Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4
Oficiálna stránka obce HulHľadať
 
 

Zasadnutia OZ

Plán zasadnutí poslancov OZ HUL na rok 2018
22.03.2018, 21.06.2018, 27.09.2018, 13.12.2018

 


 

Pozvánka na zasadanie 21.6.2018

Pozvánka


 P O Z V Á N K A

  Na základe ustanovenia § 13 ods.2 písm. a zákona č. 369/1990 Zb. SNR o obecnom zriadení     

z v o l á v a m

riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Huli, ktoré sa bude konať dňa 21. júna  2018 t.j. vo štvrtok o 18.30 hod. vo veľkej zasadačke kultúrneho domu v Huli.

 

        Program rokovania:

        

        1./ Otvorenie

        2./ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

        3/  Voľba návrhovej komisie

        4./ Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ

        5./ Záverečný účet obce Hul

        6./ Schválenie volebného obvodu úväzku starostu a počet poslancov na volebné  

             obdobie 2018-2022

        7./ Prejednanie činnosti OFK

        8./ Žiadosti

        9./ Informácia o vykonaných a plánovaných prácach v obci

      10./ Diskusia

      11./ Z á v e r

Účasť všetkých poslancov Obecného zastupiteľstva je nutná!

 

 

 

                                                                                                     Ing. Pavol Guláš

                                                                                                         starosta obce

                     

 

 

 

 

 

 

Obecný úrad v Hule

 

pozýva občanov na riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hule,

ktoré sa bude konať


vo štvrtok 21. júna 2018 o 18:30 hod.

vo veľkej zasadačke kultúrneho domu.

Aktuálny rok 2018

Zasadnutie zo dňa 9.3.2017

Uznesenie

Uznesenie čís. XIV/2017/1

 Obecné zastupiteľstvo

 

s ch v a ľ u j e

 

úpravy rozpočtu k 09.03.2017

Hlasovanie poslancov OZ v Huli:

Počet poslancov OZ: 7 poslancov
Prítomní: 7 poslanci
Juraj Golha, Vladimír Krajmer, Juraj Lauro, Mgr. Marcel Prusenko, Mgr. Ivan Šeben, Ing. Andrea Tóthová, Pavol Zrubec

Neprítomný: 0 poslanec

Za – 7 poslanci

Juraj Golha, Vladimír Krajmer, Juraj Lauro, Mgr. Marcel Prusenko, Mgr. Ivan Šeben, Ing. Andrea Tóthová,  Pavol Zrubec

Proti – 0 poslancov

Zdržal sa – 0 poslancov

 

Uznesenie čís. XIV/2017/2

 Obecné zastupiteľstvo

 

s ch v a ľ u j e 

 

úhradu poslednej splátky úveru č. 121810

Hlasovanie poslancov OZ v Huli:

Počet poslancov OZ: 7 poslancov
Prítomní: 7 poslanci
Juraj Golha, Vladimír Krajmer, Juraj Lauro, Mgr. Marcel Prusenko, Mgr. Ivan Šeben, Ing. Andrea Tóthová, Pavol Zrubec

Neprítomný: 0 poslanec

Za – 7 poslanci

Juraj Golha, Vladimír Krajmer, Juraj Lauro, Mgr. Marcel Prusenko, Mgr. Ivan Šeben, Ing. Andrea Tóthová,  Pavol Zrubec

Proti – 0 poslancov

Zdržal sa – 0 poslancov

 

Uznesenie čís. XIV/2017/3

   Obecné zastupiteľstvo

 

b e r i e     n a     v e d o m i e

 

informácie o stave financií obce a záväzkov obce

Hlasovanie poslancov OZ v Huli:

Počet poslancov OZ: 7 poslancov
Prítomní: 7 poslanci
Juraj Golha, Vladimír Krajmer, Juraj Lauro, Mgr. Marcel Prusenko, Mgr. Ivan Šeben, Ing. Andrea Tóthová, Pavol Zrubec

Neprítomný: 0 poslanec

Za – 7 poslanci

Juraj Golha, Vladimír Krajmer, Juraj Lauro, Mgr. Marcel Prusenko, Mgr. Ivan Šeben, Ing. Andrea Tóthová,  Pavol Zrubec

Proti – 0 poslancov

Zdržal sa – 0 poslancov

   

 

Uznesenie čís. XIV/2017/4

   Obecné zastupiteľstvo

 

s ch v a ľ u j e  

 

zámer odpredať obecný majetek pozemok - parc. č. 3/24

Hlasovanie poslancov OZ v Huli:

Počet poslancov OZ: 7 poslancov
Prítomní: 7 poslanci
Juraj Golha, Vladimír Krajmer, Juraj Lauro, Mgr. Marcel Prusenko, Mgr. Ivan Šeben, Ing. Andrea Tóthová, Pavol Zrubec

Neprítomný: 0 poslanec

Za – 7 poslanci

Juraj Golha, Vladimír Krajmer, Juraj Lauro, Mgr. Marcel Prusenko, Mgr. Ivan Šeben, Ing. Andrea Tóthová,  Pavol Zrubec

Proti – 0 poslancov

Zdržal sa – 0 poslancov

 

 

Uznesenie čís. XIV/2017/5

  Obecné zastupiteľstvo

 

n e s ch v a ľ u j e

 

finančný návratný príspevok vo výške 250 € pre Janku Beňovú, Hul, na preklenutie nepriaznivej finančnej situácie

Hlasovanie poslancov OZ v Huli:

Počet poslancov OZ: 7 poslancov
Prítomní: 7 poslanci
Juraj Golha, Vladimír Krajmer, Juraj Lauro, Mgr. Marcel Prusenko, Mgr. Ivan Šeben, Ing. Andrea Tóthová, Pavol Zrubec

Neprítomný: 0 poslanec

Za – 6 poslanci

Vladimír Krajmer, Juraj Lauro, Mgr. Marcel Prusenko, Mgr. Ivan Šeben, Ing. Andrea Tóthová,  Pavol Zrubec

Proti – 0 poslancov

Zdržal sa – 1 poslanec

Juraj Golha

 

 

Uznesenie čís. XIV/2017/6

 Obecné zastupiteľstvo

 

s ch v a ľ u j e  

 

zakúpenie interaktívnej tabule a chýbajúcich didaktických podmienok v sume 2000 €

Hlasovanie poslancov OZ v Huli:

Počet poslancov OZ: 7 poslancov
Prítomní: 7 poslanci
Juraj Golha, Vladimír Krajmer, Juraj Lauro, Mgr. Marcel Prusenko, Mgr. Ivan Šeben, Ing. Andrea Tóthová, Pavol Zrubec

Neprítomný: 0 poslanec

Za – 7 poslanci

Juraj Golha, Vladimír Krajmer, Juraj Lauro, Mgr. Marcel Prusenko, Mgr. Ivan Šeben, Ing. Andrea Tóthová,  Pavol Zrubec

Proti – 0 poslancov

Zdržal sa – 0 poslancov

 

 

Uznesenie čís. XIV/2017/7

 Obecné zastupiteľstvo

 

s ch v a ľ u j e 

 

A)

celodennú dochádzku detí do MŠ od 01.04.2017 pre počet detí 35,

 

s ch v a ľ u j e  

 

B)

na nákup 10 ks ležadiel

Hlasovanie poslancov OZ v Huli:

Počet poslancov OZ: 7 poslancov
Prítomní: 7 poslanci
Juraj Golha, Vladimír Krajmer, Juraj Lauro, Mgr. Marcel Prusenko, Mgr. Ivan Šeben, Ing. Andrea Tóthová, Pavol Zrubec

Neprítomný: 0 poslanec

Za – 7 poslanci

Juraj Golha, Vladimír Krajmer, Juraj Lauro, Mgr. Marcel Prusenko, Mgr. Ivan Šeben, Ing. Andrea Tóthová,  Pavol Zrubec

Proti – 0 poslancov

Zdržal sa – 0 poslancov

        

     

Uznesenie čís. XIV/2017/8

 Obecné zastupiteľstvo

s ú h l a s í

 

s vyradením navrhnutej literatury podľa priloženého záznamu z dôvodu zastarania, poškodnia a straty v počte 216 ks.

Hlasovanie poslancov OZ v Huli:

Počet poslancov OZ: 7 poslancov
Prítomní: 7 poslanci
Juraj Golha, Vladimír Krajmer, Juraj Lauro, Mgr. Marcel Prusenko, Mgr. Ivan Šeben, Ing. Andrea Tóthová, Pavol Zrubec

Neprítomný: 0 poslanec

Za – 7 poslanci

Juraj Golha, Vladimír Krajmer, Juraj Lauro, Mgr. Marcel Prusenko, Mgr. Ivan Šeben, Ing. Andrea Tóthová,  Pavol Zrubec

Proti – 0 poslancov

Zdržal sa – 0 poslancov

 

 

Pozvánka OZ

P O Z V Á N K A   Na základe ustanovenia § 13 ods. 2 písm. a zákona č. 369/1990 Zb. SNR o obecnom zriadení               Obecný úrad v Hule pozýva občanov na riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hule, ktoré sa bude konať           vo štvrtok 21. júna 2018 o 18:30 hod.         v zasadačke kultúrneho domu.          

Rozpis zberov TKO, PET a Papier

Počasie Hul - Svieti.com

dnes je: 20.6.2018

meniny má: Valéria

Google

webygroup
ÚvodÚvodná stránka