Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce HulHľadať
 
 

VZN

Všeobecne záväzné nariadenia sú k nahliadnutiu na Obecnom úrade.

Zobrazené VZN si môžete stiahnuť do svojho počítača z tejto webovej stránky po odkliku na ikonu.


 

O zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu

Vyhlásené: 2.11.2010


VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE

č. 1/2010

O zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu


Obecné zastupiteľstvo v Huli na základe ustanovenia § 6 zák.č. 369/1990 Z. z. (v platnom znení) v súlade s § 39 ods.4 zákona č. 223/2001 o odpadoch v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákona) a zákona č. 544/1990 Z. z. o miestnych poplatkoch (v platnom znení) vydáva toto VZN č. 1/2010 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu.


I.
Spoločné ustanovenia

Program odpadového hospodárstva je základný dokument pre riadenie odpadového hospodárstva obce Hul v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, spracovávaný a aktualizovaný na základe zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, určujúci najmä smerovanie a ciele odpadového hospodárstva a opatrenia na ich dosiahnutie.

Povinnosť vypracovať vlastný program odpadového hospodárstva má každý pôvodca odpadu, ktorý je právnickou alebo fyzickou osobou – podnikateľom a produkuje ročne viac než 500 kg nebezpečných odpadov alebo 10 ton ostatných odpadov.

Pôvodca odpadov na území obce, ktorí vypracovávajú program, podľa zákona § 6 odst. 1 sa môžu dohodnúť navzájom, alebo spolu s obcou na vypracovaní spoločného programu.

Obec spracuje vlastný program odpadového hospodárstva najneskôr do 4 mesiacov od vydania programu okresu alebo kraja. Pri spracovaní programu odpadového hospodárstva obec nadväzuje na koncepciu riešenia odpadového hospodárstva v rámci združení obcí, ktorých je členom.

Nový pôvodca odpadu je povinný predložiť na schválenie program odpadového hospodárstva do troch mesiacov od svojho vzniku príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva. Pred predložením svojho programu na schválenie je povinný predložiť svoj program na vyjadrenie obci.

Každý je povinný nakladať s odpadmi, alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so zákonom. Ten, komu vyplývajú z rozhodnutia vydaného na základe zákona povinnosti je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať aj v súlade s týmto nariadením. Pri nakladaní s odpadmi alebo inom zaobchádzaní s nimi je každý povinný chrániť zdravie ľudí a životné prostredie.

Pre nakladanie s odpadmi sa odpady zaraďujú podľa Katalógu odpadov.

Zakazuje sa:
 uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade so zákonom a týmto VZN
 zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom
 zneškodniť odpad vypúšťaním a vhadzovaním do vodného recipientu
 riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné za účelom zníženia koncentrácie prítomných škodlivín
 opotrebované batérie, akumulátory a elektronický odpad zmiešavať s odpadmi z domácností
 vypúšťať odpadové oleje do povrchových vôd, podzemných vôd a do kanalizácie
 uložiť alebo vypúšťať odpadové oleje a akékoľvek zostatky po spracovaní do pôdy

Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti v obci zistí, že na jeho nehnuteľnosti bol umiestnený odpad v rozpore so zákonom a týmto VZN je povinný to bezodkladne oznámiť obci a obvodnému úradu.


II.

Nakladanie s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi


1. Pod komunálnymi odpadmi rozumieme odpady okrem elektronických odpadov, ktoré je možné mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný druh odpadu (príloha č. 1 Zákona o odpadoch/

2. Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce zodpovedá obec.

3. Pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je povinný nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto Všeobecne záväzným nariadením obce. Taktiež je povinný:
a) zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci
b) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci
c) ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a drobné stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci.

4. Vykonávať zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov na území obce môže len ten, kto má na tento účel uzatvorenú zmluvu s obcou.

5. Za týmto účelom obec uzatvorí zmluvu, alebo príjme dodatok zmluvy, najneskôr do konca kalendárneho roka na nasledujúci rok. Obec v zmluve podrobne upraví spôsob a podmienky zberu, prepravy a zneškodňovania týchto odpadov tak, aby boli v súlade s platným programom odpadového hospodárstva obce, týmto VZN a ostatnými záväzkami obce na úseku odpadového hospodárstva. Výber dodávateľa uskutoční komisia v rámci výberového konania a potvrdzuje ho obecné zastupiteľstvo svojim uznesením.

6. Kto nakladá na území obce s komunálnymi odpadmi, alebo s drobnými stavebnými odpadmi bez uzatvorenia zmluvy na túto činnosť a neuzatvorí s obcou zmluvu podľa
§ 39 ods. 7 zákona do 31. 03. príslušného roku nemôže po uvedenom termíne túto činnosť na území obce vykonávať.


III.

Systém zberu, prepravy a zneškodňovania komunálneho odpadu

Obec Hul:

1. Zabezpečuje aktuálnosť programu odpadového hospodárstva na základe monitoringu existujúceho stavu odpadového hospodárstva (predpísaná evidencia, analýzy), sledovaním vývojových trendov v oblasti legislatívy a technológií pre spracovanie odpadov a plnením svojich zákonných povinností.

9. 2. Zabezpečuje vývoz komunálneho odpadu vznikajúceho na území obce za účelom jeho zneškodňovania jedenkrát za 14 dní. Vývoz komunálneho odpadu u právnických osôb nad rámec intervalu stanoveného týmto VZN si zabezpečuje právnická osoba na svoje náklady individuálne po písomnom súhlase starostu obce. Súhlas starostu obce je viazaný ustanovením časti II. bod 5 a bod 6 tohto VZN.


3. V rámci zavedeného systému zberu obec pre každého producenta odpadu zabezpečuje zberné nádoby. Požiadavku na prvotnú dodávku a výmenu smetnej nádoby si uplatňuje producent odpadu na obecnom úrade na základe individuálnej žiadosti.

4. Organizuje zber vyseparovaného odpadu v komoditách sklo, papier, PET fľaše (vrátane odpadov z obalov) Obec vytvára také organizačné a finančné podmienky, aby motivovali producentov odpadu aktívne sa zapojiť do separácie odpadu. Na separáciu biologicky rozložiteľného odpadu obec príjme osobitný postup. Do termínu jeho účinnosti je producent tento odpad povinní likvidovať spravidla kompostovaním.

5. Organizácie, zodpovedné za zber komunálnych odpadov, priebežne pri svojej činnosti sledujú zloženie komunálnych odpadov a sú povinné ohlásiť obci každú podstatnú (dlhodobú) zmenu v zložení a podieloch odpadov z obalov, uvedených v programe odpadového hospodárstva.


6. Ak ide o odpady z obalov, podmienky pre zabezpečenie ich zberu a zhodnotenia /recyklácie si vopred s obcou a písomnej forme dohodne osoba, ktorá plní, alebo ktorá pre iných zabezpečuje plnenie povinností podľa platného zákona o obaloch (tzv. povinné osoby a oprávnené organizácie podľa zákon č. 119/2010 Z.z. o obaloch). Pre takéto osoby sú záväzné údaje o celkových množstvách a zložení odpadov z obalov a ich podiele na vyseparovaných zložkách komunálnych odpadov, uvedené v programe odpadového hospodárstva obce.

7. Dvakrát v roku organizuje obec zber a vývoz objemových odpadov. Zber organizuje spravidla v rámci jarného a jesenného upratovania. Vývoz cintorínskeho odpadu a odpadu z čistenia verejných priestranstiev zabezpečuje obec priebežne podľa potreby.

8. Dvakrát v roku zabezpečí zber a likvidáciu nebezpečného odpadu z domácností podľa prílohy č. 1 Zákona o odpadoch označenom „N“ – nebezpečný.

9. Obec je organizačne nápomocná pri zbere elektronického odpadu a spolupracuje s oprávnenými firmami zabezpečujúcimi zber a zhodnocovanie elektronického odpadu. O spôsobe a čase zberu takéhoto odpadu informuje občanov zaužívaným spôsobom.

10. Obec týmto VZN stanovuje že pod drobným stavebným odpadom sa rozumie všetok stavebný odpad, ktorý vznikne občanovi stavebnou činnosťou realizáciou stavieb spĺňajúcich charakter §136 b ods.14 a ods. 5 zákona 50/1976 Zb.z o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších zmien a doplnkov /stavby, kedy nemusí byť ohlasovacia povinnosť a drobné stavby/.
O vzniku a množstve takéhoto odpadu občan informuje obecný úrad, ktorý po dohode s občanom určí spôsob, miesto uloženia a likvidácie odpadu.

IV.

Miestny poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov


Miestny poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov upravuje obec podrobne vo Všeobecne záväznom nariadení obce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad na príslušný kalendárny rok.


V.

Pokuty


1. Starosta obce môže uložiť právnickej alebo fyzickej osobe pokutu v súlade so zákonom, ak poruší povinnosti vyplývajúce zo zákona a tohto všeobecného záväzného nariadenia obce. Pokuta je príjmom obce.

2. Pri ukladaní pokút sa postupuje podľa všeobecných predpisov o priestupkoch a o správnom konaní.


VI.

Záverečné ustanovenia


Toto Všeobecne záväzné nariadenie prerokovalo Obecné zastupiteľstvo v Huli na svojom zasadnutí dňa ........2010.

Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa .............

 

 

 


                                                                                                             Ing. František Golha
                                                                                                                   starosta obce
 

 

Počasie Hul - Svieti.com

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

Google

webygroup
ÚvodÚvodná stránka