Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce HulHľadať
 
 

VZN

Všeobecne záväzné nariadenia sú k nahliadnutiu na Obecnom úrade.

Zobrazené VZN si môžete stiahnuť do svojho počítača z tejto webovej stránky po odkliku na ikonu.


 

O podmienkach poskytovania sociálnych služieb

NÁVRH


Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2010
o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe úhrady
za sociálne služby poskytované Obcou Hul.

 

Obec Hul na základe samostatnej pôsobnosti podľa čl. Ústavy Slovenskej republiky a v zmysle § 4 ods. 3 písm. p/, a § 6 a§ 11 ods. 4 písm. g/ zákona č. 369/1990 Zb., o Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 448/2008 Z. z. o Sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o Živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov /ďalej len „zákon o sociálnych službách“/ vydáva toto všeobecné záväzné nariadenie.

 

Prvá časť
Článok 1
Úvodné ustanovenie

Účelom tohto Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je:
a) určiť rozsah sociálnych služieb poskytovaných Obcou Hul,
b) určiť postup zabezpečenia sociálnych služieb u iných verejných a neverejných
poskytovateľov sociálnych služieb,
c) definovať účastníkov právnych vzťahov pri poskytovaní sociálnych služieb
d) definovať práva a povinnosti účastníkov právnych vzťahov pri poskytovaní sociálnej
služby,
e) definovať podmienky a spôsob určenia úhrady, výšku úhrady a spôsob platenia
úhrady za poskytované sociálne služby Obcou Hul v súlade so zákonom
č.448/2008Z.z. o sociálnych službách v platnom znení.


Článok 2

Vymedzenie sociálnej služby


1. Sociálna služba je odborná činnosť, obslužná činnosť alebo ďalšia činnosť alebo súbor
týchto činností, ktoré sú zamerané na:
a) prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, riešenie nepriaznivej sociálnej
situácie alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny alebo
komunity,
b) zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný život
a na podporu jej začlenenia do spoločnosti,
c) zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných
potrieb fyzickej osoby,
d) riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny,
e) prevenciu vylúčenia fyzickej osoby a rodiny.

2. Nepriaznivá sociálna situácia je ohrozenie fyzickej osoby sociálnym vylúčením alebo
obmedzenie jej schopnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy
a) z dôvodu, že nemá zabezpečené nevyhnutné životné podmienky na uspokojovanie
základných životných potrieb,
b) pre svoje životné návyky alebo pre spôsob života,
c) pre ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav,
d) z dôvodu, že dovŕšila vek potrebný na nárok na starobný dôchodok (ďalej len
„dôchodkový vek“),
e) pre výkon opatrovania fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,
f) pre ohrozenie správaním iných fyzických osôb alebo z dôvodu, že sa stala obeťou
obchodovania s ľuďmi.

3. Zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných
potrieb fyzickej osoby je zabezpečenie ubytovania, stravy, nevyhnutného ošatenia, obuvi
a nevyhnutnej základnej hygieny.

4. Krízová sociálna situácia je ohrozenie života alebo zdravia fyzickej osoby a rodiny, ktoré
vyžaduje bezodkladné riešenie sociálnou službou.

 

Článok 3
Účastníci právnych vzťahov pri poskytovaní sociálnych služieb

 

1. Účastníci právnych vzťahov pri poskytovaní alebo zabezpečovaní sociálnych služieb
Obcou Hul sú:
a) Prijímateľ sociálnej služby
b) Poskytovateľ sociálnej služby

2. Prijímateľom sociálnej služby je fyzická osoba, ktorá je občanom Slovenskej republiky,
ktorý ma v Obci Hul trvalý pobyt, prípadne iná fyzická osoba uvedená v zákone č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v platnom znení.

3. Poskytovateľom sociálnych služieb je za podmienok ustanovených zákonom Obec Hul, iný verejný poskytovateľ sociálnej služby a iná osoba „neverejný poskytovateľ sociálnej služby“.


Článok 4
Poskytovanie sociálnych služieb

 

1. Obec Hul v rozsahu svojej pôsobnosti fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na sociálnu
službu:
a) poskytne sociálnu službu.
b) zabezpečí poskytovanie sociálnej služby prostredníctvom neverejného poskytovateľa,
s ktorým má obec podpísanú zmluvu o poskytovaní sociálnej služby.
c) zabezpečí poskytovanie sociálnej služby u iného verejného poskytovateľa sociálnej služby, ak nemôže poskytnúť sociálnu službu ani zabezpečiť poskytovanie sociálnej služby prostredníctvom zariadenia, ktoré je zriadené na tento účel, ak s týmto fyzická osoba, ktorá žiada o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby súhlasí.
d) Zabezpečí poskytovanie sociálnej služby u neverejného poskytovateľa sociálnej služby na základe dohody obce s fyzickou osobou, ktorá žiada o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, ak obec nemôže poskytnúť alebo zabezpečiť poskytovanie sociálnej služby podľa písmen a) až c).

2. Obec Hul zabezpečí poskytovanie sociálnej služby v zmysle ods. 1 písm. c) a d) tak, že
uzatvorí zmluvu s budúcim poskytovateľom sociálnej služby, v ktorej sa budúci poskytovateľ sociálnej služby zaväzuje túto službu poskytnúť.


Druhá časť
Článok 5
Druh sociálnej služby, formy sociálnej služby poskytované Obcou Hul
prostredníctvom neverejného poskytovateľa.

 

1. Obec Hul prostredníctvom neverejného poskytovateľa poskytuje tieto služby:
a) sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého
zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia
dôchodkového veku, ktorými sú:
a) opatrovateľská služba,
b) prepravná služba,
c) podporné sociálne služby, ktorými sú poskytovanie sociálnej služby v jedálni,
d) odľahčovacia služba.


Článok 6
Opatrovateľská služba - poskytovaná terénnou formou

 

1. Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá:
a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II. stupeň podľa prílohy č.3 zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v platnom znení a zároveň,
b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v platnom znení.

2. Opatrovateľskou službou sa poskytujú úkony podľa prílohy č. 4 zákona č. 448/2008 Z.z. o
sociálnych službách v platnom znení. Rozsah úkonov na základe posudkovej činnosti určuje obec v hodinách. Minimálny rozsah úkonov sebaobsluhy nesmie byť nižší ako je rozsah zodpovedajúci stupňu odkázanosti fyzickej osoby posúdený podľa prílohy č. 3 zákona
č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v platnom znení.

3. Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe:
a) ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba,
b) ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje príspevok na opatrovanie podľa zákona č. 447/2008 Z.z., okrem obdobia, kedy je fyzickej osobe vykonávajúcej opatrovanie poskytovaná ústavná zdravotná starostlivosť alebo odľahčovacia služba,
c) ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu podľa zákona 447/2008,
d) ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosu chorobou a pri ochorení
touto nákazou.


Článok 7
Výška sadzby za opatrovateľskú službu


1. Opatrovateľská služba sa poskytuje v domácnosti prijímateľa sociálnej služby
v pracovných dňoch, maximálne 8 hodín denne.
2. Opatrovateľská služba sa poskytuje na území Obce Hul, prednostne v byte občana.
3. Úhrada za opatrovateľskú službu v kalendárnom mesiaci sa určí podľa rozsahu hodín
poskytovaných úkonov sebaobsluhy, úkonov starostlivosti o domácnosť a základných
sociálnych aktivít v prepočte na počet pracovných dní v príslušnom mesiaci.
4. Úhradu za sociálnu službu – opatrovateľskú službu môže občan platiť:
a) platbou v hotovosti do pokladne obce
b) poštovou poukážkou
c) vkladom na účet obce

5. Výška sadzby za sociálnu službu - opatrovateľskú službu je uvedená v závislosti od
zaradenia do stupňa odkázanosti fyzickej osoby (príloha č. 1 tohto VZN)


Článok 8
Prepravná služba
Poskytovanie prepravnej služby

 

1. Prepravná služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá:
a) je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom
b) má nepriaznivý zdravotný stav s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po
schodoch s obmedzenou schopnosťou orientácie.
2. Prepravnú službu nemožno poskytnúť fyzickej osobe, ktorá:
a) poberá peňažný príspevok na kúpu motorového vozidla podľa osobitného predpisu 1
b) poberá peňažný príspevok na prepravu podľa osobitného predpisu 1

Stupeň Výška úhrady za
odkázanosti FO jednu hodina
na pomoc inej poskytovanej služby
FO
II. 0,80 €
III. 1,00 €
IV. 1,50 €
V. 2,00 €
VI. 2,50 €

 

Článok 9
Podmienky a postup pri poskytovaní prepravnej služby

 

1. Prepravná služba sa poskytuje na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby o posúdenie
odkázanosti na prepravnú službu.

Žiadosť musí obsahovať:
a) meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá žiada o poskytnutie prepravnej služby, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, štátne občianstvo,
b) potvrdenie o príjme žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb (manžel, manželka, deti) v kalendárnom mesiaci, v ktorom bola žiadosť podaná,
c) lekársky nález vypracovaný odborným lekárom,
d) odkázanosť na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom sa môže preukazovať aj posudkom vydaným príslušným úradom práce sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia,
e) vyhlásenie k žiadosti, že žiadateľovi nebol poskytnutý príspevok na kúpu motorového
vozidla a nepoberá peňažný príspevok na prepravu.

2. Na základe predloženého lekárskeho nálezu alebo posudku vydaného Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého
zdravotného postihnutia, obec vyhotoví rozhodnutie o odkázanosti na prepravnú službu.

3. Prepravná služba sa poskytuje na území Obce Hul v pracovných dňoch v čase od 8.00
hod. do 15.00 hod.

4. Objednávku na prepravu prijímateľ nahlasuje osobne alebo telefonicky najmenej 48 hodín
vopred na obecný úrad.


Článok 10
Výška sadzby za prepravnú službu

 

1. Na základe rozhodnutia o odkázanosti na prepravnú službu poskytovateľ uzavrie s prijímateľom zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, ktorá nemusí byť písomná podľa § 74, ods. 3 zákona o sociálnych službách.

2. Úhradu za prepravnú službu platí fyzická osoba priamou platbou v hotovosti v deň
poskytnutia prepravnej služby vodičovi prepravnej služby.

3. Úhrada za prepravnú službu sa určí ako súčin dĺžky prepravnej vzdialenosti a výšky
úhrady za 1 km prepravnej vzdialenosti.

4. Výška úhrady za prepravnú službu je určená v sume 0,50 EUR / km prepravnej
vzdialenosti.


Článok 11
Poskytovanie sociálnej služby v jedálni

 

1. V jedálni sa poskytuje stravovanie v rozsahu jedného teplého jedla (obeda) fyzickej osobe
s trvalým pobytom na území Obce Hul, ktorá
a) nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných
potrieb,
b) má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav alebo,
c) je poberateľom starobného dôchodku, alebo invalidného dôchodku a nie je v pracovnom pomere.

2. Občan úhradu za spoločné stravovanie platí vo výške stanovenej obcou Hul.

3. Obec Hul poskytuje službu – stravovanie v jedálni Kultúrneho domu, kuchyňa Agrocoop p.v.d. Hul.

4. Obec môže poskytovať stravovanie aj prostredníctvom donášky stravy do domácnosti
fyzickej osoby v zmysle ustanovenia bodu 1. tohto článku. Za donášku stravy určuje
obec Hul poplatok vo výške 0,50 eura/1 obed.

5. Podrobnosti o poskytovaní sociálnej služby v jedálni upraví obec Hul v zmluve o poskytovaní sociálnej služby uzatvorenou medzi poskytovateľom a príjemcom sociálnej služby.

 

Článok 12
Odľahčovacia služba – poskytovaná terénnou formou

 

1. Odľahčovacia služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím (ďalej len fyzická osoba, ktorá opatruje), ktorou sa poskytuje alebo zabezpečuje fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím sociálna služba počas obdobia, v ktorom fyzická osoba, ktorá opatruje, nemôže opatrovanie vykonávať.

2. Cieľom odľahčovacej služby je umožniť fyzickej osobe, ktorá opatruje, nevyhnutný odpočinok na účel udržania jej fyzického zdravia a duševného zdravia a prevencie jeho zhoršenia.

3. Odľahčovacia služba sa poskytuje na minimálne 12, ale maximálne na 14 hodín, najviac 30 dní v kalendárnom roku. Nevyčerpané dni odľahčovacej služby v kalendárnom roku nemožno poskytnúť v nasledujúcom kalendárnom roku. Počas poskytovania odľahčovacej služby je obec povinná v rámci svojej pôsobnosti poskytnúť alebo zabezpečiť fyzickej osobe s ťažkým
zdravotným postihnutím sociálnu službu podľa výberu, a to terénnu sociálnu službu, ambulantnú sociálnu službu alebo pobytovú sociálnu službu v rozsahu najmenej 12 hodín denne. Podmienka odkázanosti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím na sociálnu službu sa na účely poskytnutia sociálnej služby z dôvodu uvedeného v odseku 1 tohto článku považuje za splnenú na základe posudku vydaného príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

4. Výška úhrady za odľahčovaciu službu je 1,65 EUR / hodinu.

 

Tretia časť
Článok 13
Konanie vo veci odkázanosti na sociálnu službu

 

1. Konanie o odkázanosti na sociálnu službu sa začína spravidla na základe písomnej žiadosti
fyzickej osoby o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.

2. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu podľa ods. 1 sa podáva obci Hul na obecnom úrade v Huli.

3. Ak fyzická osoba vzhľadom na zdravotný stav nemôže sama podať žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu alebo udeliť písomný súhlas na poskytnutie sociálnej služby na účely odľahčovacej služby, môže v jej mene a s jej súhlasom a na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave fyzickej osoby podať žiadosť alebo udeliť súhlas aj iná fyzická osoba.

4. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu obsahuje
a) Meno a priezvisko žiadateľa ( fyzickej osoby, ktorej sa má poskytovať sociálna služba)
b) dátum narodenia,
c) adresa pobytu,
d) rodinný stav,
e) štátne občianstvo,
f) druh sociálnej služby, na ktorú má byť fyzická osoba posúdená, a ak ide o sociálne služby v zariadení opatrovateľskej služby, potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom zdravotnom stave fyzickej osoby, ktorá žiada o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.

5. Opatrovateľská služba sa poskytuje bezodkladne, a túto službu možno poskytovať aj pred
nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na opatrovateľskú službu ale len v prípade životu ohrozujúceho stavu na základe rozhodnutia starostu.

6. Podkladom na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu je posudok
o odkázanosti na sociálnu službu.

7. Na vypracovanie posudku o odkázanosti na sociálnu službu sa primerane použijú
ustanovenia zákona § 48 až § 51 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v platnom
znení.

8. Obec Hul na základe lekárskeho posudku a sociálneho posudku vyhotovuje posudok
o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý obsahuje:
a) stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,
b) znevýhodnenie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) alebo s nepriaznivým zdravotným stavom v oblasti sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách.
c) návrh druhu sociálnej služby,
d) určenie dátumu opätovného posúdenia zdravotného stavu.

9. Pri rozhodovaní o odkázanosti na sociálnu službu môže obec použiť ako podklad na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu komplexný posudok vydaný príslušným Úradom práce sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia podľa osobitného predpisu, ak je jeho obsahom aj posúdenie stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby alebo posudok o odkázanosti na sociálnu službu vydaný inou obcou.

10. Na konanie o odkázanosti na sociálnu službu sa primerane vzťahujú všeobecné právne
predpisy o správnom konaní.

11. O odkázanosti na sociálnu službu rozhoduje za obec ako správny orgán starosta obce
v zmysle §13 ods.5 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.


Článok 14
Povinnosti prijímateľa sociálnej služby

 

1. Prijímateľ opatrovateľskej služby je povinný písomne oznámiť Obci Hul do 8 dní zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie odkázanosti na sociálnu službu a poskytovateľovi sociálnej služby zmeny v príjmových pomeroch a majetkových pomeroch rozhodujúcich na určenie sumy úhrady za sociálnu službu.

2. Prijímateľ sociálnej služby je povinný na výzvu Obce Hul osvedčiť skutočnosti rozhodujúce na trvanie odkázanosti na sociálnu službu, a to v lehote do 8 dní odo dňa doručenia výzvy, ak obec v písomnej výzve neurčí dlhšiu lehotu. Ak fyzická osoba nevyhovie výzve v určenej lehote, rozhodne obec o zániku odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu, ak bola vo výzve na tento následok upozornená.

3. Fyzická osoba, ktorá žiada o poskytnutie sociálnej služby alebo prijímateľ sociálnej služby sú povinní na výzvu Obce Hul prostredníctvom Obecného úradu v Huli zúčastniť sa posúdenia zdravotného stavu v termíne určenom lekárom. Ak sa tohto posúdenia nezúčastnia, konanie o odkázanosti na sociálnu službu sa zastaví alebo sa rozhodne o zániku odkázanosti na sociálnu službu.

4. Prijímateľ sociálnej služby je povinný poskytovateľovi oznámiť výšku svojich príjmov
a čestným vyhlásením preukázať výšku úspor a hodnotu majetku, ktoré sú rozhodujúce na
určenie sumy úhrady za sociálnu službu. Ak fyzická osoba nesplní túto povinnosť poskytovateľ nie je povinný pri určení sumy úhrady za sociálnu službu postupovať podľa
tohto VZN.


Článok 15
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

 

1. Obec Hul prostredníctvom poskytovateľa, s ktorým má uzavretú zmluvu o poskytovaní sociálnych služieb poskytuje sociálnu službu na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby s prijímateľom.

2. Zmluva o poskytovaní sociálnej služby musí byť uzatvorená písomne a spôsobom, ktorý
je pre prijímateľa sociálnej služby zrozumiteľný.

3. Žiadateľ o poskytovanie sociálnej služby podá poskytovateľovi písomnú žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Žiadosť obsahuje:
a) meno a priezvisko žiadateľa – fyzickej osoby, ktorej sa má poskytnúť sociálna služba,
b) dátum narodenia,
c) druh sociálnej služby, ktorá sa má poskytovať,
d) potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok,
e) doklady o majetkových pomeroch,
f) deň začatia poskytovania sociálnej služby a čas poskytovania sociálnej služby, a ak sa má poskytovať odľahčovacia služba, obdobie trvania tejto služby,
g) iné doklady, ktoré sú podkladom na uzatvorenie zmluvy.

4. Ak sa pre daný druh sociálnej služby vydáva rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu k žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby je žiadateľ povinný priložiť aj právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.

5. Zmluva o poskytovaní sociálnej služby obsahuje:
a) označenie zmluvných strán,
b) druh poskytovanej sociálnej služby,
c) vecný rozsah sociálnej služby,
d) deň začatia poskytovania sociálnej služby,
e) čas poskytovania sociálnej služby,
f) miesto poskytovania sociálnej služby,
g) sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a spôsob jej platenia,
h) podmienky zvyšovania sumy úhrady za sociálnu službu,
i) dôvod odstúpenia od zmluvy,
j) sumu nezaplatenej úhrady za sociálnu službu podľa §73 ods. 13 zákona č. 448/2008 Z.z.
o sociálnych službách v platnom znení.

6. V zmluve o poskytovaní sociálnej služby sa môžu dohodnúť aj ďalšie náležitosti podľa
druhu sociálnej služby.

7. Ak osoba odmietne uzatvoriť zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, povinnosť obce
poskytnúť sociálnu službu sa považuje za splnenú.

8. Ak sa zmenia skutočnosti, ktoré sú predmetom zmluvy o poskytovaní sociálnej služby,
zmenia sa tieto skutočnosti dodatkom k zmluve o poskytovaní sociálnej služby .

9. Ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na určenie úhrady za sociálnu službu podľa tohto
VZN, poskytovateľ sociálnej služby a prijímateľ sociálnej služby sú povinní uzatvoriť
dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby.

10. Prijímateľ sociálnej služby môže jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní sociálnej
služby kedykoľvek aj bez udania dôvodu, pričom výpovedná lehota nemôže byť dlhšia
ako 30 dní.

11. Poskytovateľ sociálnej služby môže jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní sociálnej služby ak:
a) prijímateľ sociálnej služby hrubo porušuje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o poskytovaní sociálnej služby najmä tým, že hrubo porušuje dobré mravy, ktoré narúšajú občianske spolužitie alebo nezaplatí dohodnutú úhradu za sociálnu službu za čas dlhší ako tri mesiace,
b) prijímateľ sociálnej služby neuzatvorí dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej
služby podľa ods. 9 tohto článku,
c) obec rozhodne o zániku odkázanosti na sociálnu službu.

12. Na vzťahy neupravené týmto VZN vo veci poskytovania sociálnej služby sa primerane
použijú ustanovenia zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v platnom znení.

 


Štvrtá časť
Článok 16
Úhrada za sociálnu službu

 

1. Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za poskytovanie:
a) opatrovateľskej služby,
b) prepravnej služby,
c) stravovania v jedálni,
d) odľahčovacej služby.

2. Prijímateľ je povinný platiť úhradu za poskytnutú sociálnu službu podľa svojho príjmu a majetku.

3. Prijímateľ si platenie úhrady za poskytnutú sociálnu službu rieši najmä užívaním vlastného majetku, správou vlastného majetku alebo prenájmom vlastného majetku.
4. Na účely úhrady za sociálnu službu uvedenú v Čl. 6 tohto VZN sa do príjmu občana započítava aj zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť občana, ktorému sa sociálna služba poskytuje a príplatok k prídavkom dieťaťa, ktorému sa sociálna služba poskytuje.

5. Na účely úhrady za sociálnu službu uvedenú v Čl. 6 tohto VZN sa od príjmu občana odpočítava úhrada za inú sociálnu službu, alebo jej časť, ktorú je občan povinný platiť poskytovateľovi inej sociálnej služby.

6. Úhrada za poskytovanú sociálnu službu sa určuje podľa druhu poskytovanej sociálnej
služby a rozsahu poskytovanej sociálnej služby.


Článok 17
Právna ochrana občana pred platením úhrady neprimeranej jeho príjmu, majetku
a rodinným pomerom

 

1. Prijímateľ sociálnej služby nie je povinný platiť úhradu za sociálnu službu, ak jeho príjem
je nižší alebo sa rovná sume ustanovenej v tomto článku, a to v závislosti od druhu a formy sociálnej služby.

2. Prijímateľ sociálnej služby platí len časť úhrady za sociálnu službu, ak jeho príjem je vyšší ako sú sumy ustanovené v tomto článku a jeho výška nepostačuje na zaplatenie určenej úhrady za sociálnu službu.

3. Po zaplatení úhrady za opatrovateľskú službu musí prijímateľovi sociálnej služby zostať
mesačne z jeho príjmu najmenej 1,3 násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú
fyzickú osobu ustanovenej osobitným predpisom. 2)

4. Ak sa príjem prijímateľa sociálnej služby posudzuje spoločne s príjmami fyzických osôb,
ktorých príjmy sa s ním spoločne posudzujú, po zaplatení úhrady za sociálnu službu musí
prijímateľovi zostať suma uvedená v tomto článku a fyzickým osobám, ktorých príjmy sa
spoločne posudzujú s príjmom prijímateľa sociálnej služby, musí zostať mesačne z ich
príjmu najmenej 1,3 násobok sumy životného minima ustanovenej osobitným predpisom.

5. Ak nevznikne prijímateľovi sociálnej služby povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu
alebo jej časť a táto povinnosť nevznikne ani rodičom alebo deťom a prijímateľ sociálnej
služby zomrie, nezaplatená úhrada za sociálnu službu alebo jej časť je pohľadávka Obce
Hul, ktorú si uplatňuje v konaní o dedičstve.

6. Na účely zisťovania príjmu podľa tohto zákona u fyzických osôb sa za fyzické osoby, ktoré sa s týmito osobami spoločne posudzujú, považujú osoby podľa osobitného predpisu. 2)

7. Ak u osôb nemožno zo závažných dôvodov zistiť ich príjem , za ich príjem sa považuje
suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenú osobitným predpisom.

 


Článok 18
Účasť rodiny na úhradách

1. Ak prijímateľ sociálnej služby nemá príjem alebo jeho príjem nepostačuje na platenie úhrady za sociálnu službu, môže úhradu za sociálnu službu alebo jej časť platiť iná osoba, pričom táto osoba môže uzatvoriť s poskytovateľom sociálnej služby zmluvu o platení úhrady za sociálnu službu.

2. Ak podľa tohto VZN nevznikne prijímateľovi sociálnej služby povinnosť platiť úhradu za
sociálnu službu alebo jej časť, prechádza táto povinnosť postupne na rodičov a deti, ak sa ich príjem neposudzuje spoločne s príjmom prijímateľa sociálnej služby. Rodičom alebo deťom po zaplatení úhrady za sociálnu službu musí mesačne zostať 1,3 násobku sumy životného minima ustanovenej osobitným predpisom. 2)

3. Obec Hul požaduje úhradu postupne od manžela, manželky, detí alebo rodičov, ak občan, ktorému sa poskytuje opatrovateľská služba podľa tohto VZN a nie je povinný platiť úhradu za sociálnu službu, alebo platí len časť tejto úhrady.

4. Rodičia alebo deti môžu uzatvoriť s poskytovateľom sociálnej služby zmluvu o platení úhrady za sociálnu službu. Ak nedôjde k uzatvoreniu zmluvy, poskytovateľ rozhodne o povinnosti rodičov alebo detí platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť za prijímateľa sociálnej služby, ktorému nevznikne povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť.


Článok 19
Vyživovacia povinnosť

1. Deti, ktoré sú schopné sa samy živiť, sú povinné zabezpečiť svojim rodičom slušnú
výživu ak to potrebujú.

2. Každé dieťa plní tuto vyživovaciu povinnosť takým dielom, aký zodpovedá pomeru jeho
schopností a možností k schopnostiam a možnostiam ostatných detí.
 

 

Článok 20
Spoločné ustanovenia

1. Starosta obce je oprávnený cenovým opatrením zvýšiť úhrady stanovené týmto VZN v závislosti od priemerného medziročného rastu spotrebiteľských cien vykázaných Štatistickým úradom za kalendárny rok, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku.

2. Poskytovateľ sociálnej služby je povinný chrániť osobné údaje získané za účelom určenia
výšky úhrady za poskytované sociálne služby v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane
osobných údajov.

3. Pri poskytovaní opatrovateľskej služby a stanovení úhrad za poskytované sociálne služby
sa primerane použije zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení
zákona č. 455/1991Zb. O živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, zákon
č. 601/2003 o životnom minime v znení neskorších predpisov, zákon č. 71/1967 Zb.
O správnom konaní v znení neskorších predpisov, zákon č. 36/2005Z.z. o rodine v znení
neskorších predpisov, občiansky zákonník č. 40/1964 v platnom znení.
 

 

Článok 21
Záverečné ustanovenia

 

1. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Hul č. 2/2010 o podmienkach poskytovania
sociálnych služieb, o spôsobe úhrady za sociálne služby bolo schválené uznesením OZ
v Obci Hul a nadobúda účinnosť dňom .........................................
 

 

 


                                                                                               Ing. František Golha
                                                                                                     starosta obce
 

 

 

1) Zákon č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého
zdravotného postihnutia
2) Zákon č. 601/2003 Z.z. o životnom minime

 

 

 

Počasie Hul - Svieti.com

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

Google

webygroup
ÚvodÚvodná stránka