Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce HulHľadať
 
 

VZN

Všeobecne záväzné nariadenia sú k nahliadnutiu na Obecnom úrade.

Zobrazené VZN si môžete stiahnuť do svojho počítača z tejto webovej stránky po odkliku na ikonu.


 

O sociálnej výpomoci

Vyhlásené: 14.10.2009

Účinnosť: 15.11.2009


Všeobecné záväzné nariadenie
č. 1/2009
o poskytovaní sociálnej výpomoci

 


Obec Hul v zmysle § 6 a 11, ods. 3 zákona SNR č. 369/1999 Zb. o obecnom zriadení, v znení jeho zmien a doplnkov a Zákona č. 448/2009 o sociálnych službách, v znení jeho zmien a doplnkov vydáva Všeobecne záväzné nariadenie obce Hul č. 1/2009 o poskytovaní sociálnej výpomoci.


I.
Základné ustanovenia

Toto VZN upravuje vzťahy pri poskytovaní sociálnej výpomoci, ktorých cieľom je zmierniť alebo prekonať s aktívnou účasťou občana hmotnú núdzu, zabezpečiť základné životné podmienky na občana obce.


II.
Hmotná núdza

1. Hmotná núdza je stav, keď príjem občana nedosahuje životné minimum ustanovené
zákonom.

2. Príjem občana na účely poskytnutia sociálnej výpomoci sa zisťuje v kalendárnom mesiaci,
v ktorom bola podaná žiadosť o sociálnu výpomoc, pritom sa prihliada na priemerný
mesačný príjem za posledných 12 kalendárnych mesiacov, pred podaním žiadosti
o sociálnu výpomoc.

3. Príjem občana na účely sociálnej výpomoci sa vypočíta zo súčtu príjmu občana a príjmov
osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú tak, že sa tento súčet vydelí počtom osôb,
ktorých príjmy sa spoločne posudzujú.

4. Občan je v hmotnej núdzi z objektívnych dôvodov, ak si nemôže vlastným pričinením
zabezpečiť alebo zvýšiť príjem, najmú vzhľadom na svoj vek alebo nepriaznivý zdravotný
stav. Za vlastné pričinenie sa považuje najmä vlastná práca.

5. Občan je povinný preukázať hľadanie zamestnania.


III.
Sociálna pôžička

1. Sociálnu výpomoc možno poskytnúť:
a) občanovi, ktorému sa poskytuje dávka sociálnej výpomoci a ktorý je v hmotnej núdzi
z objektívnych dôvodov.
b) dôchodcom poberajúcim dôchodok na spodnej hranici výšky dôchodku stanovenej
zákonom, ktorí nežijú v spoločnej domácnosti s inou zárobkovo činnou osobou.

2. Sociálna výpomoc sa poskytuje na základe písomnej zmluvy o poskytnutí sociálnej
výpomoci medzi občanom a obcou Hul.

3. Zmluva o poskytnutí sociálnej výpomoci musí obsahovať najmä:
a) výšku sociálnej výpomoci (max. výška sociálnej výpomoci je 1,5- násobok životného
minima určeného zákonom),
b) účel sociálnej výpomoci,
c) lehotu splatnosti sociálnej výpomoci
d) výšku splátok.


IV.
Záverečné ustanovenia

1. Zmluva o poskytnutí sociálnej výpomoci medzi Obcou Hul a občanom sa uzatvorí na
základe doporučenia sociálnej komisie pri Obecnom zastupiteľstve.

2. Čerpanie finančných prostriedkov na sociálnu výpomoc je možné len z účelovej položky
rozpočtu obce schválenej Obecným zastupiteľstvom.

3. Všeobecné záväzné nariadenie obce č. 1/2009 bolo schválené na zasadnutí Obecného
zastupiteľstva dňa 30.10.2009 uznesením č. XXV/2009/3 a účinnosť nadobudlo dňom 15.11.2009.

 

 

 

 

 


                                                                                                        Ing. František Golha
                                                                                                               starosta obce
 

Počasie Hul - Svieti.com

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

Google

webygroup
ÚvodÚvodná stránka