Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce HulHľadať
 
 

Zasadnutia OZ

Plán zasadnutí poslancov OZ HUL na rok 2019

28.03.2019, 27.06.2019, 26.09.2019,12.12.2019


 

Plán zasadnutí poslancov OZ HUL na rok 2018
22.03.2018, 21.06.2018, 27.09.2018, 13.12.2018

Zasadnutie uskutočnené: 22.03.2018, 14.04.2018, 21.06.2018, 22.07.2018, 29.11.2018

Ustanovujúce zastupiteľstvo 05.12.2018


 

Aktuálny rok 2019

Zasadanie zo dňa 27.6.2019

Uznesenie čís. IV/2019/1

Obecné zastupiteľstvo v Hul

v súlade § 11 ods. 4 písm. b/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

A/

b e r i e   n a   v e d o m i e

stanovisko hlavného kontrolóra k  záverečnému účtu za rok 2018

 B/

s ch v a ľ u j e  b e z   v ý h r a d 

celoročné hospodárenie obce za rok 2018.

Hlasovanie poslancov OZ v Huli:

Počet poslancov OZ: 7 poslancov
Prítomní: 7 poslanci                                      

Juraj Golha, Vladimír Krajmer, Lukáš Janček, JUDr. Kristína Jančeková,  MUDr.. Margaréta Smatanová, Mgr. Ivan Šeben, Ing. Andrea Tóthová

Neprítomný: 0 poslancov

Za – 7 poslancov

Juraj Golha, Vladimír Krajmer, Lukáš Janček, JUDr. Kristína Jančeková,  MUDr.. Margaréta Smatanová, Mgr. Ivan Šeben, Ing. Andrea Tóthová

Proti – 0 poslancov

Zdržal sa – 0 poslancov

 

Uznesenie čís. IV/2019/2

Obecné zastupiteľstvo v Hul

b e r i e   n a   v e d o m i e

plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2019

Hlasovanie poslancov OZ v Huli:

Počet poslancov OZ: 7 poslancov
Prítomní: 7 poslanci                                                                                                       

Juraj Golha, Vladimír Krajmer, Lukáš Janček, JUDr. Kristína Jančeková,  MUDr.. Margaréta Smatanová, Mgr. Ivan Šeben, Ing. Andrea Tóthová

Neprítomný: 0 poslancov

Za – 7 poslancov

Juraj Golha, Vladimír Krajmer, Lukáš Janček, JUDr. Kristína Jančeková,  MUDr.. Margaréta Smatanová, Mgr. Ivan Šeben, Ing. Andrea Tóthová

Proti – 0 poslancov

Zdržal sa – 0 poslancov

 

Uznesenie čís. IV/2019/3

Obecné zastupiteľstvo v Hul

s ch v a ľ u j e

VZN obce Hul č. 1/2019 o výške príspevkov v školách   a školských zariadeniach

Hlasovanie poslancov OZ v Huli:

Počet poslancov OZ: 7 poslancov
Prítomní: 7 poslanci                                                                                                  

Juraj Golha, Vladimír Krajmer, Lukáš Janček, JUDr. Kristína Jančeková,  MUDr.. Margaréta Smatanová, Mgr. Ivan Šeben, Ing. Andrea Tóthová

Neprítomný: 0 poslancov

Za – 7 poslancov

Juraj Golha, Vladimír Krajmer, Lukáš Janček, JUDr. Kristína Jančeková,  MUDr.. Margaréta Smatanová, Mgr. Ivan Šeben, Ing. Andrea Tóthová

Proti – 0 poslancov

Zdržal sa – 0 poslancov

 

Uznesenie čís. IV/2019/4

Obecné zastupiteľstvo v Hul

r u š í

VZN obce Hul č. 2/2007 na poskytnutie finančných prostriedkov z vlastných prijímov obce na podporu kultúrno-spoločenských aktivít.

Hlasovanie poslancov OZ v Huli:

Počet poslancov OZ: 7 poslancov
Prítomní: 7 poslanci                                                                                                       

Juraj Golha, Vladimír Krajmer, Lukáš Janček, JUDr. Kristína Jančeková,  MUDr.. Margaréta Smatanová, Mgr. Ivan Šeben, Ing. Andrea Tóthová

Neprítomný: 0 poslancov

Za – 7 poslancov

Juraj Golha, Vladimír Krajmer, Lukáš Janček, JUDr. Kristína Jančeková,  MUDr.. Margaréta Smatanová, Mgr. Ivan Šeben, Ing. Andrea Tóthová

Proti – 0 poslancov

Zdržal sa – 0 poslancov

 

Uznesenie čís. IV/2019/5

Obecné zastupiteľstvo v Hul

s ch v a ľ u j e 

VZN obce Hul č. 2/2019 o podmienkach poskytovania  dotácií z rozpočtu obce

Hlasovanie poslancov OZ v Huli:

Počet poslancov OZ: 7 poslancov
Prítomní: 7 poslanci                                                                                                   

Juraj Golha, Vladimír Krajmer, Lukáš Janček, JUDr. Kristína Jančeková,  MUDr.. Margaréta Smatanová, Mgr. Ivan Šeben, Ing. Andrea Tóthová

Neprítomný: 0 poslancov

Za – 7 poslancov

Juraj Golha, Vladimír Krajmer, Lukáš Janček, JUDr. Kristína Jančeková,  MUDr.. Margaréta Smatanová, Mgr. Ivan Šeben, Ing. Andrea Tóthová

Proti – 0 poslancov

Zdržal sa – 0 poslancov

 

Uznesenie čís. IV/2019/6

Obecné zastupiteľstvo v Hul

 b e r i e   n a   v e d o m i e

čerpanie rozpočtu na originálne kompetencie  podľa priloženého oznámenia ZŠ s MŠ Hul.

Hlasovanie poslancov OZ v Huli:

Počet poslancov OZ: 7 poslancov
Prítomní: 7 poslanci                                                                                                      

Juraj Golha, Vladimír Krajmer, Lukáš Janček, JUDr. Kristína Jančeková,  MUDr.. Margaréta Smatanová, Mgr. Ivan Šeben, Ing. Andrea Tóthová

Neprítomný: 0 poslancov

Za – 7 poslancov

Juraj Golha, Vladimír Krajmer, Lukáš Janček, JUDr. Kristína Jančeková,  MUDr.. Margaréta Smatanová, Mgr. Ivan Šeben, Ing. Andrea Tóthová

Proti – 0 poslancov

Zdržal sa – 0 poslancov

 

Uznesenie čís. IV/2019/7

Obecné zastupiteľstvo v Hul

n e s ch v a ľ u j e

zámer na predaj obecného pozemku na parc. č. 114/4 vo výmere 4m

Hlasovanie poslancov OZ v Huli:

Počet poslancov OZ: 7 poslancov
Prítomní: 7 poslanci                                                                                                         

Juraj Golha, Vladimír Krajmer, Lukáš Janček, JUDr. Kristína Jančeková,  MUDr.. Margaréta Smatanová, Mgr. Ivan Šeben, Ing. Andrea Tóthová

Neprítomný: 0 poslancov

Za – 7 poslancov

Juraj Golha, Vladimír Krajmer, Lukáš Janček, JUDr. Kristína Jančeková,  MUDr.. Margaréta Smatanová, Mgr. Ivan Šeben, Ing. Andrea Tóthová

Proti – 0 poslancov

Zdržal sa – 0 poslancov

 

Uznesenie čís. IV/2019/8

Obecné zastupiteľstvo v Hul

s ch v a ľ u j e

zámer na predaj obecného pozemku pôvodná parcela reg. E 286/2, z ktorej sú odčlenené:

diel č. 7 o výmere 16 m2, ktorý sa včlenil do novovytvorenej parcely reg. C  č. 168 vo výmere 160m2 

diel č. 18 o výmere 68 m2, ktorý sa včlenil do novovytvorenej parcely reg. C č. 170/1 vo výmere 680 m2

za cenu 4€/m2 na základe žiadosti p. Anny Puškárovej

Hlasovanie poslancov OZ v Huli:

Počet poslancov OZ: 7 poslancov
Prítomní: 7 poslanci                                                                                                  

Juraj Golha, Vladimír Krajmer, Lukáš Janček, JUDr. Kristína Jančeková,  MUDr.. Margaréta Smatanová, Mgr. Ivan Šeben, Ing. Andrea Tóthová

Neprítomný: 0 poslancov

Za – 7 poslancov

Juraj Golha, Vladimír Krajmer, Lukáš Janček, JUDr. Kristína Jančeková,  MUDr.. Margaréta Smatanová, Mgr. Ivan Šeben, Ing. Andrea Tóthová

Proti – 0 poslancov

Zdržal sa – 0 poslancov

 

Uznesenie čís. IV/2019/9

Obecné zastupiteľstvo v Hul

s ú h l a s í

so zámerom kúpy mobilného kompresora pre účel využitia v Zbernom dvore Hul.

Hlasovanie poslancov OZ v Huli:

Počet poslancov OZ: 7 poslancov
Prítomní: 7 poslanci                                                                                                        

Juraj Golha, Vladimír Krajmer, Lukáš Janček, JUDr. Kristína Jančeková,  MUDr.. Margaréta Smatanová, Mgr. Ivan Šeben, Ing. Andrea Tóthová

Neprítomný: 0 poslancov

Za – 7 poslancov

Juraj Golha, Vladimír Krajmer, Lukáš Janček, JUDr. Kristína Jančeková,  MUDr.. Margaréta Smatanová, Mgr. Ivan Šeben, Ing. Andrea Tóthová

Proti – 0 poslancov

Zdržal sa – 0 poslancov

 

Uznesenie čís. IV/2019/10

Obecné zastupiteľstvo v Hul

s ch v a ľ u j e

zámer na prenájom obecného pozemku na parc. č. 28 o výmere 600m2.

Hlasovanie poslancov OZ v Huli:

Počet poslancov OZ: 7 poslancov
Prítomní: 7 poslanci                                                                                                       

Juraj Golha, Vladimír Krajmer, Lukáš Janček, JUDr. Kristína Jančeková,  MUDr.. Margaréta Smatanová, Mgr. Ivan Šeben, Ing. Andrea Tóthová

Neprítomný: 0 poslancov

Za – 7 poslancov

Juraj Golha, Vladimír Krajmer, Lukáš Janček, JUDr. Kristína Jančeková,  MUDr.. Margaréta Smatanová, Mgr. Ivan Šeben, Ing. Andrea Tóthová

Proti – 0 poslancov

Zdržal sa – 0 poslancov

 

Uznesenie čís. IV/2019/11

Obecné zastupiteľstvo v Hul

s ch v a ľ u j e

úpravy podľa aktuálneho plnenia  rozpočtu k 27. júnu 2019 a v zmysle schválených uznesení Obecného zastupiteľstva k 27. júnu 2019

Hlasovanie poslancov OZ v Huli:

Počet poslancov OZ: 7 poslancov
Prítomní: 7 poslanci                                                                                                       

Juraj Golha, Vladimír Krajmer, Lukáš Janček, JUDr. Kristína Jančeková,  MUDr.. Margaréta Smatanová, Mgr. Ivan Šeben, Ing. Andrea Tóthová

Neprítomný: 0 poslancov

Za – 7 poslancov

Juraj Golha, Vladimír Krajmer, Lukáš Janček, JUDr. Kristína Jančeková,  MUDr.. Margaréta Smatanová, Mgr. Ivan Šeben, Ing. Andrea Tóthová

Proti – 0 poslancov

Zdržal sa – 0 poslancov

 

 

Uznesenie 27.06.2019.pdf(689.7 kB)uznesenie
Počasie Hul - Svieti.com

dnes je: 22.10.2019

meniny má: Sergej

podrobný kalendár

Google

webygroup
ÚvodÚvodná stránka