Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4
Oficiálna stránka obce HulHľadať
 
 

Zasadnutia OZ

Plán zasadnutí poslancov OZ HUL na rok 2018
22.03.2018, 21.06.2018, 27.09.2018, 13.12.2018

 


 

Pozvánka na zasadanie 21.6.2018

Pozvánka


 P O Z V Á N K A

  Na základe ustanovenia § 13 ods.2 písm. a zákona č. 369/1990 Zb. SNR o obecnom zriadení     

z v o l á v a m

riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Huli, ktoré sa bude konať dňa 21. júna  2018 t.j. vo štvrtok o 18.30 hod. vo veľkej zasadačke kultúrneho domu v Huli.

 

        Program rokovania:

        

        1./ Otvorenie

        2./ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

        3/  Voľba návrhovej komisie

        4./ Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ

        5./ Záverečný účet obce Hul

        6./ Schválenie volebného obvodu úväzku starostu a počet poslancov na volebné  

             obdobie 2018-2022

        7./ Prejednanie činnosti OFK

        8./ Žiadosti

        9./ Informácia o vykonaných a plánovaných prácach v obci

      10./ Diskusia

      11./ Z á v e r

Účasť všetkých poslancov Obecného zastupiteľstva je nutná!

 

 

 

                                                                                                     Ing. Pavol Guláš

                                                                                                         starosta obce

                     

 

 

 

 

 

 

Obecný úrad v Hule

 

pozýva občanov na riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hule,

ktoré sa bude konať


vo štvrtok 21. júna 2018 o 18:30 hod.

vo veľkej zasadačke kultúrneho domu.

Aktuálny rok 2018

Zasadnutie zo dňa 14.12.2017

Uznesenia

Uznesenie čís. XVIII/2017/1

 Obecné zastupiteľstvo

v o l í

 

 kontrolóra obce Ing. Lukáša Zachara.

Hlasovanie poslancov OZ v Hule:

Počet poslancov OZ: 7 poslancov
Prítomní: 6 poslancov
Juraj Golha, Vladimír Krajmer, Juraj Lauro,, Mgr. Ivan Šeben, Ing. Andrea Tóthová, Pavol Zrubec

Neprítomný: 1 poslanec

Mgr. Marcel Prusenko

Za – 6 poslancov

Juraj Golha, Vladimír Krajmer, Juraj Lauro,, Mgr. Ivan Šeben, Ing. Andrea Tóthová, Pavol Zrubec

Proti – 0 poslancov

Zdržal sa – 0 poslancov

 

Uznesenie čís. XVIII/2017/2

 Obecné zastupiteľstvo

 

s ch v a ľ u j e 

 

rozpočet obce Hul na rok 2018, s výhľadom na roky 2019 a 2020

Hlasovanie poslancov OZ v Hule:

Počet poslancov OZ: 7 poslancov
Prítomní: 6 poslancov
Juraj Golha, Vladimír Krajmer, Juraj Lauro,, Mgr. Ivan Šeben, Ing. Andrea Tóthová, Pavol Zrubec

Neprítomný: 1 poslanec

Mgr. Marcel Prusenko

Za – 6 poslancov

Juraj Golha, Vladimír Krajmer, Juraj Lauro,, Mgr. Ivan Šeben, Ing. Andrea Tóthová, Pavol Zrubec

Proti – 0 poslancov

Zdržal sa – 0 poslancov

 

 

Uznesenie čís. XVIII/2017/3

 Obecné zastupiteľstvo

s ch v a ľ u j e

 

úpravy rozpočtu k 14.12.2017 podľa priloženého rozpisu a následné čerpanie Rezervného fondu Obce Hul vo výške 43 456,20 €

Hlasovanie poslancov OZ v Hule:

Počet poslancov OZ: 7 poslancov
Prítomní: 6 poslancov
Juraj Golha, Vladimír Krajmer, Juraj Lauro,, Mgr. Ivan Šeben, Ing. Andrea Tóthová, Pavol Zrubec

Neprítomný: 1 poslanec

Mgr. Marcel Prusenko

Za – 6 poslancov

Juraj Golha, Vladimír Krajmer, Juraj Lauro,, Mgr. Ivan Šeben, Ing. Andrea Tóthová, Pavol Zrubec

Proti – 0 poslancov

Zdržal sa – 0 poslancov

 

 

Uznesenie čís. XVIII/2017/4

 Obecné zastupiteľstvo

s ch v a ľ u j e

 

VZN č. 1/2017 o zavedení o poskytnutí elektronický služieb

Hlasovanie poslancov OZ v Hule:

Počet poslancov OZ: 7 poslancov
Prítomní: 6 poslancov
Juraj Golha, Vladimír Krajmer, Juraj Lauro,, Mgr. Ivan Šeben, Ing. Andrea Tóthová, Pavol Zrubec

Neprítomný: 1 poslanec

Mgr. Marcel Prusenko

Za – 6 poslancov

Juraj Golha, Vladimír Krajmer, Juraj Lauro,, Mgr. Ivan Šeben, Ing. Andrea Tóthová, Pavol Zrubec

Proti – 0 poslancov

Zdržal sa – 0 poslancov

 

 

Uznesenie čís. XVIII/2017/5

 Obecné zastupiteľstvo

 

b e r i e   n a   v e d o m i e

 

plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1.polrok 2018

Hlasovanie poslancov OZ v Hule:

Počet poslancov OZ: 7 poslancov
Prítomní: 6 poslancov
Juraj Golha, Vladimír Krajmer, Juraj Lauro,, Mgr. Ivan Šeben, Ing. Andrea Tóthová, Pavol Zrubec

Neprítomný: 1 poslanec

Mgr. Marcel Prusenko

Za – 6 poslancov

Juraj Golha, Vladimír Krajmer, Juraj Lauro,, Mgr. Ivan Šeben, Ing. Andrea Tóthová, Pavol Zrubec

Proti – 0 poslancov

Zdržal sa – 0 poslancov

 

Uznesenie čís. XVIII/2017/6

 Obecné zastupiteľstvo

b e r i e   n a  v e d o m i e

 

správu kontrolóra obce.

Hlasovanie poslancov OZ v Hule:

Počet poslancov OZ: 7 poslancov
Prítomní: 6 poslancov
Juraj Golha, Vladimír Krajmer, Juraj Lauro,, Mgr. Ivan Šeben, Ing. Andrea Tóthová, Pavol Zrubec

Neprítomný: 1 poslanec

Mgr. Marcel Prusenko

Za – 6 poslancov

Juraj Golha, Vladimír Krajmer, Juraj Lauro,, Mgr. Ivan Šeben, Ing. Andrea Tóthová, Pavol Zrubec

Proti – 0 poslancov

Zdržal sa – 0 poslancov

 

Uznesenie čís. XVIII/2017/7

 Obecné zastupiteľstvo

 

A/

s ch v a ľ u j e

 

Knižničný a výpožičný poriadok Obecnej knižnice Hul

 

B/

s ú h l a s í

 

s vyradením navrhnutej literatury podľa priloženého záznamu z dôvodu zastarania, poškodnia a straty

Hlasovanie poslancov OZ v Hule:

Počet poslancov OZ: 7 poslancov
Prítomní: 6 poslancov
Juraj Golha, Vladimír Krajmer, Juraj Lauro,, Mgr. Ivan Šeben, Ing. Andrea Tóthová, Pavol Zrubec

Neprítomný: 1 poslanec

Mgr. Marcel Prusenko

Za – 6 poslancov

Juraj Golha, Vladimír Krajmer, Juraj Lauro,, Mgr. Ivan Šeben, Ing. Andrea Tóthová, Pavol Zrubec

Proti – 0 poslancov

Zdržal sa – 0 poslancov

 

 

 

Uznesenie čís. XVIII/2017/8

 Obecné zastupiteľstvo

b e r i e   n a   v e d o m i e

 

Termín kultúrnych podujatí:

- valentínský ples: 10.02.2018

- stavanie mája : 30.04.2018

- Obecné dni: 01.09.2018

Hlasovanie poslancov OZ v Hule:

Počet poslancov OZ: 7 poslancov
Prítomní: 6 poslancov
Juraj Golha, Vladimír Krajmer, Juraj Lauro,, Mgr. Ivan Šeben, Ing. Andrea Tóthová, Pavol Zrubec

Neprítomný: 1 poslanec

Mgr. Marcel Prusenko

Za – 6 poslancov

Juraj Golha, Vladimír Krajmer, Juraj Lauro,, Mgr. Ivan Šeben, Ing. Andrea Tóthová, Pavol Zrubec

Proti – 0 poslancov

Zdržal sa – 0 poslancov

 

 

 

Uznesenie čís. XVIII/2017/9

 Obecné zastupiteľstvo

s ch v a ľ u j e

 

termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2018:

22.03.2018

28.06.2018

27.09.2018

13.12.2018

Hlasovanie poslancov OZ v Hule:

Počet poslancov OZ: 7 poslancov
Prítomní: 6 poslancov
Juraj Golha, Vladimír Krajmer, Juraj Lauro,, Mgr. Ivan Šeben, Ing. Andrea Tóthová, Pavol Zrubec

Neprítomný: 1 poslanec

Mgr. Marcel Prusenko

Za – 6 poslancov

Juraj Golha, Vladimír Krajmer, Juraj Lauro,, Mgr. Ivan Šeben, Ing. Andrea Tóthová, Pavol Zrubec

Proti – 0 poslancov

Zdržal sa – 0 poslancov

 

 

 

Uznesenie čís. XVIII/2017/10

 Obecné zastupiteľstvo

b e r i e  n a  v e d o m i e

 

informácie o investičných akciách

- oprava strechy KD

- výstavba chodníka smerom na železničnú stanicu

- cesta na ul. J. Holčeka

- kanalizácia

Hlasovanie poslancov OZ v Hule:

Počet poslancov OZ: 7 poslancov
Prítomní: 6 poslancov
Juraj Golha, Vladimír Krajmer, Juraj Lauro,, Mgr. Ivan Šeben, Ing. Andrea Tóthová, Pavol Zrubec

Neprítomný: 1 poslanec

Mgr. Marcel Prusenko

Za – 6 poslancov

Juraj Golha, Vladimír Krajmer, Juraj Lauro,, Mgr. Ivan Šeben, Ing. Andrea Tóthová, Pavol Zrubec

Proti – 0 poslancov

Zdržal sa – 0 poslancov

Pozvánka OZ

P O Z V Á N K A   Na základe ustanovenia § 13 ods. 2 písm. a zákona č. 369/1990 Zb. SNR o obecnom zriadení               Obecný úrad v Hule pozýva občanov na riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hule, ktoré sa bude konať           vo štvrtok 21. júna 2018 o 18:30 hod.         v zasadačke kultúrneho domu.          

Rozpis zberov TKO, PET a Papier

Počasie Hul - Svieti.com

dnes je: 20.6.2018

meniny má: Valéria

Google

webygroup
ÚvodÚvodná stránka