Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce HulHľadať
 
 

VZN

Všeobecne záväzné nariadenia sú k nahliadnutiu na Obecnom úrade.

Zobrazené VZN si môžete stiahnuť do svojho počítača z tejto webovej stránky po odkliku na ikonu.


 

VZN č. 1/2011 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

VZN č. 1/2011 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi    

 

Obecné zastupiteľstvo obce Hul podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 6 ods. 5 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2011, o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia

§ 1
Účel nariadenia

Toto všeobecne záväzné nariadenie vymedzuje základné pojmy, povinnosti prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia a určuje výšku poplatku za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania ovzdušia.

§ 2
Vymedzenie pojmov

1. Malým zdrojom znečisťovania ovzdušia (ďalej len ,,malý zdroj") je technologický celok obsahujúci stacionárne zariadenie na spaľovanie palív so súhrnným menovitým tepelným príkonom do 0,3 MW, ostatné technologické celky nepatriace do kategórie veľkých a stredných zdrojov, plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, skládky palív, surovín, produktov a odpadov a stavby, zariadenia a činnosti znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú súčasťou veľkého alebo stredného zdroja.
2. Prevádzkovateľom zdroja znečisťovania ovzdušia je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá má právo alebo možnosť prevádzkovať zdroj znečisťovania ovzdušia (ďalej len ,,prevádzkovateľ").
3. Poplatok podľa tohto nariadenia platia právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú malé zdroje znečisťovania.

§ 3
Povinnosti prevádzkovateľa

1. Prevádzkovateľ je povinný:
a) umožniť prístup zamestnancovi obce, alebo obcou poverenej osobe ku zdroju na účel zistenia množstva znečisťujúcich látok a kontroly zdroja a jeho prevádzky a predkladať im potrebné podklady,
b) oznámiť obci do 15 dní zánik, resp. zmeny v parametroch či prevádzkovaní malého zdroja, vrátane všetkých údajov potrebných pre určenie výšky poplatku,
c) každoročne do 15. februára oznámiť obci za každý malý zdroj spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú, a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok, najmä o druhu a kvalitatívnych ukazovateľoch palív a surovín, počte prevádzkových hodín malého zdroja znečisťovania ovzdušia a o druhu a účinnosti odlučovacích zariadení.
2. V oznámení podľa odseku 1, písm. c) je prevádzkovateľ povinný uviesť:
• základné údaje z obchodného alebo živnostenského registra,
• miesto prevádzky malého zdroja,
• umiestnenie, typ a príkon malého zdroja,
• množstvo a druh použitého paliva a surovín za uplynulý rok,
• počet prevádzkových hodín malého zdroja,
• druh a účinnosť odlučovacích zariadení.
3. Obec preskúma údaje uvedené v oznámení a na základe množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia alebo spotreby palív a surovín vydá rozhodnutie, v ktorom určí ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja za znečisťovanie ovzdušia v predchádzajúcom roku, výšku a termíny splátok poplatku a ďalšie podmienky týkajúce sa poplatkovej povinnosti prevádzkovateľa malého zdroja.
4. Povinnosti podľa odseku 1 sa vzťahujú len na právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie.
5. Povinnosť podľa odseku 1, písm. c) sa nevzťahuje na prevádzkovateľa prevádzkujúceho malý zdroj na plynné palivo.

§ 4
Výška poplatku

1. Poplatok pre malý zdroj sa určuje na kalendárny rok paušálnou sumou do výšky 663,87 EUR.
2. Poplatok za malý zdroj spaľujúci pevné palivo, za každú spotrebovanú aj začatú 1 tonu
           a) uhoľné brikety 5,643 EUR/rok
  b) hnedé uhlie 4,979 EUR/rok
  c) lignit 3,983 EUR/rok
  d) čierne uhlie 3,319 EUR/rok
  e) koks 1,992 EUR/rok
  f) drevené brikety a pelety 1,660 EUR/rok
  g) drevo 1,328 EUR/rok
3. Poplatok za malý zdroj spaľujúci kvapalné palivo, za každú spotrebovanú aj začatú 1 tonu
          a) ťažký vykurovací olej 2,987 EUR/rok
  b) ľahký vykurovací olej 2,324 EUR/rok
  c) nafta 1,992 EUR/rok
4. Poplatok za malý zdroj spaľujúci plynné palivo – zemný plyn je 3,32 EUR pri ročnej spotrebe v rozmedzí od 25 000 m3 do 40 000 m3. Pri nižšej spotrebe plynného paliva sa poplatok nevyrubuje. V prípade vyššej spotreby sa výška poplatku za malý zdroj určí ako 3,32-násobok podielu skutočnej spotreby k maximálnej spotrebe uvedenej v prvej vete (40 000 m3).
5. K vypočítanému poplatku sa za každých 25 kW príkonu (výkonu) aj začatých malého zdroja pripočíta 3,32 EUR.
6. Pre ostatné malé zdroje je výška poplatku určovaná individuálne, maximálne 663,87 EUR/rok.
7. Ročný poplatok prevádzkovateľa pozostáva  zo súčtu poplatkov za všetky ním prevádzkované malé zdroje v obci.
8. Poplatok je splatný do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

§ 5
Vymedzenie malého zdroja, na ktoré sa nevzťahuje poplatková povinnosť

Poplatková povinnosť sa nevzťahuje na:
a) malý zdroj prevádzkovaný obcou,
b) malý zdroj prevádzkovaný základnou školou, materskou školou a inými školskými zariadeniami,
c) malý zdroj prevádzkovaný organizáciou, poskytujúcou všeobecne prospešné služby v oblasti sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti,
d) malý zdroj prevádzkovaný fyzickou osobou, ak zdroj nie je pravidelne využívaný na podnikateľskú činnosť .
e) na všetky druhy krbov v podnikateľských objektoch.

§ 6
Pokuty

1. Za nesplnenie povinnosti uvedenej v § 3, odsek 1, písm. c) tohto všeobecne záväzného nariadenia uloží obec prevádzkovateľovi malého zdroja pokutu do 663,87 EUR.
2. Pokuty a poplatky uložené Obcou Hul sú príjmom obce.
3. Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonáva obec prostredníctvom starostu obce, poverených zamestnancov obce a hlavného kontrolóra.

§ 7
Záverečné ustanovenia

1. Týmto všeobecne záväzným nariadením sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2002 zo dňa 12.04.2002.
2. Obecné zastupiteľstvo obce Hul sa na tomto všeobecne záväznom nariadení uznieslo dňa 15.12.2011 uznesením č. V/2011/4.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyhlásenia.

V Huli, 15.12.2011

                                                                           Ing. František Golha
                                                                                  starosta obce

 


 

Počasie Hul - Svieti.com

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

Google

webygroup
ÚvodÚvodná stránka