Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce HulHľadať
 
 

VZN

Všeobecne záväzné nariadenia sú k nahliadnutiu na Obecnom úrade.

Zobrazené VZN si môžete stiahnuť do svojho počítača z tejto webovej stránky po odkliku na ikonu.


 

O nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov BD 14 b.j. HUL

Schválené: 15.12.2009

Účinnosť: 1.1.2010

 

Obecné zastupiteľstvo v obci Hul na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 a článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 4 odst.1 a ods.3, písm.a/ a podľa §6 odst.1 zákona č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v zmysle Nariadenia Vlády SR č.137/2000 Z.z.,zákona NR SR č. 607/2006 Z.z. o Štátnom Fonde rozvoja bývania, Výnosu MV a RR SR č. V-1/2007 v znení neskorších zmien a dodatkov vydáva toto


Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2009
O nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov BD 2x7 b.j. HUL


§ 1
Úvodné ustanovenie

1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je stanovenie podmienok prijímania žiadostí, postupu pri výbere nájomníkov nájomných bytov (ďalej len „NB“) a postupu pri schvaľovaní a realizovaní ich prenájmu.
Toto Všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky prideľovania bytov vo vlastníctve obce, ktoré budú financované z dotácie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, z úveru Štátneho fondu rozvoja bývania Slovenskej republiky a vlastných zdrojov obce.

2. Nájomné byty sú byty vo vlastníctve obce Hul s osobitným režimom, ktorý vymedzuje toto VZN. Nájomné byty sa budú užívať na nájom a nemôžu sa previesť do osobného vlastníctva najmenej po dobu 30 rokov od vydania kolaudačného rozhodnutia.

 

§ 2
Štandardný režim nakladania s nájomnými bytmi

Štandardné nájomné byty sú určené pre občanov, ktorí spĺňajú tieto podmienky:

1. Obec prenajme nájomcovi byt, ktorým môže byť fyzická osoba, ktorej mesačný
príjem a mesačný príjem osôb s ním bývajúcich, ktorých príjmy sa posudzujú
spoločne podľa osobitného predpisu, neprevyšuje trojnásobok životného minima
platného k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka, vypočítaného
pre nájomcu a osoby, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne, pritom mesačný
príjem sa vypočíta z príjmu za predchádzajúci kalendárny rok, ako podiel tohto
príjmu a príslušného počtu mesiacov, počas ktorých sa príjem poberal.

2. Mladej rodine - pričom za mladú rodinu sa považuje rodina, v ktorej aspoň jeden
z manželov ku dňu podpísania nájomnej zmluvy je mladší ako 35 rokov veku a spĺňa
podmienky príjmu podľa bodu 1.

3. Nájomná zmluva so žiadateľom bude uzavretá na dobu určitú, ktorá neprevýši
dobu 3 rokov s výnimkou, ak žiadateľom je občan so zdravotným postihnutím,
u ktorého doba nájmu neprevýši 10 rokov. V nájomnej zmluve bude upravené
právo žiadateľa na opakované uzatvorenie nájmu bytu pri dodržaní podmienok
uvedených v nájomnej zmluve
4 Ak nepožiadala o uzavretie nájomnej zmluvy fyzická osoba, ktorá spĺňa
podmienku podľa bodu 1, uzatvorí prenajímateľ nájomnú zmluvu s nájomcom,
ktorý nespĺňa uvedenú podmienku, a to na dobu, ktorá neprevýši jeden rok.

5. Žiadateľ je občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom v obci Hul
alebo bez trvalého pobytu a po podpísaní nájomnej zmluvy sa chce
stať občanom tejto obce.

6. Žiadateľ bol minimálne 1 rok pred podaním žiadosti samostatne zárobkovo
činnou osobou, alebo mal trvalý pracovný pomer.

7. Žiadateľ nie je väčšinovým vlastníkom, nájomcom, spoločným nájomcom iného
bytu, bytového alebo rodinného domu.

8. Ak je žiadateľ nájomcom, ale nie je vlastníkom bytu alebo bytového domu
a zaviaže sa, že ku dňu pridelenia nájomného bytu ukončí nájom a byt alebo
bytový dom odovzdá vlastníkovi, je táto skutočnosť považovaná za splnenie
podmienky vedenej v §2 odst.7 tohto VZN.

 

§ 3
Zvláštny režim nakladania s nájomnými bytmi


1. Bezbariérové nájomné byty sú určené:

a) pre žiadateľa s ťažkým zdravotným postihnutím, uvedeným v doklade o diagnóze
b) pre žiadateľa s ťažkým zdravotným postihnutím, uvedeným v doklade o diagnóze
jeho manžela(ky) a prípadne jeho detí
Zoznam relevantných diagnóz je prílohou č.1 tohto VZN.

2. Žiadatelia vymedzení v odst.1 musia spĺňať tieto podmienky:
a) mesačný príjem do rodiny žiadateľa, vypočítaný ako súčet príjmov osôb, ktorých
príjmy sa posudzujú spoločne podľa osobitného predpisu neprevyšuje
štvornásobok
životného minima, vypočítaného z príjmu za posledný kalendárny rok.
b) žiadatelia sú občanmi Slovenskej republiky, s trvalým alebo bez trvalého pobytu
v obci Hul.
c) nie sú väčšinovými vlastníkmi, nájomcami, spoločnými nájomcami iného bytu
alebo bytového domu
d) ak je žiadateľ nájomcom, ale nie je vlastníkom bytu alebo bytového domu
a zaviaže sa, že ku dňu pridelenia bezbariérového nájomného bytu ukončí
nájom a byt alebo bytový dom odovzdá vlastníkovi, je táto skutočnosť
považovaná za splnenie podmienky v §3 odst.2, písm.c) tohto VZN.


§ 4
Posudzovanie žiadostí


1) Podané žiadosti prerokuje obecné zastupiteľstvo.
2) Každý žiadateľ obdrží dotazník, ktorý musí obsahovať :
a) meno a priezvisko ( prípadne rodné priezvisko) žiadateľa
b) dátum a miesto narodenia, trvalé bydlisko, rodinný stav
c) čestné prehlásenie o majetkových pomeroch, z ktorého bude zrejmý
vlastnícky alebo nájomný vzťah k bytu, bytovému alebo rodinnému
domu

Prílohou dotazníka zaslaného späť je:
d) potvrdenie zamestnávateľa o dobe zamestnania, dĺžke uzavretej pracovnej
zmluvy a výške priemerného mesačného príjmu za predchádzajúci kalendárny rok
pred podaním žiadosti, v prípade dôchodcov sa preukáže výška dôchodku
dokladom zo Sociálnej poisťovne
e) doklad o zdroji finančných prostriedkov podľa §2, odst. 1, alebo §3, odst.2, písm.
a) tohto VZN

Žiadateľ o bezbariérový byt predloží doklad o diagnóze a rozsahu zdravotného postihnutia.

3. Žiadatelia sú evidovaní v poradovníku, ktorý začína číslom 1. a žiadatelia sú v ňom
zoradení vzostupne podľa dátumu podania žiadosti.

4. Obecné zastupiteľstvo prerokuje a schváli žiadosti žiadateľov, ktorí splnili kritériá
v §2 a §3 tohto VZN.

5. Žiadateľ, ktorý nezašle späť vyplnený dotazník s prílohami podľa odst.2,
uvedie nepravdivé údaje, alebo údaje sfalšuje, nedostaví sa k podpisu
nájomnej zmluvy, alebo ju nepodpíše, sa tiež považuje za uspokojeného.
Takto uspokojení žiadatelia sa vyradia z poradovníka.

6. Ak je voľný bezbariérový nájomný byt a obcou nie je evidovaná
v poradovníku žiadosť občana s ťažkým zdravotným postihnutím, obecné
zastupiteľstvo schváli jeho prenájom žiadateľovi bez zdravotného
postihnutia. Nájomná zmluva na tento byt bude uzatvorená podľa výnosu
č. V-1/2007 na dobu určitú, ktorá neprevýši jeden rok. Po zaradení
žiadosti občana s ťažkým zdravotným postihnutím do poradovníka
bude táto riešená prednostne a súčasný nájomca stráca nárok na predĺženie
nájomnej zmluvy.

 

§ 5
Nájomný vzťah

1. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú, ktorá neprevýši dobu 3 rokov s
možnosťou predĺženia tejto zmluvy vždy na dobu maximálne 3 roky. V prípade
telesne zdravotne postihnutých osôb, zmluvu upraviť podľa § 2 ods. 3.
2. Nájomnú zmluvu so žiadateľom uzatvára štatutárny zástupca obce na základe
uznesenia obecného zastupiteľstva, ktorým bol nájom schválený.
3. Nájomca uhradí obci zábezpeku vo výške, ročného nájmu. Lehota na zloženie
finančnej zábezpeky nájomcom nebude dlhšia ako 30 dní pred podpísaním nájomnej
zmluvy. Výšku nájmu bytu stanoví prenajímateľ v zmysle platných právnych
predpisov. Zábezpeka bude zúčtovaná po ukončení nájmu.
4. Nájomné za byt sa platí mesiac vopred a to vždy do 25. dňa predchádzajúceho
mesiaca.
5. V nájomných bytoch posudzovaných podľa tohto VZN nemožno bez povolenia
prenajímateľa :
a) prihlásiť na trvalý pobyt inú osobu ako nájomcu (nájomcov) a ich deti žijúce s
nimi v spoločnej domácnosti.
b) realizovať prechod nájmu v zmysle §706 Občianskeho zákonníka realizovať
výmeny bytov a prevod vlastníckych práv
6. Nájomca nemá nárok na pridelenie náhradného bytu, alebo inej bytovej
náhrady pri ukončení nájmu z akéhokoľvek dôvodu.
7. K termínu ukončenia nájmu je nájomca povinný byt uvoľniť a odovzdať ho správcovi
v stave primeranom dobe užívania, pričom nesie zodpovednosť za spôsobené škody.
8. Obec sa zaväzuje, že nebude od nájomcu v súvislosti s uzatvorením nájomnej
zmluvy požadovať finančné plnenia , ktoré priamo nesúvisia s užívaním bytu.


§ 6
Zánik nájmu

1. Uplynutím doby nájmu, ak nebola táto doba v zmysle § 5, odst.1 tohto VZN
predĺžená.
2. Písomnou dohodou medzi správcom a nájomcom.
3. Písomnou výpoveďou nájomcu. Nájom bytu sa skončí posledným dňom
mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená správcovi.
4. So súhlasom obecného zastupiteľstva a starostu obce písomnou výpoveďou
nájmu prenajímateľom, ak nájomca:
a) nespĺňa podmienky v §2, ods.1 až 8 tohto VZN, resp. v §3, ods.2, písm.a) až d)
tohto uznesenia
b) hrubo porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z nájmu bytu, najmä tým, že neplatí
včas nájomné alebo úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu za čas dlhší
ako 2 mesiace
c) alebo ten, kto s ním býva, napriek písomnej výstrahe hrubo poškodzuje prenajatý
byt a jeho príslušenstvo, spoločné priestory a spoločné zariadenia v dome
d) využíva prenajatý byt bez súhlasu vlastníka na iné účely ako na bývanie, alebo
ak nájomca alebo ten, kto s ním býva, sústavne porušuje pokojné bývanie
ostatných nájomcov, ohrozuje bezpečnosť alebo porušuje dobré mravy v dome
e) neužíva byt bez vážnych dôvodov
f) bez súhlasu vlastníka, v predmetnom byte ubytuje osoby, ktoré nie sú uvedené
na evidenčnom liste k tomuto bytu.

5. Nájom bytu sa končí posledným dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v
ktorom bola výpoveď doručená nájomcovi. Za dátum doručenia zásielky po
výpovedi sa považuje aj posledný deň možnosti vyzdvihnutia uvedenej
zásielky určenej príslušným doručovacím úradom.


§ 7
Záverečné ustanovenie


1. Podľa výnosu MV a RR č. V- 1/2007 § 5 ods. 2 písm. b) a c), obec môže 10% NB
prenajať za účelom nájmu aj tomu žiadateľovi, ktorý nespĺňa podmienky v §2 resp.
§3, ak tento žiadateľ zabezpečuje spoločenské, ekonomické a sociálne potreby obce,
najmä školské, kultúrne, zdravotnícke a bezpečnostné alebo fyzickej osobe užívajúcej
nájomný byt vrátený oprávnenej osobe podľa osobitných predpisov, najmenej však
1 byt, alebo
Obec prenajme byt fyzickej osobe, ktorej ubytovanie súvisí s vytváraním nových
pracovných miest v území a obstaranie bytov súvisí s realizáciou významnej
investície, pričom však podiel takto prenajatých bytov nemôže presiahnuť 40 %
bytov.

2. Obec Hul zverejní zoznam nájomcov schválených obecným
zastupiteľstvom na informačnej tabuli obce pred budovou Obecného úradu .

3. Podmienky určené týmto VZN sú nutnou súčasťou nájomnej zmluvy.

4. Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Huli
na jeho zasadnutí dňa 15.12.2009 v pomere za: ....... , proti: ....... , zdržal sa: ....... .

 

 

Vyvesené po schválení obecným zastupiteľstvom dňa:
Zvesené dňa:

 

 

                                        

                                                                                                        Ing. František Golha
                                                                                                               starosta obce

 

 

 


 

Počasie Hul - Svieti.com

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

Google

webygroup
ÚvodÚvodná stránka