Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce HulHľadať
 
 

VZN

Všeobecne záväzné nariadenia sú k nahliadnutiu na Obecnom úrade.

Zobrazené VZN si môžete stiahnuť do svojho počítača z tejto webovej stránky po odkliku na ikonu.


 

Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2010

Schválené: 3.6.2011

Účinnosť: 20.6.2011


Dodatok č. 1
VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE

č. 1/2010
O zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu

 

Komodity

1.Odpady z plastov
20 01 39 Plasty

2.Odpady z papiera
20 01 01 Papier a lepenka

3.Odpady zo skla
20 01 02 Sklo

4. Biologicky rozložiteľný odpad
20 02 01 Biologicky rozložiteľný odpad

5. Komunálne odpady
20 01 01 Papier a lepenka
20 01 02 Sklo
20 01 08 Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad
20 01 10 Šatstvo
20 01 11 Textílie
20 01 36 Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35 20 01 38 Drevo iné ako uvedené v 20 01 37
20 01 39 Plasty
20 01 40 Kovy
20 02 01 Biologicky rozložiteľný odpad
20 02 02 Zemina a kamenivo
20 02 03 Iné biologicky rozložiteľné odpady
20 03 01 Zmesový komunálny odpad
20 03 04 Kal zo septikov
20 03 07 Objemný odpad
20 03 99 Komunálne odpady inak nešpecifikované


Špecifikácia druhov elektroodpadov podľa Vyhlášky MŽP SR č. 315/2010 Z. z. o nakladaní s elektrozariadeniami a elektrodpadom, zodpovedajúca katalógovým číslam podľa Vyhlášky MŽP SR č. 284/2010 Z. z.:

Úrady, iné verejné inštitúcie a súkromné firmy
Typ zbernej nádoby E-box na zber elektroodpadu + E-box na zber použitých batérií a akumulátorov

Kategória č. 2: Malé domáce spotrebiče
1. Vysávače
2. Čističe kobercov
3. Iné spotrebiče na čistenie
4. Spotrebiče, ktoré sa používajú na šitie, tkanie a iné spracovanie textilu
5. Žehličky a iné spotrebiče na žehlenie, mangľovanie a inú starostlivosť o šatstvo
6. Hriankovače
7. Fritézy
8. Mlynčeky, kávovary a zariadenia na otváranie a zatváranie nádob alebo obalov
9. Elektrické nože
10. Spotrebiče na strihanie vlasov, sušenie vlasov, čistenie zubov, holenie, masáž a iné spotrebiče na starostlivosť o telo
11. Hodiny, hodinky a zariadenia na meranie, ukazovanie alebo zaznamenávanie času
12. Váhy
13. Iné

Kategória č. 3: Informačné technológie a telekomunikačné zariadenia
Centralizované spracovanie údajov:
1. Servery
2. Minipočítače
3. Tlačiarne
4. Osobné počítače (vrátane procesorov)
5. Zobrazovacie zariadenia z osobných počítačov
6. Klávesnice
7. Polohovacie zariadenia k osobným počítačom
8. Reproduktory k osobným počítačom
9. Laptopy
10. Notebooky
11. Elektronické diáre
12. Tlačiarne
13. Kopírovacie zariadenia
14. Elektrické a elektronické písacie stroje
15. Vreckové a stolové kalkulačky
16. Iné výrobky a zariadenia na zber, uchovávanie, spracovanie, prezentáciu alebo elektronické sprostredkovanie informácií
17. Užívateľské terminály a systémy
18. Faxové prístroje
19. Telex
20. Telefónne prístroje
21. Telefónne automaty
22. Bezdrôtové telefónne prístroje
23. Mobilné telefónne prístroje
24. Záznamníky
25. Iné výrobky alebo zariadenia na prenos zvuku, obrazu alebo iných informácií prostredníctvom telekomunikácií
26. Iné

Kategória č. 4: Spotrebná elektronika
1. Rozhlasové prijímače
2. Televízne prijímače
3. Videokamery
4. Videorekordéry
5. Hi-fi zariadenia
6. Zosilňovače zvuku
7. Hudobné nástroje
8. Iné výrobky alebo zariadenia na zaznamenávanie alebo prehrávanie zvuku alebo obrazu vrátane signálov alebo technológií na iné šírenie zvuku a obrazu ako prostredníctvom telekomunikácií
9. Iné

Kategória č. 5: Osvetľovacie zariadenia
1. Osvetľovacie zariadenia (okrem osvetľovacích zariadení v domácnostiach)
6. Iné osvetľovacie zariadenia alebo telesá na šírenie alebo usmerňovanie svetla s výnimkou žiaroviek s wolfrámo-vým vláknom
7. Iné

Kategória č. 6: Elektrické a elektronické nástroje (okrem veľkých stacionárnych priemyselných nástrojov)
1. Vŕtačky
2. Pílky
3. Šijacie stroje
4. Zariadenia na otáčanie, frézovanie, brúsenie, drvenie, pílenie, krájanie, strihanie, vŕtanie, dierovanie, razenie, skladanie, ohýbanie alebo podobné spracovanie dreva, kovu a iných materiálov
5. Nástroje na nitovanie, pritĺkanie klincov alebo skrutkovanie alebo odstraňovanie nitov, klincov, skrutiek alebo na podobné účely
6. Nástroje na zváranie, spájkovanie alebo podobné účely
7. Zariadenia na striekanie, nanášanie, rozprašovanie alebo iné spracovanie kovových alebo plynných látok inými prostriedkami
8. Nástroje na kosenie alebo iné záhradkárske činnosti
9. Iné

Kategória č. 7: Hračky, zariadenia určené na športové a rekreačné účely
1. Súpravy elektrických vláčikov alebo autodráh
2. Konzoly na videohry
3. Videohry
4. Počítače na bicyklovanie, potápanie, beh, veslovanie atď.
5. Športové zariadenia s elektrickými a elektronickými súčiastkami
6. Hracie automaty
7. Iné


E-boxy sú určené na oddelený zber uvedených druhov elektroodpadu podľa §4, odsek 1, písmeno e) vyhláška MŽP SR č. 315/2010 Z. z., ktoré vyhovujú rozmerom kontajneru. Zbierať sa nebudú zobrazovacie zariadenia s katódovými trubicami /z osobných počítačov a televíznych prijímačov/ a elektroodpad z osvetľovacích zariadení s obsahom ortuti /žiarivky/.
O druhoch elektorodpadu, ktoré sa prostredníctvom tohto zberného modelu nebudú zbierať, budú občania informovaní informačnou nálepkou umiestnenou priamo na zbernej nádobe.
Súčasťou elektroodpadu môžu byť aj použité prenosné batérie a akumulátory. Prichádza to do úvahy pri odpadoch z tých elektrozariadení, ktorých zdrojov napájania alebo záložným zdrojom sú batérie alebo akumulátory. Včlenené použité batérie a akumulátory nebudú z elektroodpadu odstraňované, tieto prednostne odoberie z elektroodpadu jeho autorizovaný spracovateľ v súlade s § 4 ods. 5 vyhlášky MŽP SR č. 315/2010 Z. z. o nakladaní s elektrozariadeniami a s elektroodpadom.

 

 

Špecifikácia elektroodpadu určeného na zber v školách:
Zberný kôš

Kategória č. 2: Malé domáce spotrebiče
1. Vysávače
2. Čističe kobercov
3. Iné spotrebiče na čistenie
4. Spotrebiče, ktoré sa používajú na šitie, tkanie a iné spracovanie textilu
5. Žehličky a iné spotrebiče na žehlenie, mangľovanie a inú starostlivosť o šatstvo
6. Hriankovače
7. Fritézy
8. Mlynčeky, kávovary a zariadenia na otváranie a zatváranie nádob alebo obalov
9. Elektrické nože
10. Spotrebiče na strihanie vlasov, sušenie vlasov, čistenie zubov, holenie, masáž a iné spotrebiče na starostlivosť o telo
11. Hodiny, hodinky a zariadenia na meranie, ukazovanie alebo zaznamenávanie času
12. Váhy
13. Iné

Kategória č. 3: Informačné technológie a telekomunikačné zariadenia
Centralizované spracovanie údajov:
1. Servery
2. Minipočítače
3. Tlačiarne
4. Osobné počítače (vrátane procesorov)
5. Zobrazovacie zariadenia z osobných počítačov
6. Klávesnice
7. Polohovacie zariadenia k osobným počítačom
8. Reproduktory k osobným počítačom
9. Laptopy
10. Notebooky
11. Elektronické diáre
12. Tlačiarne
13. Kopírovacie zariadenia
14. Elektrické a elektronické písacie stroje
15. Vreckové a stolové kalkulačky
16. Iné výrobky a zariadenia na zber, uchovávanie, spracovanie, prezentáciu alebo elektronické sprostredkovanie informácií
17. Užívateľské terminály a systémy
18. Faxové prístroje
19. Telex
20. Telefónne prístroje
21. Telefónne automaty
22. Bezdrôtové telefónne prístroje
23. Mobilné telefónne prístroje
24. Záznamníky
25. Iné výrobky alebo zariadenia na prenos zvuku, obrazu alebo iných informácií prostredníctvom telekomunikácií
26. Iné

Kategória č. 4: Spotrebná elektronika
1. Rozhlasové prijímače
2. Televízne prijímače
3. Videokamery
4. Videorekordéry
5. Hi-fi zariadenia
6. Zosilňovače zvuku
7. Hudobné nástroje
8. Iné výrobky alebo zariadenia na zaznamenávanie alebo prehrávanie zvuku alebo obrazu vrátane signálov alebo technológií na iné šírenie zvuku a obrazu ako prostredníctvom telekomunikácií
9. Iné

Kategória č. 5: Osvetľovacie zariadenia
1. Osvetľovacie zariadenia (okrem osvetľovacích zariadení v domácnostiach)
6. Iné osvetľovacie zariadenia alebo telesá na šírenie alebo usmerňovanie svetla s výnimkou žiaroviek s wolfrámo-vým vláknom
7. Iné

Kategória č. 6: Elektrické a elektronické nástroje (okrem veľkých stacionárnych priemyselných nástrojov)
1. Vŕtačky
2. Pílky
3. Šijacie stroje
4. Zariadenia na otáčanie, frézovanie, brúsenie, drvenie, pílenie, krájanie, strihanie, vŕtanie, dierovanie, razenie, skladanie, ohýbanie alebo podobné spracovanie dreva, kovu a iných materiálov
5. Nástroje na nitovanie, pritĺkanie klincov alebo skrutkovanie alebo odstraňovanie nitov, klincov, skrutiek alebo na podobné účely
6. Nástroje na zváranie, spájkovanie alebo podobné účely
7. Zariadenia na striekanie, nanášanie, rozprašovanie alebo iné spracovanie kovových alebo plynných látok inými prostriedkami
8. Nástroje na kosenie alebo iné záhradkárske činnosti
9. Iné
Kategória č. 7: Hračky, zariadenia určené na športové a rekreačné účely
1. Súpravy elektrických vláčikov alebo autodráh
2. Konzoly na videohry
3. Videohry
4. Počítače na bicyklovanie, potápanie, beh, veslovanie atď.
5. Športové zariadenia s elektrickými a elektronickými súčiastkami
6. Hracie automaty
7. Iné

 

Zberné koše sú určené na zber uvedené druhy elektroodpadu podľa §4, odsek 1, písmeno e) vyhlášky MŽP SR č. 315/2010 Z. z.


SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Kontrolu dodržiavania tohto Dodatku všeobecného záväzného nariadenia vykonáva samospráva obce (starosta, poslanci, komisie, pracovníci OcÚ).

Tento Dodatok k VZN bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstvo v Huli čís. 2/2011/7 zo dňa 03.06.2011 a nadobudne účinnosť 20.06.2011

 

 

 

 

                                                                                 Ing. František Golha
                                                                                      starosta obce


 

Počasie Hul - Svieti.com

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

Google

webygroup
ÚvodÚvodná stránka