 15. decembra 2008 č. uzn. VXIII/2008/1.
Toto VZN nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia: 01. januára 2009 

                                                                                 Ing. František Golha
                                                                                      starosta obce

Počasie Hul - Svieti.com

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

Google

webygroup
ÚvodÚvodná stránka